Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu organiczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej PDF Drukuj Email

 

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

Wysokość

wadium

przetargowego

STYKÓW

przy
ul. Nadrzecznej

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 864/2 o powierzchni 0,1145 ha,

Obręb 0015

 

Księga wieczysta nr

KI1H/00025242/2

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

27 700,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy, siedemset złotych, 00/100)

2770,00 zł.

 

(słownie złotych: dwa tysiące, siedemset złotych, 00/100)

 

 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody, dla miejscowości Styków zatwierdzonym Uchwałą nr VII/41/2016 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą nr XI/71/2016 z dnia 28 września 2016 r, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3.MN. Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, przylega bezpośrednio: od strony zachodniej do działki nr 198, od strony wschodniej do działki nr 200, od południa graniczy z działką nr 838/8, a od północy z działką nr 864/1 (ośrodek zdrowia).

O formie przetargu zdecydował fakt, że działka będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość gdyż nie posiada dostępu do drogi publicznej, może posłużyć tylko do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
Do przetargu mogą przystąpić jedynie właściciele nieruchomości sąsiednich oznaczonych w obrębie 0015 Styków jako działki ewidencyjne nr: 838/8, 198, 200.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 09.03.2018 r. do godz. 15,00 w Biurze Obsługi Mieszkańców w budynku Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 (na parterze) lub bezpośrednio w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pok. nr 209, następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy
  z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu.

 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej do daty przetargu nie uległ zmianie.

 • w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2770,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące siedemset, siedemdziesiąt złotych 00/100), tytułem ,,wadium przetargowe na nieruchomość w Stykowie – działka nr 864/2”.

 2. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 05.12.2017 r.

 3. Nabywcy nabywają nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Brody nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu faktycznego na dzień sporządzenia umowy, a ewentualne rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu sprzedaży wskazanym w umowie sprzedaży, a stanem faktycznym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń przez kupujących względem sprzedającego i tym samym wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. o godzinie 10,00

w siedzibie Urzędu Gminy Brody, przy ul. St. Staszica 3, sala nr 102

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 27 700,00 zł.

(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy, siedemset złotych, 00/100)

Do wylicytowanej ceny sprzedaży, doliczony zostanie należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży

 

Wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2770,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Brody, pokój nr 113 lub na konto Urzędu Gminy Brody numer 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział Starachowice.

Termin wpłaty wadium upływa w dniu 09.03.2018 r.

O upływie terminu wpłaty decyduje data uznania rachunku bankowego

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

 • oryginału dowodu wpłaty wadium,

 • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego właściwy dla danego podmiotu i dowód tożsamości osoby reprezentującej dany podmiot, oraz wypisu
  z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy, numer NIP,

 • odpowiednie pełnomocnictwa jeśli uczestnik przetargu reprezentuje osobę fizyczną lub prawną
  z poświadczeniem własnoręczności podpisu,

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z treścią pełnego ogłoszenia przetargu oraz
  z warunkami przetargu, akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

 • oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się z przedmiotem przetargu, ze stanem faktycznym i prawnym oraz z granicami nieruchomości.

 • w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność lub na współmałżonków wadium powinno być wpłacone przez współwłaścicieli, lub przez współmałżonków i w przetargu powinni uczestniczyć współmałżonkowie lub współwłaściciele.

Licytacji podlega cena wywoławcza nieruchomości gruntowej. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości objęta jest podatkiem VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym przelewem na wskazane konto lub w kasie urzędu.

Kwota wadium wniesiona w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Gmina Brody zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości gruntowej o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia całej wylicytowanej ceny jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i w terminie podanym nabywcy w zawiadomieniu i uchyli się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brody, zamieszcza się w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzędu www.brody.info.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej UG Brody www.bip. brody.info.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami - pokój nr 209, tel. (041) 271-12-31. wew. 220.

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: poniedziałek, 12 lutego 2018 12:04
Poprawiony: poniedziałek, 12 lutego 2018 12:11