ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ” PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

 

 1. Zamawiający:

Gmina Brody, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, REGON: 290010004, NIP: 664 19 40 504, tel.: 041 271 12 31, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 1. Zakres zamówienia i miejsca dostawy:

            Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, w skład którego wchodzi:

 • 5 laptopów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu przy ul. Starachowickiej 84, 27-230 Brody,
 • 3 laptopy do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie przy ul. Świętokrzyskiej 22, 27-230 Brody.

Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, natomiast dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie zostały określone w załączniku nr 2.

Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w załączniku nr 1 i 2 parametrów technicznych, identyfikujących towar – dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych, sprawny technicznie oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.

Do każdego sprzętu komputerowego Wykonawca winien dostarczyć Certyfikat CE.

W celu weryfikacji prawidłowości dostarczonego sprzętu stacja robocza powinna być pozbawiona plomb zabezpieczających przed dostępem do wnętrza komputera.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić sprzęt w pracowni komputerowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu przy ul. Starachowickiej 84 oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie przy ul. Świętokrzyskiej 22.

Wykonawca wraz z dostawą winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej.

Odbiór dostawy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego bez uwag przez obie Strony umowy.

Koszty związane z dostarczeniem sprzętu ponosi Wykonawca.

 1. Warunki gwarancji

Okres gwarancji dla sprzętu objętego przedmiotem zamówienia wynosi minimum 24 miesiące.

Gwarancja obejmuje między innymi:

 • usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także doprowadzanie do spełnienia deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych sprzętu,
 • naprawę uszkodzeń sprzętu (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego), w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe,
 • usuwanie usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu sprzętu.

Czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia usterki, przekazanego w formie elektronicznej bądź faksem. Czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 48 h od daty przyjęcia zgłoszenia. Czas naprawy gwarancyjnej nie powinien być dłuższy niż 5 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy. Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę do jego wymiany na nowy w terminie 5 dni roboczych od daty powtórnego zgłoszenia awarii. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej.

 1. Termin realizacji zamówienia

-  do 21 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Przygotowanie oferty

Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inną niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata. Wykonawca składa ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności  gospodarczej.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.

Oferty należy składać do 29.01.2018 r. do godz. 1500 w UG Brody ul. St. Staszica 3,  27 – 230 Brody, pok. 103 (sekretariat). 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty,
 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zal1.odt)zal1.odtzał nr 1 - specyfikacja techniczna komputerów - PSP w Lipiu17 Kb18.01.2018 14:45
Pobierz ten plik (zal2.odt)zal2.odtZał. nr 2 - specyfikacja techniczna komputerów - ZPO w Stykowie16 Kb18.01.2018 14:45
Pobierz ten plik (umowa.odt)umowa.odtWzór umowy33 Kb18.01.2018 14:45
Pobierz ten plik (oferta.odt)oferta.odtFormularz ofertowy23 Kb18.01.2018 14:45

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 18 stycznia 2018 14:27