ZAPROSZENIE: dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA" PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

 

1.Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych (wyprodukowanych nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą). Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zaproszenia.

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń do wskazanych placówek, instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie dostarczonych urządzeń
i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.

Wykonawca zapewni techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania.

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia:

1)posiadają deklarację CE;

2)posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3)w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;

4)komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;

5)są fabrycznie i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

6)posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;

7)posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

2.Warunki gwarancji

Gwarancja biegnie od daty odbioru dostawy przez Zamawiającego.

Gwarancja obejmuje między innymi:

• usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także doprowadzanie do spełnienia deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych sprzętu;

• naprawę uszkodzeń sprzętu (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego), w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe,

• usuwanie usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu sprzętu;

Czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia usterki, przekazanego w formie elektronicznej bądź faksem. Czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 48 h od daty przyjęcia zgłoszenia. Czas naprawy gwarancyjnej nie powinien być dłuższy niż 5 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy.

Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę do jego wymiany w terminie 5 dni roboczych od daty powtórnego zgłoszenia awarii.

Gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy bądź wymiany uszkodzonego sprzętu.

 

3.Termin realizacji zamówienia

- do 7 dni od dnia podpisania umowy.

 

4. Przygotowanie oferty

Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:

a)Formularz Ofertowy – według załączonego wzoru

b)Formularz Cenowy – według załączonego wzoru

 

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

       Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w postępowaniu parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o parametrach równoważnych jakościowo. Za równoważny Zamawiający uzna sprzęt o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcji, zastosowanie i przeznaczenie jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy.

      Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

 

5.Opis sposobu obliczania ceny

Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy, zawierający wykaz i ilości zamawianego sprzętu, a następnie przenieść ją do formularza ofertowego.

Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

6.Warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

  1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
  3. Wymagania wobec Wykonawcy:

1)Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

2)Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 

 

7.Miejsce oraz termin składania ofert

 

Oferty należy składać do 19.12.2017r do godz. 1000 w UG Brody ul. St. Staszica 3,  27 – 230 Brody pok.103 (sekretariat) lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 

1)wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty,

2)unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.doc)ogloszenie.docTreść zaproszenie122 Kb15.12.2017 16:06
Pobierz ten plik (opis.pdf)opis.pdfOpis przedmiotu zamówienia1480 Kb15.12.2017 16:07
Pobierz ten plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docFormularz ofertowy39 Kb15.12.2017 16:07
Pobierz ten plik (Formularz cenowy.docx)Formularz cenowy.docxFormularz cenowy13 Kb15.12.2017 16:07
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfPytania i odpowiedzi.522 Kb18.12.2017 14:33

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 15 grudnia 2017 16:01
Poprawiony: piątek, 15 grudnia 2017 16:05