ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną” PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną"

1. Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną do szkół:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie
ul. Słoneczna 1, 27 – 230 Brody
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krynkach
ul. Szkolna 1, 27 – 230 Brody
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzie
ul. Widok 1, 27 – 230 Brody
Wyposażenie należy dostarczyć nowe oraz nadające się do bezpośredniego użytku, wyraźnie oznaczone normą i posiadać instrukcję użytkowania.
Dostarczone przez Wykonawcę wyroby medyczne powinny posiadać deklarację zgodności wytwórcy, spełniać przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa wyrobu.
Dostarczone wyposażenie musi posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata


2. Termin realizacji zamówienia
- do 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

3. Przygotowanie oferty
Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowy – według załączonego wzoru
b) Formularz cenowy – według załączonego wzoru
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków – według załączonego wzoru
Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

4. Opis sposobu obliczania ceny
Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy, zawierający wykaz i ilości zamawianego sprzętu, a następnie przenieść ją do formularza ofertowego.
Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

 

5. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.

3. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

 

6. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać do 07.12.2017r do godz. 1200 w UG Brody ul. St. Staszica 3,
27 – 230 Brody pok.103 (sekretariat) lub na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem:
Oferta „Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną"

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty,
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Oswiadczenie.doc)Oswiadczenie.docOŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.24 Kb01.12.2017 14:38
Pobierz ten plik (Formularz.doc)Formularz.docFormularz ofertowy37 Kb01.12.2017 14:39
Pobierz ten plik (Formularz2.docx)Formularz2.docxFormularz cenowy19 Kb01.12.2017 14:39

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 01 grudnia 2017 14:35
Poprawiony: piątek, 01 grudnia 2017 14:41