ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji czy kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe, punkty pomiarowe, telemetrie gazu i inne stanowią budowle". PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji czy kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe, punkty pomiarowe, telemetrie gazu i inne stanowią budowle.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Opinia techniczna w zakresie kwalifikacji czy zlokalizowane na terenie gminy 3 stacje kontenerowe redukcyjno – pomiarowe są obiektami budowlanymi oraz czy stanowią one niezbędny i konieczny element sieci gazowej do uznania jej za całość techniczno-użytkową i czy odłączenie ich czyniłoby budowlę(sieć gazową) bezużyteczną i spowodowałoby niemożność jej funkcjonowania.

II. Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

1. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.
2. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody, pok. 103 (sekretariat) w terminie do dnia 07 .12.2017r. do godz. 9.45.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Beneficjenta na adres podany w pkt. 3, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 30 listopada 2017 15:08