Przetarg: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipie" PDF Drukuj Email

I.271.DPL.N.1.17

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipie

 

I.Opis przedmiotu zamówienia.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót :

- udział w przekazaniu terenu budowy,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy   technicznej,

- sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,

- zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania   prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów   budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- kontrolowanie ilości i terminowości wykonywania robót,

- uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji,

- przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego,

- sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót (inwestycji).

 

Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do realizacji wszystkich innych czynności zarządzeń określonych przez Zamawiającego, które będą niezbędne do poprawnej   realizacji zadania   inwestycyjnego i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl przy ogłoszeniu na wykonanie robót budowlanych.

 

II.Wiedza i doświadczenie

 1.Wymagania dotyczące funkcji inspektora nadzoru:

Osoba wyznaczona na stanowisko inspektora musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi: specjalność drogowa

2.Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Sposób oceny: spełnia / nie spełnia, na podstawie następujących dokumentów:

  • wykazu inwestycji drogowych, o podobnym charakterze i zakresie na których Wykonawca pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymagane jest wskazanie min. 2 inwestycji o podobnym charakterze i zakresie, realizowanych w ostatnich 3 latach (licząc od dnia złożenia oferty).

 

III.Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

1. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.

2. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.

3.Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody, pok. 103 (sekretariat) w terminie do dnia 19.09.2017r. do godz. 9.45.

4..Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Beneficjenta na adres podany w pkt. 3, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxOferta12 Kb15.09.2017 10:27

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 15 września 2017 10:18
Poprawiony: piątek, 15 września 2017 10:27