Zapytanie ofertowe dotyczące: "opracowania Wniosku, Studium Wykonalności oraz przeprowadzenia Procedury wyboru partnerów do projektu Rewitalizacja miejscowości Brody". PDF Drukuj Email

log fun

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.Zamawiający:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica , 27-230 Brody

NIP: 664-194-05-04, REGON: 291010004

 

II.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Wniosku, Studium Wykonalności oraz przeprowadzenia Procedury wyboru partnerów do projektu Rewitalizacja miejscowości Brody w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający będzie ubiegał się o pozyskanie dofinansowania na realizację powyższego zadania ze środków zewnętrznych z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Opracowane dokumenty i przeprowadzona procedura:

 

a) Wniosek o dofinansowanie zostanie opracowany zgodnie z Instrukcją dla RPO WŚ,

b) Studium Wykonalności zostanie opracowane zgodnie z wytycznymi do przygotowania Studiów wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych, opublikowanymi przez Instytucję Zarządzającą Programem jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, z uwzględnieniem wszelkich wymogów w/w Instytucji w tym zakresie dla konkursu 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

c) Studium Wykonalności stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

d) Procedura wyboru partnerów do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146 z późn. zm.) – przewiduje się wybór 2 partnerów (jednego ze sfery przedsiębiorstw – o statusie MŚP, drugiego ze sfery spoza przedsiębiorstw)

 

III. Wykonawca zobowiązany jest do:

 

a)sporządzenia przedmiotowych opracowań z uwzględnieniem wszelkich, aktualnych danych,

b)aktualizacji dokumentów będących przedmiotem zamówienia, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu dokonanej przez ekspertów wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą we wdrażaniu RPOWŚ na lata 2014-2020.

 

IV. W celu realizacji zadania Wykonawca :

  • Będzie uczestniczył w ewentualnych spotkaniach roboczych dotyczących konsultacji założeń przyjętych w opracowywanych dokumentach. Za organizację spotkań odpowiada Zamawiający.
  • Zobowiązany jest również do dokonywania zmian w opracowywanych dokumentach w zakresie przedstawionym przez Zamawiającego lub Urząd Marszałkowski, w trakcie procesu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań.
  • Każda wersja opracowanych dokumentów musi zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Zamawiającego.

 

V.Zamawiający zobowiązuje się do przekazania niezbędnych dokumentów, w tym szacunkowych kosztów inwestycyjnych dot. przedmiotowych zadań w ciągu 10 dni od podpisania umowy.

 

VI.Zgodność dokumentów z aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi

 

1.Opracowane Studium Wykonalności powinno być zgodne  z następującymi aktami prawnymi:

1)Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

2)Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)

3)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),

4)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 Nr 151 poz.1220 z późn.zm)

5)Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

6)Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199),

7)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z póź.zm.),

8)Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

 

2.Inne dokumenty, z którymi przedmiotowe dokumenty powinien być skoordynowane:

1)Strategia Rozwoju Kraju 2020

2)Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,

3)Strategia Rozwoju Gminy Brody,

4)Program Rewitalizacji Gminy Brody,

5)Krajowe Programy Operacyjne na okres programowania 2014-2020,

6)Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

7)Wytyczne w zakresie opracowania Studium Wykonalności (analiza ekonomiczno - finansowa).

 

VII.Zakres rzeczowy dokumentów

1.Zachowana zostanie zgodność z przepisami prawa.

2.Przewidziane działania zostaną zaplanowane z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści – zostanie wskazany optymalny wariant realizacji działań uwzględniający korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.

3.Dokumenty będą opracowane w sposób kompleksowy.

 

VIII.Przeprowadzenie spotkań

1.Zorganizowanie i przeprowadzenie ewentualnych spotkań w celu uzgodnienia zakresu opracowywanych dokumentów. Za organizację spotkań odpowiada Zamawiający.

2.Spotkania zostaną przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3.Terminy spotkań zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

 

IX. Terminy wykonania

1.Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem opracowania rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.

2. Termin opracowania w/w dokumentów został ustalony – najpóźniej w terminie 10 dni do zakończenia naboru wniosku.

 

X.Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotowego zadania winno obejmować wszystkie koszty (w tym: Opracowanie Wniosku, Studium Wykonalności, Przeprowadzenia procedury wyboru partnerów, dodatkowo koszty uczestnictwa w spotkaniach, uzyskanie/opracowań materiałów niezbędnych do sporządzenia w/w dokumentów oraz ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania, bez możliwości negocjacji ceny w trakcie realizacji. W złożonej ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto.

 

XI.Wymagania dotyczące przekazania opracowanych dokumentów

 

1.Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć wersje ostateczne: Wniosku, Studium Wykonalności dla wskazanego projektu z uwzględnieniem wymagań wynikających  z przepisów dotyczących ubiegania się jak również realizacji projektów z dotacją RPO oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w zakresie opracowania Analiz Ekonomiczno-Finansowych i wytycznymi w zakresie opracowania Analiz Ekonomiczno-Finansowych.

3. Wykonawca dostarczy dokumenty w liczbie 3 kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz z wersją elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania i drukowania jego dowolnych części (w formacie .doc, .xls i .pdf 3 egz.). Dokumenty muszą zostać podpisane na pierwszej stronie przez Wykonawcę opracowania wraz z pieczęcią.

 

XII. Osoba/y do kontaktu:

Anna Kwiecień – młodszy referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, tel. 41 271 12 05, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

XIII. Warunki udziału w postępowaniu

Posiadania wiedzy i doświadczenia

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie wykonali opracowanie co najmniej 5 studiów wykonalności (analiz ekonomiczno-finansowych) dla projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych z perspektywy 2014-2020, w tym 2 studia wykonalności muszą dotyczyć rewitalizacji.

Potwierdzenie, że w podmiot ubiegający się o zlecenie – realizował w projektach inwestycyjnych Programów Operacyjnych 2014-2020 usługi związane z wyborem partnerów do projektów zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej – wymagane min. 2 takie usługi.

 

XIV. Dokumenty wymagane w postepowaniu:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1.Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a)wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania

b)Dokumenty upoważniające osoby podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy - dokumenty rejestrowe określające zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania, a także pełnomocnictwo określające jego zakres, jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik

Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę do podpisania oferty.

 

XVI. Termin nadesłania i związania ofertą oraz opis przygotowania oferty

1.Na ofertę składa się formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami do niniejszego zapytania.

2.Oferta musi być złożona w formie pisemnej, każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, jej treść musi odpowiadać treści zapytania.

3.Dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.

5.Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

6.Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty upoważniające do reprezentowania – dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwa, należy załączyć do oferty.

7.Kopie dokumentów, z wyjątkiem pełnomocnictw, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

8.Pełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez notariusza.

9.Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osoby podpisujące ofertę;

10.Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.

11.Opakowanie oferty

Ofertę cenową należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy nadesłać na adres:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica3, 27-230 Brody

terminie do dnia 13.09.2017 do godz. 13:00). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

Kopertę oznakować napisem o treści:

Oferta na opracowanie Wniosku, Studium Wykonalności oraz Przeprowadzenia procedury wyboru partnerów dla projektu pn. Rewitalizacja miejscowości Brody z dopiskiemnie otwierać do dnia 13 września 2017r., godz. 13:00”.

12.Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej Specyfikacji.

 

XVII. Kryteria i sposób oceny ofert

1.Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów według poniżej wymienionych kryteriów:

 

Kryterium - cena - 100% (oferta najniższa cenowo otrzyma 100 pkt.), - Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

 

XVIII. Informacje dodatkowe

 

1. Oferty częściowe – Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Oferty wariantowe – Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

4. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (z1.docx)z1.docxzałącznik nr 1- formularz oferty83 Kb05.09.2017 14:09
Pobierz ten plik (z2.docx)z2.docxzałącznik nr 2-wykaz wykonanych usług83 Kb05.09.2017 14:09
Pobierz ten plik (z3.docx)z3.docxzałącznik nr 3- wzór umowy89 Kb05.09.2017 14:10

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 05 września 2017 13:52
Poprawiony: wtorek, 05 września 2017 14:09