ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie: "Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w SP w Brodach". PDF Drukuj Email

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych dla zadania pod nazwą: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w SP w Brodach ”

Przedmiotowe zamówienia jest realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej” ogłoszone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 

 wfosigw logo

 

1.ZAKRES URZĄDZEŃ DO DOSTAWY I MONTAŻU:

 

Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęty muszą być fabrycznie nowe, muszą posiadać deklaracje zgodności, wymagane prawem dopuszczenia, certyfikaty i atesty, posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim i posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. Materiały muszą być odpowiednio oznaczone i spełniać wymagania norm sanitarnych.

Dostawca dostarczy całość pomocy, sprzętów i materiałów objętych zamówieniem jednorazowo, po uprzednim poinformowaniu zamawiającego o terminie dostawy z dwudniowym wyprzedzeniem. Dostawa jest możliwa w dni robocze od 8.00 do 15.00 (planując dostawę Dostawca musi uwzględnić czas niezbędny na zweryfikowanie kompletności dostawy). Weryfikacja kompletności dostawy polegać będzie na przeliczeniu poszczególnych artykułów, sprawdzeniu, czy nie są uszkodzone, czy opakowania zawierają wymagane opisy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i Dostawcy. Przed terminem dostawy Dostawca dostarczy Zamawiającemu pocztą e-mail protokół zdawczo-odbiorczy w edytowalnej wersji elektronicznej oraz PDF, zawierający co najmniej: dokładną nazwę artykułu, jego cenę jednostkową netto i brutto i wartość łączną. Kolejność artykułów na fakturze, którą wystawi Dostawca, powinna być zgodna z kolejnością na protokole.

 

2.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin dostarczenia wszystkich artykułów objętych specyfikacją wynosi 21 dni od daty podpisania umowy.

 

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

2.Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

3.Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

4.Sposób obliczenia ceny ofertowej:

4.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonego do SIWZ - „zestawienie kosztów”

4.2. W zestawieniu kosztów” należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z realizacją zamówienia.

4.3. Suma wartości poszczególnych pozycji zestawienia kosztów” stanowić będzie cenę ofertową brutto.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.4. Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

 

4. OCENA OFERT

 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert:

1.1. Cena oferty       - 100 %

 

 

5. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1)Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Brodach pok. 103 (Sekretariat) w terminie do dnia 16 sierpnia 2017 r. do godz. 9:45 na Formularzu Oferty,

 2)opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„OFERTA: Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w SP w Brodach”

 

3)Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Brodach, Sala Narad pok. Nr 102 w dniu  16 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00.

4)Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

5)Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Załączniki:

1)Opis przedmiotu zamówienia.

2)Zestawienie kosztów.

3)Formularz oferty.

4)Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

5)Wzór umowy.

 

 

Zastępca Wójta Gminy Brody

Michał Gutowski

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (opis.docx)opis.docxOpis przedmiotu zamówienia34 Kb08.08.2017 13:24
Pobierz ten plik (zestawienie.docx)zestawienie.docxZestawienie kosztów35 Kb08.08.2017 13:24
Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docFormularz oferty i wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.59 Kb08.08.2017 13:26
Pobierz ten plik (umowa.docx)umowa.docxWzór umowy20 Kb08.08.2017 13:27

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 08 sierpnia 2017 13:13
Poprawiony: wtorek, 08 sierpnia 2017 13:27