ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Projekt budowlany adaptacji pomieszczeń w budynku SP w Brodach oraz PSP w Krynkach. PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej pn.:

 

  1. „Projekt budowlany adaptacji pomieszczeń w budynku SP w Brodach na oddział przedszkolny”.
  2. „Projekt budowlany adaptacji pomieszczeń w budynku PSP w Krynkach na przedszkole”.

 

1.Zakres zamówienia obejmuje:

 

Ad. 1

- Adaptacja istniejącego pomieszczenia szatni ogólnej na WC i szatnię dla oddziału przedszkolnego.

- Dostosowanie dwóch pomieszczeń (gabinet dyrektora i klasa „0”) na potrzeby oddziału przedszkolnego.

- Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.  

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych.

- Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

- Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

- Uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawców p.poż., sanepid i bhp.

Ad. 2

- Dostosowanie istniejących pomieszczeń w budynku szkoły na cele przedszkola.

- Zaprojektowanie bezpośredniego polaczenia sali zajęć z WC.

- Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.  

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych.

- Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

- Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

- Uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawców p.poż., sanepid i bhp.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zamawiający przeprowadzi wizję
w przedmiotowych budynkach z oferentami w dniu 29.05.2017r. godz. 9.00

 

Projekty należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej (wersja papierowa powinna być zgodna z wersją elektroniczną).

Zamawiający posiada inwentaryzację budynków w wersji papierowej. Jednak dla potrzeb projektowania należy dokonać ich aktualizacji i sprawdzenia w zakresie niezbędnym do wykonania projektów.

Projekty budowlane i wykonawcze w wersji papierowej należy wykonać w 5 egzemplarzach, przedmiary robót w 2 egzemplarzach, kosztorys inwestorski w 2 egz., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać w 2 egz.

Dokumenty w wersji elektronicznej powinny być dostarczone do Zamawiającego na opisanym nośniku CD lub DVD w formacie PDF i DOC (MS Word), rysunki w wersji PDF oraz DWG (AutoCad), kosztorysy w wersji PDF i XML( pozwalającej na otwarcie kosztorysu programem Norma PRO).

Projektant jest zobowiązany do jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich do poziomu aktualnie obowiązujących cen w terminie 2 tygodni od momentu polecenia aktualizacji przez Zamawiającego, w okresie dwóch lat od przyjęcia przez Zamawiającego gotowej dokumentacji projektowej.

Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych, w szczególności:

- stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, w swej treści nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję poprzez stosowanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń.

 

2.Termin wykonania.

Złożenie kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

3.Przygotowanie oferty

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie:

 

„Projekt budowlany adaptacji pomieszczeń w budynku SP w Brodach oraz PSP w Krynkach”.

 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.


Oferty należy składać do 31.05.2017r do godz. 1200 w UG Brody ul. St. Staszica 3, 27 - 230 Brody pok.103 (sekretariat).                                                                                      

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej tj.: na jedno opracowanie projektowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.15 Kb23.05.2017 11:34

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 23 maja 2017 11:27
Poprawiony: wtorek, 23 maja 2017 11:33