Rozeznanie rynku Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody PDF Drukuj Email

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 1.Opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Brody na lata-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 uwzględniając cele zawarte strategiach rozwoju, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) oraz wojewódzkim i powiatowym programie ochrony środowiska.

   

   

 2. Program powinien zawierać co najmniej takie elementy jak:
  1. ocenę aktualnego stanu środowiska, w zakresie poszczególnych elementów środowiska – stan wyjściowy,
  2. cele nadrzędne i kierunki ochrony środowiska w gminie, sformułowane na podstawie analizy stanu aktualnego stanu środowiska,
  3. strategię działań w zakresie zagadnień o charakterze systemowym, ochronę zasobów naturalnych oraz poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
  4. ocenę realizacji Programu,
  5. nakłady finansowe na realizację Programu: koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji oraz udział potencjalnych źródeł finansowaniaogólnych kosztach realizacji Programu.
 3. Zebranie materiałów niepublikowanych oraz materiałów publikowanych przydatnych do sporządzenia projektu aktualizacji programu.
 4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu programu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r.udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Przygotowanie wszelkich dokumentów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych organów, jakie będzie zobowiązany przedstawić Wójt Gminy Brody w trakcie procedur sporządzania Programu, opiniowania przez Organ wykonawczy powiatu oraz przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko.
 6. Sporządzenie Programu oraz prognozy w 4 egzemplarzach w wersji papierowej orazformie elektronicznej.
 7.  

  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie do 30 sierpnia 2017r.

   

  IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

  Ofertę na formularzu oferty (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 26.05.2017 r., pisemnie do godziny 15:15, lub przesłać pocztą. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

  Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na „Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody”

  Adresy do doręczeń w formie:

  1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
  2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

   

  V. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
  2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
  4. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
  5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Ogłoszenie - rozeznanie rynku.pdf)Rozeznanie rynku 3373 Kb16.05.2017 09:17
  Pobierz ten plik (Formularz oferty.doc)Formularz oferty.doc 35 Kb16.05.2017 09:18
  Pobierz ten plik (Zestawienie ofert.pdf)Zestawienie ofert.pdfZestawienie ofert72 Kb05.06.2017 15:12
  Pobierz ten plik (Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdf)Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdfOgłoszenie999 Kb14.06.2017 14:45

  Wpisany przez Ernest Kumek   
  Data opublikowania: wtorek, 16 maja 2017 09:06
  Poprawiony: środa, 14 czerwca 2017 14:45