Przetarg: „Zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2017 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Brodach.” PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2017 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Brodach”

 

KOD CPV: 34110000-1– Samochody osobowe.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2017 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Brodach.

Wyposażenie, parametry i warunki , które musi spełniać samochód:

 • pojemność silnika nie mniejsza niż 1,2
 • moc co najmniej 90 KM
 • ilość drzwi - 5
 • rodzaj nadwozia – hatchback lub sedan
  • długość co najmniej 4000 mm
  • szerokość co najmniej 1700 mm
  • paliwo – benzyna lub diesel
  • kabina 5 osobowa
  • autoalarm
  • lakier metalizowany
  • lakierowane zderzaki w kolorze nadwozia
  • klamki drzwi, lusterka boczne w kolorze nadwozia
  • regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach
  • wspomaganie układu kierowniczego
  • wskaźnik temperatury zewnętrznej
  • radio z głośnikami i funkcją odczytu MP3
  • bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu
  • poduszki powietrzne min 6 szt.
  • system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
  • system rozdziału siły hamowania
  • system stabilizacji toru jazdy
  • system kontroli hamowania w zakręcie
  • system stabilizacji toru jazdy podczas hamowania
  • szyby sterowane elektrycznie min. z przodu
  • fotel kierowcy z regulacją wysokości
  • klimatyzacja minimum manualna
  • lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane
  • pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli
  • zamek centralny zdalnie sterowany
  • komplet kół (dwa komplety: letnie i zimowe)
  • podnośnik samochodowy
  • apteczka
  • trójkąt
  • gaśnica
  • dywaniki welurowe i gumowe z przodu i z tyłu.
  • gwarancja: min. 2 lata na podzespoły mechaniczne, min. 3 lata na powłokę lakierniczą, min 5 lat na perforację nadwozia

 

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonanie zamówienia tj. dostawa samochodu do siedziby Zamawiającego musi nastąpić
w maksymalnym terminie do 30 czerwca2017 r. do godz. 12.00.

3.Dokumenty składające się na ofertę.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

 1. Uzupełniony oraz podpisany przez osobę uprawnioną do składania oferty w imieniu Wykonawcy Formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego,
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument należy złożyć w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Oferta tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pisemne pełnomocnictwo do występowaniaimieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych podpisane przez osobę upoważnioną.

Niespełnienie powyższych wymagań przez Wykonawcę powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

4. Miejsce i termin zgłoszenia oferty.

1) Ofertę należy złożyć do dnia 24 maja 2017 r. do godz. 12.00.

2) Oferty w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem: „Oferta na zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2017 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Brodach”

NIE OTWIERAĆ PRZED 24 maja 2017 r. godz. 12.15”, opatrzonej nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy należy składać za pomocą jednego z niżej wskazanych sposobów:

a) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 pok 103,

b) za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody

5. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami:

 

1) Cena wykonania zamówienia - 100 %

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

Cn

Ilość punktów =   ------------ x 100 pkt

     Cbo

gdzie:

Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cbo – cena brutto badanej oferty

W ofercie należy podać cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie.

Punkty zostaną obliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 

6. Dodatkowe informacje.

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.

3. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór druku oferty15 Kb15.05.2017 14:07
Pobierz ten plik (umowa.pdf)umowa.pdfWzór umowy296 Kb15.05.2017 14:08
Pobierz ten plik (Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi.pdfPytania i odpowiedzi509 Kb22.05.2017 12:50
Pobierz ten plik (zawiadomienie.doc)zawiadomienie.docZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty98 Kb01.06.2017 10:46

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 15 maja 2017 14:02