Przetarg: "„Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw” PDF Drukuj Email

I.27.FS.SiPZ.1.17                                                                                                

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”

 

 

 1.ZAKRES URZĄDZEŃ DO DOSTAWY I MONTAŻU:

 

1) Urządzenie typu „wioślarz” - szt. 5 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – aktywizuje wszystkie części ciała. Wzmocnienie mięśni nóg, ramion i górnej partii ciała).

2) Urządzenie typu „wyciskacz siedząc” - szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - ćwiczenie górnych partii mięśniowych, mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych i ramion).

3) Urządzenie typu „orbitrek” - szt. 3 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – poprawienie kondycji stawów, rozciąganie mięsni nóg, stawów biodrowych, barków i ramion. Ćwiczenie wydolności organizmu i ogólnej kondycji ruchowej).

4) Urządzenie typu „biegacz” - szt. 5 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy nóg, aktywacja ruchu bioder. Poprawienie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi   krążenia krwi i ogólnej kondycji fizycznej).

5) Urządzenie typu „rower” - szt. 4 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy nóg, aktywacja ruchu bioder. Poprawienie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi   krążenia krwi i ogólnej kondycji fizycznej).

6) Urządzenie typu „twister (stojący)” – szt. 3 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenie zmysłu równowagi, rozciąganie mięśni skośnych brzucha. Aktywacja działania stawów biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego).

7) Urządzenie typu „wyciąg dolny – szt. 1

8) Urządzenie typu „wyciąg górny” – szt. 1

9) tablica z regulaminem – szt. 2

10) Stojak rowerowe szt. 1 stalowy (5 stanowisk), zakotwionego w gruncie.

11) huśtawka podwójna na stelażu metalowym - szt. 1

- przedział wiekowy 3 – 12 lat

- profil zamknięty (min) 80x80x4mm

- belka z profila zamknietego (min) 60x60x4mm

- łańcuch ocynkowany lub ze stali nierdzewnej

- siedziska płaskie i siedzisko koszykowe

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z inwestorem

12) zjeżdżalnia metalowa

- konstrukcja urządzenia wykonana ze stali

- wypełnienie z HDPE lub sklejka wodoodporna

- zjazd ze stali nierdzewnej

- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem

13) huśtawka ważka (metalowa)

- rura stalowa min Æ 80 mm

- podstawa metalowa

- siedzisko gumowe lub z płyty HDPE z uchwytami metalowymi

14) urządzenie ze zjeżdżalnią

- Schody wejściowe wys. ok 90cm , wieża z dachem, zjeżdżalnia - ślizg nierdzewny. Drewno klejone. Wypełnienia zestawu takie jak daszki czy barierki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub HDPE.

15) huśtawka

- przedział wiekowy 3 – 12 lat

- profil zamknięty (min) 80x80x4mm

- belka z profila zamknietego (min) 60x60x4mm

- łańcuch ocynkowany lub ze stali nierdzewnej

- siedzisko płaskie

- kolorystyka urządzenia do uzgodnienia z inwestorem

16) Zestaw zabawowy – szt. 1. Połączenie różnych form aktywności wspinaczki, balansowania oraz zjazdu na zjeżdżalni. Skład zestawu:- wieża wysoka z dachem, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, przeplotnia, drabinka skośna podwójna, drabinka pozioma lub równoważnia dojście do wieży – mostek. Wypełnienia zestawu takie jak daszki czy barierki wykonane ze sklejki wodoodpornej lub HDPE drewno rdzeniowe. Min. wymiary zestawu 6,5m x 6,5m.

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania odpowiednich funkcji urządzeń w różnych zestawieniach i odpowiednich wymogów materiałowych.

Przed montażem dostarczonych urządzeń Wykonawca opracuje i przedstawi (w 4 egz.) do zatwierdzenia niezbędną dokumentację projektową dot. montażu urządzeń celem przedłożenia jej do właściwego organu i zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia montażu urządzeń (łącznie z aktualną mapą syt. – wys.)

Dla każdego z urządzeń należy zachować wymagana strefę bezpieczeństwa wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.

Wymagania materiałowe i technologiczne odnośnie planowanych do montażu urządzeń:

 1. Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami i posiadać wymagane certyfikaty jakości i bezpieczeństwa wydane przez upoważnione instytucje.
 2. Wszystkie urządzenia powinny być bezpieczne i dostosowane do polskich warunków klimatycznych i odporne na próby zniszczenia.
 3. Elementy otwarte zakończone zatyczkami wykonanymi z „trwałych materiałów” – zabezpieczone przed niepowołanym demontażem i zniszczeniem.
 4. Zastosowanie ograniczników i amortyzatorów w celu zredukowania siły zderzeń elementów swobodnie opadających.
 5. Łącznik: śruby, nakrętki podkładki – wykonane ze stali nierdzewnej. Dodatkowo nakrętki uzbrojone wkładką zabezpieczającą przed samo-odkręceniem.
 6. Część opisowa naniesiona trwałą techniką (np. wykonane metodą sitodruku piktogramy i opisy) uniemożliwiająca zniszczenie i pozwalająca na ewentualne łatwe odtworzenie (np. zmycie, lub wymiana części opisowej). Nie dopuszcza się stosowania naklejek.
 7. Wszystkie elementy stalowe (profile zamknięte, rury, blachy itd.) pokryte warstwa cynku (galwanizacja ogniowa ) i malowane podwójnie proszkowo, farbami poliestrowymi np. w kolorze zielonym lub innym w uzgodnieniu z Zamawiającym.
 8. Farby użyte do wykończenia powierzchni stalowych powinny być przeznaczone do użytku zewnętrznego, odporne na korozje, działanie promieni słonecznych, zmiany temperatury i uszkodzenia mechaniczne.
 9. Urządzenia fitness montowane będą do fundamentów – min 30 cm. pod nawierzchnią docelową.
 10. Montaż urządzeń do fundamentów betonowych z betonu wodoszczelnego min B20 (mogą być w wersji wylewanej lub prefabrykowane) nastąpi w miejscach, które obecnie mają nawierzchnie trawiastą, w miejscu uzgodnionym w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania.
 11. Wszystkie urządzenia muszą być bezobsługowe i zapewniać bezawaryjne i długotrwałe użytkowanie. Wykonawca gwarantuje dostępność każdej części zamiennej.

Wykonawca ma obowiązek dokonywania konserwacji i serwisow ania zamontowanych urządzeń w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego zamówienia. Wszelkie koszty z tego tytułu Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w swojej cenie ofertowej.

 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 2 lat.

 

2.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

- maksymalnie 3 miesiące od dnia zawarcia umowy

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w zaproszeniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kartę (opis) każdego z oferowanych urządzeń.

Przedmiotowa karta (opis) musi zawierać co najmniej:

- informację o parametrach urządzenia, potwierdzającą, iż dane urządzenie spełnia wymagania (parametry) określone przez Zamawiającego

- wizualizację danego urządzenia (rysunek, zdjęcie itp.).

 

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.
 2. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
 3. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
 4. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

4.1. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) winna być obliczona poprzez wypełnienie załączonego do SIWZWykaz proponowanych urządzeń – zestawienie kosztów”

4.2.1. Wszelkie wartości (kwoty) w w/w wykazie winny uwzględniać całkowity koszt dotyczący wszystkich elementów w tym koszty ich dostawy, montażu oraz konserwacji i serwisowania
w okresie pierwszych 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego, a przy ich wycenie należy ponadto uwzględnić koszty wszelkich odbiorów, pomiarów, badań, zaświadczeń i protokołów.

4.2.3. W Wykazie proponowanych urządzeń – zestawieniu kosztów” należy uwzględnić wszelkie koszty (brutto wraz z podatkiem VAT) jakie wykonawca zobowiązany jest ponieść
w związku z realizacją zamówienia.

4.2.4. Suma wartości poszczególnych pozycji Wykazu proponowanych urządzeń – zestawienie kosztów” stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.3. Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

 

4. OCENA OFERT

 

   1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1. Cena oferty       - 90 % (max 90 pkt)

1.2. Okres gwarancji -   10 % (max 10 pkt)

                                                                     

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

 

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = Cmin / Ci x 90 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

 

2.2. Ocena okresu gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia – ocena przeprowadzona zostanie na podstawie podanego na druku oferty okresu gwarancji na przedmiot zamówienia w pełnych latach – liczba punktów możliwych do uzyskania – 10 pkt. Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania okresu gwarancji w miesiącach Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej ilości miesięcy (np. podanie okresu gwarancji 4 lat i 9 m-cy będzie traktowane jako 4 pełnych lat).

Ocena przeprowadzona zostanie wg poniższego zestawienia:

- wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie okres gwarancji:

2 lata – otrzyma 0 punktów P(Gi)

3 lata – otrzyma 2 punkty P(Gi)

4 lata – otrzyma 5 punktów P(Gi)

5 lat i więcej – otrzyma 10 punktów P(Gi)

 

UWAGA:

 

Oferta wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, poniżej 2 lat zostanie odrzucona

 

3. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

5. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 

1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Brodach pok. 103 (Sekretariat) w terminie dodnia 24 maja 2017 r. do godz. 9:45 na Formularzu Oferty,

2) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„OFERTA: Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”

 

3) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Brodach, Sala Narad pok. Nr 102 w dniu 24 maja 2017 r. o godz. 10:00.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Załączniki:

1) Wzór druku oferty;

2) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3) Wzór umowy,

4) Wykaz proponowanych urządzeń – zestawienie kosztów

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docWzór druku oferty27 Kb09.05.2017 14:02
Pobierz ten plik (oswiadczenie.doc)oswiadczenie.docWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu25 Kb09.05.2017 14:02
Pobierz ten plik (umowa.pdf)umowa.pdfWzór umowy304 Kb09.05.2017 14:02
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsWykaz proponowanych urządzeń – zestawieniu kosztów26 Kb09.05.2017 14:03
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty451 Kb08.06.2017 14:33

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 09 maja 2017 13:53
Poprawiony: wtorek, 09 maja 2017 14:04