ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Dostawa sprzętu komputerowego" PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

„Dostawa sprzętu komputerowego"

 

1. Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego,
w skład którego wchodzi:
• 6 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym,
• projektor,
• urządzenie kopiująco – drukujące.
Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia musi być sprawny technicznie, wolny od wad oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
Do każdego zestawu komputerowego Wykonawca winien dostarczyć Certyfikat CE
W celu weryfikacji prawidłowości dostarczonego sprzętu stacja robocza powinna być pozbawiona plomb zabezpieczających przed dostępem do wnętrza komputera.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić sprzęt w pracowni komputerowej Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22 oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie ul. Słoneczna 1
Wykonawca wraz z dostawą winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej.
Odbiór dostawy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego bez uwag przez obie Strony umowy.
Koszty związane z dostarczeniem sprzętu ponosi Wykonawca.

 

2. Warunki gwarancji
Okres gwarancji dla sprzętu objętego przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Gwarancja biegnie od daty odbioru dostawy przez Zamawiającego.
Gwarancja obejmuje między innymi:
• usuwanie wad materiałowych i konstrukcyjnych, a także doprowadzanie do spełnienia deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych sprzętu;
• naprawę uszkodzeń sprzętu (z wyjątkiem uszkodzeń zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego), w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe,
• usuwanie usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu sprzętu;
Czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia usterki, przekazanego w formie elektronicznej bądź faksem. Czas reakcji serwisowej nie może być dłuższy niż 48 h od daty przyjęcia zgłoszenia. Czas naprawy gwarancyjnej nie powinien być dłuższy niż 5 dni. W przypadku niedotrzymania tego terminu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy sprzęt zastępczy.
Dwukrotne uszkodzenie tego samego sprzętu w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę do jego wymiany w terminie 5 dni roboczych od daty powtórnego zgłoszenia awarii.
Gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy bądź wymiany uszkodzonego sprzętu.

 

3. Termin realizacji zamówienia
- do 21 dni od dnia podpisania umowy.

 

4. Przygotowanie oferty
Oferta musi być w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku sporządzenia oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
Wykonawca składający ofertę, składa następujące dokumenty:
a) Formularz Ofertowy – według załączonego wzoru
b) Formularz Cenowy – według załączonego wzoru
Do oferty należy załączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 

5. Opis sposobu obliczania ceny
Cenę ofertową należy obliczyć w oparciu o formularz cenowy, zawierający wykaz i ilości zamawianego sprzętu, a następnie przenieść ją do formularza ofertowego.
Podana cena musi być wartością brutto, wyrażoną w złotych polskich (liczbą i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia i nie może ulec zmianie.

 

Oferty należy składać do 31.03.2017r do godz. 1200 w UG Brody ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody pok.103 (sekretariat).

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty,
2) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OPIS.doc)OPIS.docOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA43 Kb23.03.2017 14:00
Pobierz ten plik (Formularz.doc)Formularz.docFormularz ofertowy.56 Kb23.03.2017 14:01

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 23 marca 2017 13:56
Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 14:06