ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków dróg na terenie Gminy Brody” PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

„Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków dróg na terenie Gminy Brody"

 


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie projektów oświetlenia odcinków ulic na terenie Gminy Brody wraz
z uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania:
A) Projekt oświetlenia ul. Jodłowej w Młynku na odcinku od ul. Pięknej do ul. Sosnowej
B) Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Rudzie na odcinku od ul. Dużej do ul. Wspólnej
C) Projekt oświetlenia ul. Stawowej w Stawie Kunowskim na odcinku od ul. Podwale do drogi krajowej nr 9 oraz wzdłuż DK 9 w kierunku Ostrowca Św. na długości ok. 200 mb

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie niezbędnych do wykonania zadania materiałów. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawierającej projekt budowlany, mapy do celów projektowych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do rozpoczęcia zadania.
Dokumentacja winna być wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji cyfrowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.


2. Wymagany termin realizacji zamówienia : maksymalnie 90 dni.


3. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena – 100%
• Zamawiający wymaga aby oferta na każde zadanie stanowiła odrębną całość.
• Zamawiający dopuszcza oferty częściowe
• Każde zadanie podlega odrębnej ocenie


4. Oferta ma zawierać:
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy
b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę)
c) kompletne, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.


5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
W cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena ryczałtowa podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.


6. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) Oferty należy składać do 24.03.2017r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2017r o godz. 1000.
b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:


Oferta:
„Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków dróg na terenie Gminy Brody"

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.13 Kb15.03.2017 10:23
Pobierz ten plik (oswiadczenie.docx)oswiadczenie.docxWzór oświadczenia14 Kb15.03.2017 10:24

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 15 marca 2017 09:58
Poprawiony: środa, 15 marca 2017 10:20