Zaproszenie do składania ofert: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów” PDF Drukuj Email

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów”

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól poprzez m.in. wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna o łącznej grubości 8cm), wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego wraz z zamknięciem destruktem asfaltowym.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 09.11.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2016r o godz. 1000.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac niezwłocznie po przekazaniu placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 29 listopad 2016r.

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy

 

O F E R T A                    

                                                        

Gmina Brody

ul. St. Staszica 3

27 – 230 Brody

                                                                                                              

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania:                                                    

„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów”

 

1. Oferujemy wykonanie robót za cenę:

 

………………zł / netto słownie złotych: ………………..…………………………………..…………...

                                                              …………………………………………………………………

     podatek VAT ………. %   ……….. zł słownie złotych: ………………………………………..………

                                                               ………………………………………………………………..                                                                                

   ……………. zł / brutto słownie złotych: ………………………………………………………………..

                                                                     ……………………………………………………………….

 

 

2. Na przedmiot zamówienia udzielamy 60 miesięcy gwarancji od daty odbioru
     końcowego.

 

 

3.   Warunki płatności zgodne z warunkami umowy.

 

 

 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na :

 

a. adres …………………………………………………………………………………….

               ……………………………………………………………………………………

fax …………………………..……e-mail. …………………………………

 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są :

  1. a)...................................................................................................................
  2. b)...................................................................................................................
  3. c)...................................................................................................................

 

 

...............................dnia....................

.................................................

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                                   do reprezentowania wykonawcy

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (tresc ogloszenia.doc)OgloszenieTreść ogłoszenia104 Kb02.11.2016 15:30
Pobierz ten plik (Umowa.doc)Umowa.docwzór umowy169 Kb02.11.2016 15:29
Pobierz ten plik (Przedmiar.xls)Przedmiar.xlsPrzedmiar34 Kb02.11.2016 15:29
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKOSZTORYS OFERTOWY49 Kb02.11.2016 15:29

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 02 listopada 2016 15:24
Poprawiony: środa, 02 listopada 2016 15:34