Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2017-2018 PDF Drukuj Email

Ogłoszenie nr 333361 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

Brody: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 2017 –2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 711 205, e-mail , faks 412 711 231.
Adres strony internetowej (URL): www.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bip.brody.info.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.brody.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.
Adres:
Urząd Gminy w Brodach u. Stanisława Staszica 3; 27 - 230 Brody


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 2017 –2018
Numer referencyjny: ZOŚ.6232.132.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brody a także z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK) w Krynkach. Odbiorem od mieszkańców zostaną objęte: odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne w tym popiół z palenisk domowych oraz zużyte tekstylia), odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” z podziałem na frakcje: papier i tektura; szkło; tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, odpady wielkogabarytowe, które ze względu na swój rozmiar nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach i/lub workach na odpady, m.in. stare meble, okna, dywany, wykładziny itp., zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, m.in. lodówki, pralki, telewizory itp., odpady niebezpieczne m.in. farby, lakiery, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, opakowania po środkach ochrony roślin, świetlówki, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, zużyte opony (wszystkie rodzaje), Z PSZOK odbierane będą: odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z podziałem na frakcje: tektura i papier; szkło; tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (wszystkie rodzaje), odpady budowlane i remontowe, m.in.: papa, styropian i wełna mineralna, odpady niebezpieczne, m.in.: farby, lakiery, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, opakowania po środkach ochrony roślin, świetlówki, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady zielone, ubrania i inne tekstylia, Odbiór odpadów komunalnych odbywać ma się według następujących zasad: 1)odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach opisanych zgodnie z gromadzoną frakcją: papier i tektura – kolor worka niebieski z częstotliwością raz w miesiącu, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – kolor worka żółty z częstotliwością raz w miesiącu, opakowanie szklane – kolor worka zielony z częstotliwością raz na kwartał, UWAGA: Worki muszą być oznaczone przez Wykonawcę informacją o rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić. Worki do selektywnej zbiórki muszą też być oznaczone nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy. Czytelna instrukcja umieszczona na workach ma ułatwić właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Worki muszą być transparentne, wykonane z foli o grubości zapewniającej ich wytrzymałość. Muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do 01.01.2017 r., w ilości po 3 sztuki na każdy rodzaj odpadów na każdą nieruchomość, a następnie na wymianę przy każdym odbiorze odpadów w ilości nie mniejszej niż wystawionej przez właściciela nieruchomości. 2)inne odpady komunalne zbierane w sposób selektywny – odbiór odpadów wystawionych przed posesją: odpady wielkogabarytowe – z częstotliwością raz w roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – z częstotliwością raz w roku, zużyte opony (wszystkie rodzaje) – z częstotliwością raz w roku, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, opakowania po środkach ochrony roślin, świetlówki, baterie i akumulatory, przeterminowane leki) – z częstotliwością raz w roku, 3)odpady budowlano – remontowe: odpady budowlano-remontowe (w tym: styropian, papa, siding, panele pcv, wełna mineralna): Przyjmowane od mieszkańców gminy w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Krynkach; 4)odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach/workach: niesegregowane, zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu. 5)odbiór odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki (PSZOK) w miejscowości Krynki w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane (w tym m.in.: papa, styropian, wełna mineralna), zużyte opony (wszystkie rodzaje), zużyte baterie, przeterminowane leki, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, opakowania po środkach ochrony roślin, świetlówki, baterie i akumulatory, przeterminowane leki), ubrania i inne tekstylia odpady zielone. 6)odbiór przeterminowanych leków z punktów zlokalizowanych w aptekach w miejscowości Krynki, Lubienia i Styków. Odbiór odpadów z aptek po zgłoszeniu telefonicznym nie później, niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:90500000-2, 90533000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 831072.00
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Brody, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, 2. posiadanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu przetwarzania odpadów, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie, 3. posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 4. posiadanie zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 5. posiadanie zezwolenia na zbieranie odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadanie umowy z regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego dla Regionu 2, tj. Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o. o. w Janiku ul. Borkowska 1, 27-415 Kunów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100 000,00 zł. Warunek ten w odniesieniu do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie oceniał łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie zawodowe Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie powyżej 10 000 mieszkańców oraz o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy, wynoszącej co najmniej 500 Mg. Dysponowanie sprzętem technicznym do odbioru odpadów komunalnych oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej: - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarka); - dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - dwoma pojazdami do odbierania kontenerów (w tym pojazd hakowy przystosowany do przewozu kontenerów hakowych kp-36 o pojemności 36 m3); - jeden pojazd do odbioru odpadów z posesji o trudnym dojeździe. W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić, aby: • pojazdy do odbierania odpadów były w pełni sprawne, posiadały aktualne badania techniczne, były dopuszczone do ruchu, • pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, • wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia były wyposażone w urządzenia monitorujące, bazujące na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów – umożliwiające weryfikację tych danych, • w przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o dokumenty złożone w ofercie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia (zał. nr 2 do SIWZ) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – warunki udziału (zał. nr 3 do SIWZ ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów, o których mowa w pkt od 8.2.1. do 8.2.4, składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.5. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 8.2.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8.2.4. składa dokument, o którym mowa w pkt. 8.2.5. podpunkt 2 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający wymaga ponadto wpisu do rejestru działalności regulowanej gminy Brody w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm). Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty: a) kopię decyzji o zezwoleniu na odzysk i przetwarzanie odpadów, b) kopię decyzji o wpisie do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, c) kopię decyzji o zezwoleniu na transport i zbieranie odpadów, d) kopię umowy z RIPOK.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego nr 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski/o Starachowice z adnotacją „wadium - Odbiór , transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Brody w latach 2017-2018" . Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia wadium lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wadium uważa się za wniesione jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do godz. 10:00 w dniu otwarcia ofert. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w oryginale, oddzielnie (nie w ofercie) w zamkniętej kopercie oznaczonej dopiskiem: „Wadium na przetarg pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brody w latach 2017-2018. Nie otwierać przed 10.11.2016r. godz. 10.00”. Dokument musi być złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy Brody (pok. Nr 103) przed upływem terminu składania ofert. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Dodatkowe wyposażenie

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach oraz określa warunki tych zmian: 1) zmiana strony umowy – jako następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 2) zmiany wysokości wynagrodzenia – w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT (zmianie ulega kwota brutto, bez zmiany kwoty netto), 3) zlecenie wykonania robót podwykonawcom – w części zamówienia innej niż wyszczególniona w ofercie Wykonawcy. 18.3.1. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie. Nie stanowią zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym takim przypadku Strony mają obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT, W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/11/2016, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ_odpady_BRODY.doc)SIWZ_odpady_BRODY.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)397 Kb28.10.2016 14:40
Pobierz ten plik (SIWZ_odpady_BRODY.pdf)SIWZ_odpady_BRODY.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)1295 Kb28.10.2016 14:40
Pobierz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc)załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docZałącznik nr 4 do SIWZ39 Kb28.10.2016 14:42
Pobierz ten plik (załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc)załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.docZałącznik nr 5 do SIWZ41 Kb28.10.2016 14:43
Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Grupa kapitałowa.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docZałącznik nr 6 do SIWZ27 Kb28.10.2016 14:43
Pobierz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzedzi.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzedzi.docZałącznik nr 7 do SIWZ41 Kb28.10.2016 14:44
Pobierz ten plik (Załącznik nr 9 do SIWZ.docx)Załącznik nr 9 do SIWZ.docxZałącznik nr 9 do SIWZ14 Kb28.10.2016 14:45
Pobierz ten plik (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ - Oświadczenia z art. 25a ust. 1.doc)Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ - Oświadczenia z art. 25a ust. 1.docZałącznik nr 2 i 3 do SIWZ42 Kb02.11.2016 12:00
Pobierz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ.docxZałącznik nr 8 do SIWZ46 Kb02.11.2016 14:25
Pobierz ten plik (Pytania i odpowiedzi.docx)Pytania i odpowiedzi 19 Kb07.11.2016 16:41
Pobierz ten plik (załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc)załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docZałącznik nr 1 do SIWZ72 Kb07.11.2016 16:48
Pobierz ten plik (informacja z otwarcia.doc)informacja z otwarcia.docInformacja z otwarcia ofert97 Kb14.11.2016 16:47

Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: piątek, 28 października 2016 14:35
Poprawiony: poniedziałek, 14 listopada 2016 16:47