Zaproszenie do składania ofert: „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziurów ul. Złota” PDF Drukuj Email

I.27.BOD.16                                                                                          

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego
w miejscowości Dziurów ul. Złota”

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa linii napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25 mm2
o długości 469 m. Budowa stanowisk oświetleniowych na słupie strunobetonowym wraz z oprawą oświetleniową 100W (11 kpl.) Zabudowa pkt. zasilania i sterowania oświetlenia.

Na wykonanie przedmiotowego zadania Zamawiający posiada część materiałów.

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót oraz projekt budowlany (do wglądu Referacie Inwestycji pok. 206).

            Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie.

            Oferty należy składać do 26.09.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2016r o godz. 1000.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakończenie realizacji zamówienia – 14 października 2016r.

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy

 

O F E R T A                    

                                                      

Gmina Brody

ul. St. Staszica 3

27 – 230 Brody

                                                                                                              

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania:    

                                              

„Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego
w miejscowości Dziurów ul. Złota”

 

 

1. Oferujemy wykonanie robót za cenę:

 

………………zł / netto słownie złotych: ………………..…………………………………..…………...

                                                             …………………………………………………………………

     podatek VAT ………. %   ……….. zł słownie złotych: ………………………………………..………

                                                              ………………………………………………………………..                                                                                

   ……………. zł / brutto słownie złotych: ………………………………………………………………..

                                                                     ……………………………………………………………….

 

 

2. Na przedmiot zamówienia udzielamy …………. miesięcy gwarancji od daty odbioru
 końcowego.

 

 

3.   Warunki płatności zgodne z warunkami umowy.

 

 

 

4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na :

 

a. adres …………………………………………………………………………………….

               ……………………………………………………………………………………

fax …………………………..……e-mail. …………………………………

 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są :

  1. a)...................................................................................................................
  2. b)...................................................................................................................
  3. c)...................................................................................................................

 

 

............................... dnia....................                   .................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                              podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                                                                                         do reprezentowania wykonawcy

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.docx)ogloszenie.docxTreść ogłoszenia73 Kb19.09.2016 16:05
Pobierz ten plik (Przedmiar.xls)Przedmiar.xlsPrzedmiar33 Kb19.09.2016 16:07
Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKosztorys34 Kb19.09.2016 16:07

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 19 września 2016 16:02