Ogłoszenie nr 300762 - 2016 z dnia 2016-08-11 r. Brody: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. PDF Drukuj Email

Ogłoszenie nr 300762 - 2016 z dnia 2016-08-11 r.

Brody: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody
w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

 

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 41 271 12 05,
faks 41 271 12 31.

Adres strony internetowej (URL): www.brody.info.pl ww.bip.brody.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (nie dotyczy):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bip.brody.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:

nie


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:

tak
sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z da 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe , osobiście, za pośrednictwem posłańca

Pod adres:

Urząd Gminy w Brodach u. st. Staszica 3;27 - 230 Brody pok. 103 (sekretariat)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.
Numer referencyjny: I.27.DU.16

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do Publicznego Gimnazjum w Krynkach im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Krynki ul. Szkolna 1, do Publicznego Gimnazjum w Rudzie im. St. Staszica , Ruda ul. Widok 1, Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6 w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. Zakres zamówienia obejmuje: przejazdy uczniów na podstawie imiennych biletów miesięcznych rozumiane jako dojazd ucznia z miejsca zamieszkania do wskazanej szkoły i powrót po skończonych zajęciach ze szkoły do miejsca zamieszkania: 1. Liczba uczniów dowożonych w danym miesiącu to 157 uczniów w roku szk. 2016/2017. Ilość uczniów może ulec zmianie w przypadku: a) zmiany liczby dzieci zamieszkałych w obwodzie szkół w obrębie danej trasy dowozu, b) ze względu na zmianę miejsca zamieszkania uczniów; c) reorganizacji sieci szkół; d) zmiany obwodu szkoły (szkół), e) zmiany przepisów prawa oświatowego; f) zmiany organizacji roku szkolnego (wynikająca ze zmian ilościowych uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018) m.in. w związku z rozpoczęciem jak i zakończeniem zajęć dydaktycznych, zakończeniem nauki dla klas III Gimnazjum oraz rozpoczęciem zajęć przez uczniów kl. I; g) zmiany planu nauczania w szkole (szkołach), zmiany planu lekcji w poszczególnych dniach tygodnia, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy; h) z innych nieprzewidzianych przyczyn, których nie można było przewidzieć w momencie podpisania umowy; i) zmiany szkoły obwodowej lub zmiany szkoły przez ucznia.

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie w zakresie przewozu uczniów na podstawie biletów miesięcznych będzie realizowane w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. w dni nauki szkolnej.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Posiadania przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, wynikające z odrębnych przepisów tj.: a)licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą
z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.) b)dokumentów dopuszczających pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie, do ruchu drogowego (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym pojazdu), zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 tekst jednolity poz. 1137 ze zm.) c)uprawnienia do kierowania autobusami oraz do przewozu osób przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015, tekst jednolity poz. 155)


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Nie dotyczy dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) zrealizował należycie, lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych), w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania ofert,
a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół, o wartości minimum 50 000,00 zł netto; posiada prawo do dysponowania minimum 4 autobusami o liczbie miejsc siedzących zapewniającym miejsce dla wszystkich dzieci na poszczególnych trasach oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Autobusy, którymi dysponuje Wykonawca są sprawne technicznie
i dopuszczone do ruchu drogowego oraz posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; b) skieruje do realizacji zamówienia minimum 3 kierowców posiadających uprawnienia do kierowania autobusami tj. prawo jazdy kategorii D oraz uprawnienia do przewozu osób.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

tak
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.1414 ze zm.); b) dokumentów dopuszczających pojazdy, którymi Wykonawca będzie realizował zamówienie, do ruchu drogowego (dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym pojazdu), zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 tekst jednolity poz. 1137 ze zm.) c) uprawnienia do kierowania autobusami oraz do przewozu osób przez osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015, tekst jednolity poz. 155); 6.2 posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej i zawodowej tj. w przypadku niniejszego postępowania Wykonawca: a) zrealizował należycie, lub realizuje (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych),
w okresie ostatnich 3 lat od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres jego działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół, o wartości minimum 50 000,00 zł netto; posiada prawo do dysponowania minimum 4 autobusami o liczbie miejsc siedzących zapewniającym miejsce dla wszystkich dzieci na poszczególnych trasach oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Autobusy, którymi dysponuje Wykonawca są sprawne technicznie i dopuszczone do ruchu drogowego oraz posiadają opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; b) skieruje do realizacji zamówienia minimum 3 kierowców posiadających uprawnienia do kierowania autobusami tj. prawo jazdy kategorii D oraz uprawnienia do przewozu osób.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nieIV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie


W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:

nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) :

nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Jakość świadczonych usług w zakresie bezpieczeństwa przewozu uczniów

10

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

10

Czas podstawienia taboru zastępczego na wypadek awarii (czas ten nie może być krótszy niż 10 minut i dłuższy niż 90 minut)

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiając przewiduje zmiany umowy zawartej z Wykonawcą w sprawie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 144 ust 1 pkt 2 - 6 ustawy PZP oraz Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących możliwości ubiegania się przez Wykonawcę dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych zgodnie z art. 8a ust 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowe Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

 

 

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:


Data: 19/08/2016, godzina: 09:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

- Język polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

nie

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA42 Kb11.08.2016 12:30
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA557 Kb11.08.2016 12:31
Pobierz ten plik (Zal_2.doc)Zal_2.docZałącznik nr 2 wytyczne do rozkładu jazdy41 Kb11.08.2016 12:32
Pobierz ten plik (Zal_2.pdf)Zal_2.pdfZałącznik nr 2 wytyczne do rozkładu jazdy268 Kb11.08.2016 12:32
Pobierz ten plik (Zal_9.docx)Zal_9.docxZałącznik nr 9 SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ12 Kb11.08.2016 12:32
Pobierz ten plik (Zal_9.pdf)Zal_9.pdfZałącznik nr 9 SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ372 Kb11.08.2016 12:33
Pobierz ten plik (Zal_10.docx)Zal_10.docxZałącznik nr 10 SIWZ wzór umowy19 Kb11.08.2016 12:33
Pobierz ten plik (Zal_10.pdf)Zal_10.pdfZałącznik nr 10 SIWZ wzór umowy218 Kb11.08.2016 12:34
Pobierz ten plik (Zalaczniki.zip)Zalaczniki.zipZałączniki wymagane do złożenia oferty45 Kb11.08.2016 12:34
Pobierz ten plik (Zalaczniki_1.zip)Zalaczniki_1.zipZałączniki dotyczące Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza23 Kb11.08.2016 12:35
Pobierz ten plik (informacja z otwarcia ofert.PDF)informacja z otwarcia ofert.PDF 270 Kb25.08.2016 11:13
Pobierz ten plik (informacja o wyborze i odrzuceniu oferty.PDF)informacja o wyborze i odrzuceniu oferty.PDF 634 Kb25.08.2016 14:49
Pobierz ten plik (zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfzawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty11906 Kb29.08.2016 12:56

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 11 sierpnia 2016 12:20
Poprawiony: poniedziałek, 29 sierpnia 2016 12:56