Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1 PDF Drukuj Email

 

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej pow. 33,25m2, na działce nr ewid. 199/1 i 199/2 ozn. księgą wieczystą KW 25242.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
Dotychczasowe przeznaczenie: ośrodek zdrowia.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – usługi medyczne.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt.
Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.

Cena wywoławcza za najem 1 m2 lokalu wynosi 9,00 zł netto miesięcznie.
Wadium: 370 zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 28.06.2016 r. o godz. 12.00. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody pokój nr 103 do dnia 27.06.2016 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem lokalu”.

Pisemne oferty powinny zawierać:

1/  dane oferenta (imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej; nazwę i siedzibę jeśli oferentem jest inny podmiot niż osoba fizyczna);

     2/  propozycję stawki czynszu za 1 m2 (stawka wywoławcza plus co najmniej minimalne postąpienie) + obowiązujący podatek VAT;

     3/  rodzaj przewidywanej działalności w lokalu, którego przetarg dotyczy;

     4/  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

     5/  datę sporządzenia oferty;

     6/  czytelny podpis.

     Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 24.06.2016r.
Nr konta: 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach.

Dodatkowe informacje:

1/  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.
Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok, Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r./. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 116, tel. 412711231 wew. 215).

2/ Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczt czynszu za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy najmu.
3/  Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.
4/  Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
5/  Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.
6/  W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
7/  Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: poniedziałek, 13 czerwca 2016 15:28