ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.FS.WL.1.16 PDF Drukuj Email

I.27.FS.WL.1.16

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)


Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Budowa 3 wiat drewnianych wraz ze stołami i ławkami w miejscowości Lipie".


1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej w miejscowości Lipie.
W skład usługi wchodzi :
1. Wykonanie wiat o wymiarach 5 x 4 m, wysokość w szczycie 3 m, dach dwuspadowy,
- słupy drewniane o przekroju 0,14×0,14 m, płatew o przekroju 0,14×0,14 m, krokwie o przekroju 0,07×0,12 m,
- wykonanie deskowania dachu ( deski grubości 3 cm),
2. Wykonanie stóp fundamentowych betonowych o wymiarach 0,30 m x 0,30 m x 0,80 m,
3. Dostawa i montaż drewnianych ław pod wiaty o dł. 3 m - 6 szt.
4. Dostawa i montaż drewnianych stołów pod wiaty o dł. 3 m - 3 szt.
Drewno użyte do budowy musi być zaimpregnowane środkiem grzybobójczym, następnie pomalowane podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze uzgodnionym z zamawiającym.

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- maksymalnie 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

 

3. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

1.        Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę.

2.        Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

3.        Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.

4.        Sposób obliczenia ceny ofertowej:

4.1. Wykonawca określi cenę oferty brutto w PLN, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w kwocie brutto.

4.2. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją, a niezbędne do jego wykonania, w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, wszystkie pochodne w tym materiały, robocizna, transport, dostawa, ubezpieczenia itp.

4.3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty.

4.4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ofercie obciążają Wykonawcę. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

 

4. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena oferty        -  100 %  (max 100 pkt)

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ocena ceny oferty - będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = Cmin / C x 100 pkt

gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci - ceny poszczególnych ofert

P(Ci) - liczba punktów za kryterium ceny

 

Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

5. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1) Ofertę należy złożyć  w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Brodach pok. 103 (Sekretariat) w terminie do dnia 21 czerwca 2016 r. do godz. 9:30 na Formularzu Oferty,

2) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

 

„OFERTA: Budowa 3 wiat drewnianych wraz ze stołami i ławkami w miejscowości Lipie"

 

3) Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Brodach, Sala Narad pok. Nr 102 w dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 9:45.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta_wzor.docx)oferta_wzor.docxWzór druku oferty13 Kb09.06.2016 11:30
Pobierz ten plik (oferta_wzor.pdf)oferta_wzor.pdfWzór druku oferty350 Kb09.06.2016 11:30
Pobierz ten plik (oswiadczenie_wzor.docx)oswiadczenie_wzor.docxWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu12 Kb09.06.2016 11:31
Pobierz ten plik (oswiadczenie_wzor.pdf)oswiadczenie_wzor.pdfWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu201 Kb09.06.2016 11:31
Pobierz ten plik (umowa_wzor.docx)umowa_wzor.docxWzór umowy20 Kb09.06.2016 11:31
Pobierz ten plik (umowa_wzor.pdf)umowa_wzor.pdfWzór umowy301 Kb09.06.2016 11:31

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 09 czerwca 2016 11:10
Poprawiony: czwartek, 09 czerwca 2016 11:31