ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.RC.2016 PDF Drukuj Email

I.27.RC.2016

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.”

 

Zamówienie podzielone na dwie części:

 

1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Gminy Brody w technologii recyklingu – z użyciem 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę podczas prowadzonych prac).

Zamówienie obejmuje następujące przewidywane ilości :

  • remont nawierzchni przy głębokości ubytku średnio 4cm – 300 m2

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

 

2. Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów.

 

  • przewidywana ilość – 200 m2

  

Minimalna ilość realizacji zamówienia – 70 % ilości przewidywanej. Realizacja pozostałej ilości remontów zależy od powstających ubytków nawierzchni na drogach i może ulec zmniejszeniu lub nie być zrealizowana.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

Oferty należy składać do 16.05.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.206. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2016r o godz. 1000.

 

Wykonawca rozpocznie wykonywanie remontu wiosennego w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zakres robót na poszczególnych drogach będzie ustalany sukcesywnie w miarę postępu robót.

Zakończenie realizacji całości zamówienia – 30 listopada 2016 r.

 

a. remont wiosenny - przewidywany termin zakończenia - 20 czerwca 2016r.

b. remonty bieżące - do 30 listopada 2016r. – sukcesywnie według potrzeb na zlecenie Zamawiającego.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy

 

O F E R T A                    

                                                                                                                                          

Wójt Gminy Brody

ul. St. Staszica 3

27 – 230 Brody

                                                                                                                

 

W odpowiedzi na zaproszenie Wójta Gminy Brody niniejszym składam ofertę na:

 

1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Gminy Brody w technologii recyklingu przy założeniu 30% materiału Inwestora (odzysk materiału z nawierzchni przez Wykonawcę).

 

Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za ceny jednostkowe

- remont nawierzchni przy głęb. ubytków średnio 4 cm -                                 ……….… zł / m2 brutto

   w tym                                                                                                               ….……. % podatek VAT słownie złotych: ......................................................................................................................................... ……………………………………..……………………………………………………………………..brutto/m2

                    

Cena za całość części 1 zamówienia (przy przewidywanych ilościach)
( ilość - remont –300m2)

Remont300 m2 x ………………. zł / m2 brutto = …………………… zł brutto

słownie złotych: ......................................................................................................................................... ……………………………………..………………………………………………………………..…….. brutto

2. Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej  
i grysów.

 

Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za ceny jednostkowe

- remont nawierzchni -                                                                                 ……….… zł / m2 brutto

   w tym                                                                                                                ….……. % podatek VAT słownie złotych: ......................................................................................................................................... ……………………………………..……………………………………………………………………..brutto/m2

 

Cena za całość części 2 zamówienia (przy przewidywanej ilości)

( ilość - remont –200m2)
Remont
200 m2 x ………………. zł / m2 brutto = …………………… zł brutto

słownie złotych: ......................................................................................................................................... ……………………………………..………………………………………………………………..…….. brutto

Udzielamy na przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji od dnia odbioru wykonania remontu wiosennego

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania wyżej wymienionego zakresu robót.

Termin płatności – 14 dni po dostarczeniu faktury.

 

 

 

Szczegółowe Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 

 

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie   remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.”

 

 

 

Adres obiektu budowlanego:

   Drogi na terenie Gminy Brody

 

 

Nazwa i adres zamawiającego:

 

Gmina Brody

ul. St. Staszica 3

27 – 230 Brody

 

 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania szczegółowe odnoszące się do wykonania i odbioru robót w ramach zadania:

 

„Wykonanie remontów   cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.”

 

 

1.2. Zakres stosowania SST

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu przepisów technicznych.

1.3. Zakres robót objętych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich robót w ramach przedmiotowego zadania.

1.4. Materiały

Wykonawca do realizacji zamówienia pozyska pełnowartościowe wyroby budowlane posiadające atesty, certyfikaty itp. określone przepisami prawa dokumenty. Jeżeli przewidziana do wykonania naprawa będzie wymagała zastosowania wyrobów innych niż opisane poniżej, wykonawca może otrzymać polecenie zastosowania innych materiałów
o cenach identycznych lub zbliżonych do zaoferowanych. Decyzję o rodzaju zastosowanych wyrobów podejmie osoba wskazanego przez zamawiającego.

 

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno – asfaltowymi, z ręcznym obcinaniem krawędzi, grubość warstwy
ok. 4cm, jednostka – 1m2 naprawionej nawierzchni.

 

Przyjmuje się, że wypełnienie masą mineralno – bitumiczną ubytków
o powierzchni, po wycięciu, do 5m2 będzie wymagało:

-        oczyszczenie odsłoniętej podbudowy,

-        wycięcie piłą foremnych pól do naprawy ubytków,

-        wyrównanie i uzupełnienie głębszych (ponad 8cm) ubytków łamanym materiałem kamiennym lub destruktem asfaltowym do głębokości 6cm (wraz ze starannym zagęszczeniem),

-        skropienie podbudowy emulsją bitumiczną,

-        wykonanie nawierzchni asfaltowej,

-        pokrycie emulsją połączeń starej i nowej warstwy bitumicznej .

Należy dostosować rzędne miejsca dokonanej naprawy do rzędnych otaczającej jezdni, dopuszcza się przy tym, jeśli nie pogorszy to komfortu osób prowadzących pojazdy, zawyżenie miejsca naprawy w celu poprawy warunków odprowadzania wody z jezdni na pobocze. Dopuszcza się, jeżeli będą wymagały tego warunki lokalne, wykonanie naprawy poprzez ułożenie mieszanki mineralno – bitumicznej o większej grubości.
Po zakończeniu robót należy uporządkować miejsce robót i jego otoczenie.
W szczególności należy zebrać pozostałe po naprawach odpady bitumiczne
i kruszywa. Kategorycznie zabrania się pozostawiania odpadów w miejscu robót, szczególnie zasypywania rowów i zawyżania poboczy dróg resztkami odpadów.

 

 

 

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami

 

 

 1.Wykonanie robót, rodzaje materiałów do wykonania remontów nawierzchni bitumicznych, sprzęt.

 

1.1.     Kruszywo

Do remontu nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11112 do remontu należy stosować kruszywo o wąskich frakcjach uziarnienia. W przypadku głębokich ubytków i stosowania 2 frakcji grysów/, przy czym ilość nadziarna i podziarna powinna być jak najmniejsza.

Wbudowane grysy muszą posiadać atest.

 

1.2.     Lepiszcze

Do remontu nawierzchni bitumicznych należy stosować kationową emulsję asfaltową szybkorozpadową, spełniającą wymogi zawarte w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D-05.03.08. Każda zakupiona przez wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości.

 

1.3.     Sprzęt

Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych należy stosować remontery drogowe zautomatyzowane, które na wyposażeniu posiadają :

- kompresor o dużej wydajności tłoczonego powietrza, zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający z wypełnianych ubytków pyły, drobne, luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne zanieczyszczenia, zbiornik na emulsję,

- urządzenie do produkcji i wbudowania mieszanki / grys + emulsja /.

 

1.4.     Technologia robót

 

Poprzez zamontowany w maszynie kompresor są czyszczone miejsca uszkodzonej nawierzchni. Po spryskaniu emulsją naprawionego uszkodzenia w nawierzchni zostanie utworzona dobra warstwa klejąca, następnie poprzez włączenie ślimaków uruchomione zostaje podawanie grysu do głowicy mieszającej grys z emulsją. Powstała mieszanka z dużą prędkością wdmuchiwana jest w naprawione miejsca. Materiał wbudowany jest dobrze uszczelniony. Po wierzchu remontowaną powierzchnię należy posypać suchym grysem.

Przy dużych ubytkach można stosować dwie frakcje grysów.

 

2.Oznakowanie robót

 

Ze względu na to, że remont nawierzchni wykonywany jest pod ruchem, konieczne jest właściwe oznakowanie odcinka robót.

Za prawidłowość oznakowania robót w obrębie odcinka, na którym jest wykonywany remont nawierzchni, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia, odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

 

3. Kontrola jakości robót

 Roboty winny być wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

 

Przed rozpoczęciem robót należy:

- ocenić stan istniejącej nawierzchni i wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego ustalić sposób jej naprawy,

- wykonać badania kwalifikacyjne /przydatności/ wytypowanych materiałów do wykonania remontów,

 

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń nawierzchni należy kontrolować:

- czystość remontowanej nawierzchni,

- głębokość ubytków,

- ilość / powierzchnię/ wykonanego remontu,

- równość naprawianych uszkodzeń,

- jakość użytych materiałów.

 

Wykonawca na bieżąco prowadzi książkę obmiarów i codziennie dokonuje wpisu odnośnie pracy sprzętu, awarii, pogody itp.

 

4. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 / metr kwadratowy / wyremontowanej nawierzchni.

 

5. Odbiór wykonanych robót

 

Odbiory robót będą przeprowadzane jako odbiory częściowe, po wykonaniu każdego przekazanego w protokole przekazania placu budowy zakresu robót.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiór częściowy polegać będzie na obmiarze zakresu i ocenie jakości wykonanych robót, na podstawie:

- rejestrów obmiarów,

Badania przy odbiorze obejmują ocenę wizualną wyglądu zewnętrznego, jednorodności wyremontowanej nawierzchni, równości szorstkości oraz szczelności struktury.

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza do Zamawiającego.

Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru do 7 -dni od daty zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, złej jakości robót Wykonawca wykona roboty poprawkowe w terminie 7-dni od daty odbioru częściowego.

 

6. Podstawa płatności

Cena jednostki obmiarowej 1m2 (jednego metra kwadratowego) remontu nawierzchni wykonanego emulsją i grysami obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- transport i składowanie kruszyw,

- transport i składowanie lepiszczy,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania remontu (ocena, oczyszczenie)

- wbudowanie lepiszcza i kruszywa,

- prowadzenie obmiarów robót.

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)132 Kb06.05.2016 13:17
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY351 Kb20.05.2016 09:45

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 06 maja 2016 12:53
Poprawiony: piątek, 20 maja 2016 09:47