Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1 PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej pow. 33,25m2, na działce nr ewid. 199/1 i 199/2 ozn. księgą wieczystą KW 25242.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
Dotychczasowe przeznaczenie: ośrodek zdrowia.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – usługi medyczne.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt.
Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
Wadium: 370 zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 09.05.2016 r. o godz. 12.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 06.05.2016r.
Nr konta: 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:
1/  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
2/  w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości;
3/  w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;
4/  w przypadku osób prawnych - dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego.
Dodatkowe informacje:
1/  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.
Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok, Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r./.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 116, tel. 412711231 wew. 215).
2/  Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.
3/  Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
4/  Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.
5/  W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
6/  Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.PDF)informacja o wyniku przetargu.PDFInformacja o wyniku przetargu119 Kb14.06.2016 11:26

Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:58
Poprawiony: wtorek, 14 czerwca 2016 11:28