ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.FS.P.M.1.16 PDF Drukuj Email

I.27.FS.P.M.1.16                                                                                                     

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 313042 T Młynek ul. Jodłowa

 

            Warunki realizacji zamówienia:

Dokumentacja powinna obejmować między innymi:

a)      Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedłożeniem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane  zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,

b)      W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany, w szczególności, do:

- wykonania mapy do celów projektowych,

- dokonania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

- ocenę stanu technicznego istniejącego przepustu,

- opracowanie operatu wodno-prawnego.

 

Projekty należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej (wersja papierowa powinna być zgodna z wersją elektroniczną).

Projekty budowlane i wykonawcze w wersji papierowej należy wykonać w 5 egzemplarzach, przedmiary robót w 2 egzemplarzach, kosztorys inwestorski w 2 egz., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać w 2 egz.

Dokumenty w wersji elektronicznej powinny być dostarczone do Zamawiającego na opisanym nośniku CD lub DVD w formacie PDF i DOC (MS Word), rysunki w wersji PDF oraz DWG (AutoCad), kosztorysy w wersji PDF i XML( pozwalającej na otwarcie kosztorysu programem Norma PRO).

   Termin wykonania zadania: 30.09.2016 r.

      Za termin wykonania zadania uznana będzie data przedłożenia do Starostwa Powiatowego w Starachowicach wniosku, celem uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane  zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

      Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie:

Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 313042 T Młynek ul. Jodłowa

Oferty należy składać do 22.04.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2016r o godz. 950.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 


Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

                                                       

Gmina Brody

ul. St. Staszica 3

27 – 230 Brody

                                                                                                              

W odpowiedzi  na ogłoszenie  o zamówieniu publicznym  na realizację  zadania:      

                                              

Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 313042 T Młynek ul. Jodłowa

 

 

1. Oferujemy wykonanie robót  za cenę:

 

 

………zł /  netto  słownie złotych: …………………………..………………………………………

                                                             

podatek VAT  ... %    ……….….. zł  słownie złotych: …………...…………………………………..

                                                                                                                                                  

     ………… zł /  brutto  słownie złotych: …………………………………………………………

 

 

2.   Warunki płatności zgodne z warunkami umowy.

 

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na :

 

adres  …………………………………………………………………………………….

               ……………………………………………………………………………………

 fax …………………………..……e-mail. …………………………………

 

4.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

a)    ...................................................................................................................

b)   ...................................................................................................................

c)    ...................................................................................................................

 


 

 

............................... dnia....................                   

.................................................

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

Urząd Gminy w Brodach                                      Referat Inwestycyjny

ul. St. Staszica 3                                                   tel. (041) 271 12 05

27 – 230 Brody                                                     Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

telefon/fax (041) 271 12 31 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP 664 – 00 – 11 – 820

 

 

I.27.FS.P.M.1.16                                                                                                     Brody, 11.04.2016r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 313042 T Młynek ul. Jodłowa

 

            Warunki realizacji zamówienia:

Dokumentacja powinna obejmować między innymi:

a)      Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedłożeniem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane  zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,

b)      W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany, w szczególności, do:

-        wykonania mapy do celów projektowych,

-   dokonania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

-        ocenę stanu technicznego istniejącego przepustu,

-        opracowanie operatu wodno-prawnego.

 

Projekty należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej (wersja papierowa powinna być zgodna z wersją elektroniczną).

Projekty budowlane i wykonawcze w wersji papierowej należy wykonać w 5 egzemplarzach, przedmiary robót w 2 egzemplarzach, kosztorys inwestorski w 2 egz., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać w 2 egz.

Dokumenty w wersji elektronicznej powinny być dostarczone do Zamawiającego na opisanym nośniku CD lub DVD w formacie PDF i DOC (MS Word), rysunki w wersji PDF oraz DWG (AutoCad), kosztorysy w wersji PDF i XML( pozwalającej na otwarcie kosztorysu programem Norma PRO).

   Termin wykonania zadania: 30.09.2016 r.

      Za termin wykonania zadania uznana będzie data przedłożenia do Starostwa Powiatowego
w Starachowicach wniosku, celem uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane  zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

      Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń.

 

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
i opisanej kopercie:

Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 313042 T Młynek ul. Jodłowa

Oferty należy składać do 22.04.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2016r o godz. 950.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

 

Marzena Bernat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy

 O F E R T A                    

                                                       

Gmina Brody

ul. St. Staszica 3

27 – 230 Brody

                                                                                                              

W odpowiedzi  na ogłoszenie  o zamówieniu publicznym  na realizację  zadania:      

                                              

Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 313042 T Młynek ul. Jodłowa

 

 

1. Oferujemy wykonanie robót  za cenę:

 

 

………zł /  netto  słownie złotych: …………………………..………………………………………

                                                             

podatek VAT  ... %    ……….….. zł  słownie złotych: …………...…………………………………..

                                                                                                                                                  

     ………… zł /  brutto  słownie złotych: …………………………………………………………

 

 

2.   Warunki płatności zgodne z warunkami umowy.

 

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na :

 

adres  …………………………………………………………………………………….

               ……………………………………………………………………………………

 fax …………………………..……e-mail. …………………………………

 

4.  Załącznikami do niniejszej oferty są :

a)    ...................................................................................................................

b)   ...................................................................................................................

c)    ...................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

............................... dnia....................                    .................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                  podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

                                                                                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)108 Kb13.04.2016 12:40

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 13 kwietnia 2016 12:35