ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.FS.P.K.1.16 PDF Drukuj Email

I.27.FS.P.K.1.16                                                                                                  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Projekt budynku obsługi węzła turystycznego wyposażonego w sanitariaty

 

            Warunki realizacji zamówienia:

Dokumentacja powinna obejmować między innymi:

  1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedłożeniem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
  2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany, w szczególności, do:

- wykonania mapy do celów projektowych,

- dokonania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

- wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branży (z przedmiarami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi) w zakresie budowy budynku dla obsługi turystycznej.

           

Projekty należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej (wersja papierowa powinna być zgodna z wersją elektroniczną).

Projekty budowlane i wykonawcze w wersji papierowej należy wykonać w 5 egzemplarzach, przedmiary robót w 2 egzemplarzach, kosztorys inwestorski w 2 egz., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonać w 2 egz.

Dokumenty w wersji elektronicznej powinny być dostarczone do Zamawiającego na opisanym nośniku CD lub DVD w formacie PDF i DOC (MS Word), rysunki w wersji PDF oraz DWG (AutoCad), kosztorysy w wersji PDF i XML( pozwalającej na otwarcie kosztorysu programem Norma PRO).

   Termin wykonania zadania: 31.08.2016 r.

      Za termin wykonania zadania uznana będzie data przedłożenia do Starostwa Powiatowego w Starachowicach wniosku, celem uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

      Wykonawca otrzyma niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji państwowej i terenowej w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie:

Projekt budynku obsługi węzła turystycznego wyposażonego w sanitariaty

 Oferty należy składać do 22.04.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2016r o godz. 1000.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 


 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

                                                      

Gmina Brody

ul. St. Staszica 3

27 – 230 Brody

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na realizację zadania:      

                                              

Projekt budynku obsługi węzła turystycznego wyposażonego w sanitariaty

 

 

1. Oferujemy wykonanie robót za cenę:

 

………zł / netto słownie złotych: …………………………..………………………………………

                                                            

podatek VAT ... %   ……….….. zł słownie złotych: …………...…………………………………..

                                                                                                                                                

   ………… zł / brutto słownie złotych: …………………………………………………………

 

2.   Warunki płatności zgodne z warunkami umowy.

3. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na :

adres …………………………………………………………………………………….

               ……………………………………………………………………………………

fax …………………………..……e-mail. …………………………………

 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są :

  1. a)...................................................................................................................
  2. b)...................................................................................................................
  3. c)...................................................................................................................

 

 

............................... dnia....................                  

.................................................

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)108 Kb13.04.2016 12:35

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 13 kwietnia 2016 12:30
Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 12:41