ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) PDF Drukuj Email

I.27.KLW.1.16                                                                                                   

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

I.Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

Część 1) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach”, w tym opracowanie:

1.Studium Wykonalności,

2.Wniosku o dofinansowanie,

3.Wymaganych załączników do wniosku.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji studium i pozostałych opracowań, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny, tak na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej. W/w koszty należy uwzględnić w cenie oferty.

Opracowania, które stanowić będą załącznik do dokumentacji aplikacyjnej projektu należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi normującymi zasady aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty w wersji papierowej – 3 egzemplarze oraz na nośniku elektronicznym (w wersji edytowalnej, zawierającej otwarte formuły obliczeniowe do wszystkich obliczeń dokonanych w studium wykonalności).

Część 2) Prowadzenie obsługi prawnej, finansowej i sprawozdawczej projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach”, w tym:

1. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Wykonawcy robót wraz ze wsparciem w przeprowadzeniu procedury przetargowej.

2. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru wraz ze wsparciem w przeprowadzeniu procedury przetargowej.

3. Prowadzenie sprawozdawczości i promocji projektu zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej RPO WŚ.

4. Przygotowanie kompletu dokumentacji do wnioskowania o płatność i rozliczenia końcowego oraz wprowadzanie wszelkich poprawek, uzupełnień i modyfikacji, których wykonanie będzie wymagane.

5. Przygotowanie dokumentów na potrzeby kontroli i audytów.

 

 II. Termin wykonania zamówienia:

Część 1) 14 dni przed terminem składania wniosków o dofinansowanie.

Część 2) Usługa świadczona będzie od momentu podpisania umowy do finalnego rozliczenia projektu tj. wypłaty ostatniej transzy dofinansowania. Zakładany czas realizacji: 36 miesięcy.

III. Warunki stawiane wykonawcom.

 

Zamawiający w celu uzyskania najwyższej jakości i efektywności zamówienia oczekuje od Oferenta spełnienia poniższych wymagań dotyczących doświadczenia oferenta:

 

1.Wykonania w ostatnich 3 latach co najmniej 3 studiów wykonalności inwestycji dla projektów podobnych. Za projekty podobne Zamawiający uzna projekty spełniające łącznie poniższe kryteria:

- projekty dotyczący pozyskania dotacji ze środków europejskich;

- projekty z obszaru ochrony środowiska;

- uzyskały dofinansowanie;

- zrealizowane w perspektywie finansowej 2007- 2013 lub 2014-2020.

2.Świadczeniu w ostatnich 3 latach co najmniej 3 usług polegających na prowadzeniu obsługi prawnej, finansowej i sprawozdawczej projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich.

IV. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i informacje:

- wypełniony formularz ofertowy,

   - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób trwały i czytelny, podpisana przez upoważnione do reprezentowania oferenta osoby, ujawnione we właściwym rejestrze albo we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne osoby upoważnione przez Wykonawcę do zawierania umowy. W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną.

Wszystkie załączniki dołączone do oferty w formie kopii dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

V.Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty oraz wszystkie podatki. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca określi cenę brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia.

VI. Kryterium wyboru ofert:

4.1  Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wprowadza następujące kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

a)Cena: 50%

b)Doświadczenie w zakresie wykonania studiów wykonalności w ostatnich 3 latach: 25%

c)Doświadczenie w świadczeniu usług polegających na prowadzeniu obsługi prawnej, finansowej i sprawozdawczej w ostatnich 3 latach: 25%

Doświadczenie będzie oceniane na podstawie:

- Liczby wykonanych przez Oferenta w perspektywie finansowej 2007- 2013 i/lub 2014-2020 studiów wykonalności inwestycji, potwierdzonych dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie oraz które otrzymały dofinansowanie uzyskanie dofinansowania, waga kryterium: 0,25;

- Liczby świadczonych usług polegających na prowadzeniu obsługi prawnej, finansowej i sprawozdawczej projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich, waga kryterium: 0,25

4.2 Wybór najkorzystniejszej oferty dokonywany zostanie w następujący sposób.

4.2.1. Współczynnik ceny, o której mowa w pkt 4.1.a) skalkulowany zostanie zgodnie z poniższym wzorem:

 

         Cmax - Con

Cn=   _________________      

           Cmax

 

Gdzie:

Cn – współczynnik ceny Oferenta n

Cmax – najwyższa cena oferty spośród ofert złożonych przez Oferentów w postępowaniu zamówieniowym

Con – cena brutto Oferenta n

4.2.2. Doświadczenie o którym mowa w pkt 4.1.b) skalkulowane zostanie zgodnie z poniższymi wyliczeniami:

- liczba wykonanych przez Oferenta studiów wykonalności inwestycji, potwierdzonych dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie oraz uzyskanie dofinansowania:

             Son

Sn =   _______________

                   Smax

Gdzie:

Sn – współczynnik oceny liczby przedłożonych przez Oferenta n wykonanych studium wykonalności inwestycji,

Son – liczba przedłożonych przez Oferenta n wykonanych studium wykonalności,

Smax – najwyższa spośród ofert złożonych przez Oferentów w postępowaniu zamówieniowym liczba wykonanych studium wykonalności inwestycji.

 

4.2.3. Doświadczenie o którym mowa w pkt 4.1.c) skalkulowane zostanie zgodnie z poniższymi wyliczeniami:

- liczba wykonanych przez Oferenta usług polegających na prowadzeniu obsługi prawnej, finansowej i sprawozdawczej projektów finansowanych ze środków europejskich:

             Oon

On =   _______________

                   Omax

Gdzie:

On – współczynnik oceny liczby przedłożonych przez Oferenta n usług obsługi prawnej, finansowej i sprawozdawczej projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unii europejskiej

Oon – liczba przedłożonych przez Oferenta n usług obsługi prawnej, finansowej i sprawozdawczej projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unii europejskiej

Omax – najwyższa spośród ofert złożonych przez Oferentów w postępowaniu zamówieniowym liczba wykonanych usług obsługi prawnej, finansowej i sprawozdawczej projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unii europejskiej

4.3  Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na podstawie listy rankingowej zebranych ofert, stworzonej poprzez przypisanie każdej z ofert oceny punktowej. Oferent może zdobyć minimalnie 0 punktów a maksymalnie 100 punktów. Kalkulacja oceny punktowej do listy rankingowej zostanie wykonana zgodnie z następującym wzorem:

 

Lpn = 100 (0,5*Cn + 0,25 * Sn + 0,25 * On)

Gdzie:

Lpn – liczba punktów uzyskanych przez Oferenta n.

VII. Ofertę należy:

1)złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Brodach pok. 103 (Sekretariat) w terminie do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 9:45 na Formularzu Oferty,

 

2)opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach”.

3)Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Brodach, Sala Narad pok. Nr 102 w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 10:00.

4)Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

5)Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Tresc_ogloszenia.pdf)Tresc_ogloszenia.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)553 Kb24.03.2016 15:19
Pobierz ten plik (wzor_oferty.pdf)wzor_oferty.pdfWzór oferty (plik pdf)284 Kb24.03.2016 15:20
Pobierz ten plik (wzor_oferty.docx)wzor_oferty.docxWzór oferty (plik doc)16 Kb24.03.2016 15:20
Pobierz ten plik (projekt_umowy.pdf)projekt_umowy.pdfProjekt umowy (plik pdf)241 Kb24.03.2016 15:20

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 24 marca 2016 15:06
Poprawiony: czwartek, 24 marca 2016 15:18