Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1 PDF Drukuj Email

                                               

Brody, dnia 09.12.2015 r.

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.

Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 87,2m2.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
Dotychczasowe przeznaczenie: apteka ogólnodostępna.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny.
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt.
Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.

Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
Wadium: 966 zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 28.12.2015 r. o godz. 12.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 24.12.2015r.
Nr konta: 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:
1/  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
2/  w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą;
3/  w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;
4/  w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.

Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie, a aktualność zaświadczenia o wpisie do ewidencji winna być potwierdzona we właściwym Urzędzie, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przetargiem.
Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje:

1/  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.
Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok, Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r./ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stanisława Staszica 3 w Brodach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 116, tel. 412711231 wew. 215).
2/  Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.
3/  Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
4/  Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.
5/  W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
6/  Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

                                                                          

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.PDF)informacja o wyniku przetarguInformacja o wyniku przetargu150 Kb04.01.2016 11:05

Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: czwartek, 10 grudnia 2015 16:09
Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2016 11:05