Przetarg: "Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 338624 - 2015" PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Brody: Dostawa energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 338624 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Całkowite szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi: - taryfa całodobowa: 1.125 000 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ. ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadanie aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu złożone dokumenty
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Ustawy. Ustala się następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści zawartej umowy: Ustawowa zmiana stawki podatku VAT; Ustawowa zmiana podatku akcyzowego. Rezygnacja przez Zamawiającego z punktów odbiorów wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy w przypadku przekazania, sprzedaży, wynajmu obiektu innemu właścicielowi oraz w przypadku zamknięcia lub likwidacji obiektu. Zwiększenie przez Zamawiającego ilości punktów odbioru energii, o których mowa w Załączniku nr 1 Umowy, w przypadku przyłączenia nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej OSD, w rozmiarze nie większym niż 10% punktów odbioru energii.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27-230 Brody pok 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27-230 Brody pok 102 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść Ogłoszenia (plik pdf)349 Kb10.12.2015 16:11
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik programu word)155 Kb10.12.2015 16:11
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 1.doc)Zalacznik nr 1.docSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA280 Kb10.12.2015 16:12
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 2.doc)Zalacznik nr 2.docFORMULARZ OFERTY32 Kb10.12.2015 16:12
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 3.doc)Zalacznik nr 3.doc FORMULARZ CENOWY29 Kb10.12.2015 16:12
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 4.doc)Zalacznik nr 4.docOŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu25 Kb10.12.2015 16:12
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 5.doc)Zalacznik nr 5.docOŚWIADCZENIE o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom23 Kb10.12.2015 16:13
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 6.doc)Zalacznik nr 6.docUMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 78 Kb10.12.2015 16:13
Pobierz ten plik (Zalacznik nr 7.doc)Zalacznik nr 7.docOŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)25 Kb10.12.2015 16:13
Pobierz ten plik (zawiadomienie o wyborze.pdf)Zawiadominie o wyborze 205 Kb18.12.2015 14:20

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 10 grudnia 2015 16:09
Poprawiony: piątek, 18 grudnia 2015 14:22