Przetarg: "Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych Numer ogłoszenia: 331012 - 2015". PDF Drukuj Email

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Brody: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych
Numer ogłoszenia: 331012 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy w Brodach i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. Ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą Umową. 2. Obsługa bankowa obejmować ma swym zakresem, przez okres od 01-01-2016 r. do 31-12-2019 r., wykonanie czynności usług: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych w złotych polskich, 2) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych walutowych, 3) otwarcie i prowadzenie rachunków sum depozytowych Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, do obsługi np. kaucji za lokale mieszkalne i użytkowe, wadiów i innych depozytów wnoszonych do postępowań przetargowych, konkursów itp. z funkcją automatycznego ewidencjonowania odsetek bankowych od poszczególnych kwot, 4) zapewnienie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej, 5) realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo), 6) przechowywanie środków pieniężnych Posiadaczy rachunków oraz przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń pieniężnych, 7) realizację dyspozycji Posiadaczy rachunków podpisywanych wyłącznie przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkami, a wymienione w karcie wzorów podpisów - formularzu uprawnień pełnomocników, 8) wykonywanie obsługi płatności masowych, wpływających na rachunki 9) lokowanie środków zgromadzonych na rachunkach 10) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym 11) obsługa gotówkowa w zakresie wypłat i wpłat gotówkowych na rachunki Zamawiającego w formie zamkniętej i otwartej 12) realizację przelewów i wypłat z wpływów bieżących, 13) dokonywanie przelewów w obrębie Banku, 14) sporządzanie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej oraz papierowej w następnym dniu roboczym, 15) wydawanie i obsługa kart płatniczych, 16) obsługa płatności za pośrednictwem terminali POS, 17) Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych, liczone jako dzienna stawka WIBID 1M skorygowana o współczynnik określony w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja (naliczenie) odsetek następować będzie raz na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu kalendarzowym. Stopa WIBID 1M będzie korygowana przez pomnożenie przez stały współczynnik w okresie obowiązywania umowy (współczynnik musi być podawany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) tj. WIBID 1M razy stały współczynnik x, przy czym współczynnik ten nie może być niższy niż 0,25. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M) 18) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu Gminy na lokatach terminowych automatycznych (typu OVERNIGHT), pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego, automatycznie tj. bez dodatkowych formalności, na koniec dnia. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 800 i będzie to pierwsza operacja na rachunku bankowym. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID ON i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID ON, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem. 19) Możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych jednomiesięcznych, pod warunkiem uruchomienia takiej opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. Powrót środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami na konto bankowe z którego utworzono lokatę terminową. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z tej usługi w dowolnym czasie obowiązywania umowy. Uruchomienie jak również rezygnacja z tej opcji odbędzie się na pisemny wniosek Zamawiającego bez żadnych prowizji i opłat. Oprocentowanie liczone jako dzienna stawka WIBID 1M i współczynnika określonego w złożonej ofercie. Współczynnik stały w okresie obowiązywania umowy. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę która ją zastąpi, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem (do stawki WIBID 1M). 20) Możliwość udzielenia na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w każdym roku budżetowym, kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego, do wysokości określonej w każdym roku przez Radę Gminy w uchwale budżetowej w kwocie nieprzekraczającej 2. 000.000 zł. Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, przy czym: - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową. Dopuszcza się również jako zabezpieczenie - oświadczenie o poddaniu się egzekucji, - Każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu, - Uruchomienie kredytu będzie następować bez żadnych prowizji i opłat, - Wykonawca nie będzie pobierał prowizji i opłaty od salda niewykorzystanej części kredytu, - Kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej, - Zamawiający płaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia, - Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej lub pomniejszonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania zamówienia. - Odsetki od wykorzystywanego kredytu naliczane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych, przy czym pierwszy okres rozpoczyna się od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, kolejne okresy liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. - Zmiana stawek bazowych nie wymaga odrębnego powiadomienia Zamawiającego. - W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M, zostanie ona zmieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem do stawki WIBOR 1M. 21) świadczenie innych usług bankowych na rzecz Posiadaczy rachunków, tj. depozytów, wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń oraz udzielanie wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia. 3. Poprzez sporządzanie czytelnych wyciągów w formie elektronicznej należy rozumieć: sporządzanie i przekazywanie najpóźniej dnia następnego, Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną, zawierających: pełną nazwę i numer rachunku, datę wyciągu bankowego (datę księgowania), pełną nazwę posiadacza rachunku, oznaczenie adresata wpłaty, informację o przeprowadzonych wpłatach, nr rachunku beneficjenta i zleceniodawcy oraz jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, datę stempla pocztowego/bankowego ze źródłowego dowodu wpłaty, kursie jaki był stosowany w przypadku operacji zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokatach, kwotach i okresach naliczonych odsetek. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez Kontrahentów w opisie płatności. Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśniane będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Wykonawca zapewni sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych w formie papierowej - w wyjątkowych sytuacjach na żądanie Zamawiającego. 4. Rachunek sum depozytowych umożliwi automatyczną obsługę wielu depozytów, poprzez indywidualne rachunki wirtualne, bez względu na ich wartość i pozwoli na ewidencjonowanie odsetek bankowych od poszczególnych sum depozytowych (np. kaucji) w taki sposób aby odsetki były doliczane do poszczególnych pozycji depozytowych i zwracane wraz z kaucją. System umożliwi również zarządzanie wpłatami dokonanymi bezpośrednio na rachunek sum depozytowych (w przypadku braku możliwości przyporządkowania interesantowi indywidualnego rachunku wirtualnego przed wpłatą np. wadia) i ewidencjonowanie odsetek bankowych od poszczególnych kwot. Zamawiający uzyska codziennie raporty o wszystkich otrzymanych płatnościach, saldach i naliczonych odsetkach. 5. Funkcjonalny system bankowości elektronicznej umożliwi za pomocą sieci Internet w szczególności: 1) dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych), również z datą przyszłą przelewu, z możliwością przeglądania, modyfikacji i usuwania przed wysłaniem do Banku, dokonywanie jednorazowego wysyłania grupy przelewów, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, w tym kredytowych; 2) ścisłe umożliwienie pełnego zastosowania podpisu elektronicznego zgodnie z systemem pełnomocnictw, na różnych poziomach autoryzacji, z uwzględnieniem różnej klasy podpisów, 3) uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu w czasie rzeczywistym, do informacji o stanie środków na rachunkach oraz o przeprowadzonych transakcjach, w tym: a) tworzenia i wydruku raportów z operacji na poszczególnych rachunkach bankowych (dla określonego rachunku i dla grupy rachunków) z funkcją sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji, b) podglądu aktualnego salda na wybranym rachunku (wybranej grupie rachunków) c) pobierania wyciągów w postaci plików, z możliwością ich automatycznego drukowania wraz z pojedynczymi poleceniami przelewów, d) ułatwienie zarządzania płynnością poprzez monitoring (podgląd) stanu rachunków i operacji bankowych na wszystkich rachunkach jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego, e) informacji o odrzuceniu transakcji z podaniem komunikatu o jej przyczynie, f) tworzenie zbiorów kontrahentów, numerów rachunków i innych danych ewidencyjnych, g) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji według rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, daty, kwoty, ciągu znaków z tytułu przelewu i innych możliwych do wyodrębnienia kryteriów; przy czym w okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić możliwość przeszukiwania on-line zbiorów danych z całego okresu objętego obsługą bankową oraz prowadzić w tym okresie archiwum; 4) Zapewnienie komunikacji z bankiem poprzez system bankowości elektronicznej w zakresie : a) dodania nowego użytkownika systemu bankowości elektronicznej, b) składania wniosku o otwarcie nowego rachunku bankowego, c) składania reklamacji i ich rozpatrywanie przez Bank; 5) Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy w Brodach oraz we wszystkich jednostkach organizacyjnych, a także zapewni nieodpłatne przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących to oprogramowanie w okresie obowiązywania umowy. 6) Wykonawca zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym tj. przez cały okres umowy, polegającą na: a) w ciągu 1 miesiąca od podpisania Umowy w sprawie zasad wykonywania obsługi bankowej budżetu, Wykonawca zorganizuje praktyczne szkolenia dla wszystkich użytkowników (operatorów) systemu, w zakresie pełnej obsługi systemu. b) telefonicznej obsłudze typu help dysk, w godzinach pracy jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 6. Minimalne wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego systemu bankowości elektronicznej: 1) system powinien prawidłowo pracować w środowisku pracy Zamawiającego; 2) na dzień wszczęcia postępowania Zamawiający realizuje połączenie z Internetem za pomocą serwera Proxy (squid 3.1.10) oraz dysponuje systemami operacyjnymi: Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 z przeglądarkami internetowymi: Firefox 38.0 i wyższe, Internet Explorer 11.0 i wyższe, Chrome 43 i wyższe; 3) system powinien być przystosowany do wyświetlania w rozdzielczości ekranu 1280 x 1024 lub wyższej; 4) bezpieczna komunikacja przez system powinna być zapewniona dzięki certyfikacji WEB serwerów przez zaufane centrum autoryzacji i wykorzystaniu technologii szyfrowania nie gorszej niż SSL 3.0 z kluczem o długości co najmniej 128 bitów; 5) system powinien umożliwić logowanie: a) za pomocą hasła maskowanego, b) za pomocą klawiatury komputerowej, c) za pomocą klawiatury ekranowej, d) z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na karcie procesorowej lub innego elementu bezpieczeństwa stanowiącego o jednoznacznej identyfikacji użytkownika 6) system powinien umożliwiać: a) ścisłe określenie uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez system, jak i dostępu do danych poszczególnych rachunków, zdefiniowania dowolnych schematów akceptacji transakcji z określeniem limitów, b) akceptację transakcji z uwzględnieniem różnej klasy podpisów (w tym podpisy łączne) z zachowaniem wszelkich kombinacji podpisów, c) ustawienie limitów terminowych, np. jednorazowych, dziennych, tygodniowych i miesięcznych, d) sprawdzenie numeru IP nawiązującego połączenie w przypadku łączności przez Internet, e) tworzenie rejestru czynności użytkowników, f) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie, g) informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem, np. awarie, aktualizacje, przelewy odrzucone przez Bank. 7) zapewnienie automatycznej blokady konta użytkownika w przypadku kilkukrotnego (co najmniej 3 krotnego) podania złych danych podczas logowania oraz automatyczne wylogowanie użytkownika z systemu w przypadku stwierdzenia braku aktywności użytkownika w systemie w określonym czasie ustalonym przez Zamawiającego, 8) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne do obsługi systemu bankowości elektronicznej akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników typu: karta, czytnik, token lub inne , nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem okresu realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Realizacja poleceń przelewów krajowych i zagranicznych (składanych elektronicznie i papierowo). Wykonawca zapewni realizowanie operacji bankowych we wszystkich trybach i systemach. W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, składanych w systemie bankowości elektronicznej, do wysokości 1 mln zł, Wykonawca zapewni realizację poleceń przelewu w systemie elektronicznym ELIXIR. W przypadku zleceń w rozliczeniach międzybankowych, Wykonawca zapewni możliwość wysyłania przelewów poniżej 1 000 000 zł, w wyjątkowych sytuacjach, również przez system SORBNET. W przypadku zleceń w rozliczeniach wewnątrz Banku, ich realizacja będzie następowała w czasie rzeczywistym. Polecenia przelewu w formie papierowej będą składane przez Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne w wyjątkowych sytuacjach. 8. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu, w każdym roku obowiązywania Umowy, krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym budżetu w wysokości określonej w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. 9. Obsługa gotówkowa w zakresie wpłat i wypłat polega na: 1) Wykonawca zapewni obsługę gotówkową Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów, 2) W ramach obsługi gotówkowej Wykonawca zapewni wypłaty środków pieniężnych dla świadczeniobiorców składanych przez Zamawiającego za pośrednictwem bankowości elektronicznej (czek elektroniczny) 3) Zapewnienie obsługi gotówkowej (w banknotach i bilonie) w formie zamkniętej dla potrzeb podmiotów objętych zamówieniem. Zamawiający powinien zapewnić przynajmniej 1 wrzutnię nocną. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków w innych bankach niż u Wykonawcy wyłonionego w niniejszym postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.). 11. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące zamówienie zobowiązane były do zachowania tajemnicy bankowej. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom, za wyjątkiem czynności dotyczących: 1) Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej, 2) Obsługi wrzutni i sortowni w zakresie m.in. obsługi i przeliczania gotówki z wpłat zamkniętych. Zamówienie nie obejmuje wypłat świadczeń pieniężnych gotówkowych świadczeniobiorcom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach (tj. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków: stałych, okresowych i celowych). Na powyższą usługę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach związany jest odrębną umową..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe ( t.j. Dziennik Ustaw z 2015 roku, poz.128 ze zmianami). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 -cena - 60
2 -oprocentowanie środków pieniężnych płatnych na żądanie, gromadzonych na rachunku- 10
3 -oprocentowanie lokat automatycznych (typu OVERNIGHT) - 20
4 -oprocentowanie kredytu krótkoterminowego - 10
IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27 - 230 Brody pok. 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27 - 230 Brody pok. 102 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Z up. Wójta
Michał Gutowski
Zastępca Wójta Gminy Brody

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść Ogłoszenia (plik pdf)325 Kb04.12.2015 15:16
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik programu word)238 Kb04.12.2015 15:16
Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)787 Kb04.12.2015 15:17
Pobierz ten plik (ODPOWIEDZI.doc)ODPOWIEDZI.docOdzpowiedzi na pytania96 Kb11.12.2015 09:49

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 04 grudnia 2015 15:12