Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
wtorek, 13 lutego 2018 15:24

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

w sprawie sprzedaży samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244

 

Wójt Gminy Brody ogłaszam na dzień 28 lutego 2018 r. godz. 10:00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ratowniczo-gaśniczego marki STAR P244, rok produkcji 1980, o numerze rejestracyjnym KIH 667U, będącego własnością Gminy Brody. Wartość wywoławcza pojazdu wynosi 13 000,00 złotych ( słownie: trzynaście tysięcy złotych złotych). Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 1300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych).

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Nr VIN: 06678,

 2. rok produkcji: 1980,

 3. data ważności aktualnych badań technicznych: 22.02.2018,

 4. data ważności ubezpieczenia: 31.12.2018,

 5. numer rejestracyjny: KIH 667U,

 6. pojemność silnika: 6842,00 cmᵌ,

 7. przebieg km: 18 605,

 8. Liczba miejsc: 6.

 

Poprawiony: wtorek, 13 lutego 2018 15:29
Więcej…
 
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu organiczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
poniedziałek, 12 lutego 2018 12:04

 

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2004 r., poz. 1490)

O G Ł A S Z A

pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

 

Położenie nieruchomości

(miejscowość)

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Numer księgi wieczystej

Cena netto gruntu do pierwszego przetargu w zł.

Wysokość

wadium

przetargowego

STYKÓW

przy
ul. Nadrzecznej

gmina Brody

powiat starachowicki

Działka nr 864/2 o powierzchni 0,1145 ha,

Obręb 0015

 

Księga wieczysta nr

KI1H/00025242/2

prowadzona przez Sąd Rejonowy
w Starachowicach.

27 700,00 zł

 

(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy, siedemset złotych, 00/100)

2770,00 zł.

 

(słownie złotych: dwa tysiące, siedemset złotych, 00/100)

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 12 lutego 2018 12:11
Więcej…
 
Ogłoszenie nr 516376-N-2018 z dnia 2018-02-09 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 09 lutego 2018 13:59

logo

 

Ogłoszenie nr 516376-N-2018 z dnia 2018-02-09 r.

Gmina Brody: Opracowanie dokumentacji projektowych zagospodarowania terenu w ramach rozwoju potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docxOgłoszenie o zmianie76 Kb15.02.2018 15:23
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSIWZ aktualna154 Kb15.02.2018 15:24
Poprawiony: czwartek, 15 lutego 2018 15:24
Więcej…
 
Ogłoszenie nr 514176-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 05 lutego 2018 15:40

naglowek

 

Ogłoszenie nr 514176-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Gmina Brody: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogłoszenie.docx)ogłoszenie.docxTreść ogłoszenia90 Kb05.02.2018 15:43
Pobierz ten plik (SIWZ docx.docx)SIWZ docx.docxSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik word)153 Kb05.02.2018 15:43
Pobierz ten plik (SIWZ docx.pdf)SIWZ docx.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf)1044 Kb05.02.2018 15:43
Pobierz ten plik (Dodatek nr 5 do SIWZ wuko-1.doc)Dodatek nr 5 do SIWZ wuko-1.docDodatek nr 5 do SIWZ wuko-1 (plik word)73 Kb05.02.2018 15:44
Pobierz ten plik (Dodatek nr 5 do SIWZ wuko-1.pdf)Dodatek nr 5 do SIWZ wuko-1.pdfDodatek nr 5 do SIWZ wuko-1 (plik pdf)318 Kb05.02.2018 15:44
Pobierz ten plik (Dodatek nr 6 do SIWZ agregat.doc)Dodatek nr 6 do SIWZ agregat.docDodatek nr 6 do SIWZ agregat (plik word)51 Kb05.02.2018 15:44
Pobierz ten plik (Dodatek nr 6 do SIWZ agregat.pdf)Dodatek nr 6 do SIWZ agregat.pdfDodatek nr 6 do SIWZ agregat (plik pdf)273 Kb05.02.2018 15:45
Pobierz ten plik (Dodatek nr 7 do SIWZ Wzór umowy Zadanie 1 .pdf)Dodatek nr 7 do SIWZ Wzór umowy Zadanie 1 .pdfDodatek nr 7 do SIWZ Wzór umowy Zadanie 1566 Kb05.02.2018 15:45
Pobierz ten plik (Dodatek nr 7 do SIWZ Wzór umowy Zadanie 2.pdf)Dodatek nr 7 do SIWZ Wzór umowy Zadanie 2.pdfDodatek nr 7 do SIWZ Wzór umowy Zadanie 2564 Kb05.02.2018 15:46
Pobierz ten plik (pytania i odpowiedzi.pdf)pytania i odpowiedzi.pdfpytania i odpowiedzi627 Kb13.02.2018 12:13
Pobierz ten plik (sprostowanie.pdf)sprostowanie.pdfSprostowanie558 Kb14.02.2018 12:53
Pobierz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)informacja z otwarcia.pdfinformacja z otwarcia590 Kb15.02.2018 14:38
Pobierz ten plik (uniewaznienie.pdf)uniewaznienie.pdfZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA572 Kb19.02.2018 13:59
Poprawiony: czwartek, 15 lutego 2018 14:38
Więcej…
 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
wtorek, 23 stycznia 2018 11:42

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ratowniczo – gaśniczego. Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalistyczny (ratowniczo-gaśniczy) marki STAR P244.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Nr VIN: 06678,

 2. rok produkcji: 1980,

 3. data ważności badań technicznych: 22.02.2018,

 4. data ważności ubezpieczenia: 31.12.2018,

 5. numer rejestracyjny: KIH 667U,

 6. pojemność silnika: 6842,00 cmᵌ,

 7. przebieg km: 18 605,

 8. Liczba miejsc: 6.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Przedmiot sprzedaży jest wolny od wpisów jakichkolwiek ciężarów i ograniczeń.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

Określenie przetargu:

 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 6 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w pokoju Nr 102 Urzędu Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3.

 2. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

 3. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Ernest Kumek tel. 041 271 13 40 wew. 217.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości przedmiotu sprzedaży na konto nr 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski/o Starachowice z adnotacją „wadium na sprzedaż samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star P244”, w terminie do dnia 2 lutego 2018 roku. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu.

 6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał do zawarcia umowy.

 7. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 8. Termin zapłaty za przedmiot sprzedaży pomniejszonej o wpłaconą kwotę wadium upływa nie później niż 3 dni przed podpisaniem umowy.

 9. Podpisanie umowy kupna- sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia przetargu z jednoczesnym wydaniem przedmiotu przetargu.

 10. Wszelkich informacji o samochodzie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Brody pod numerem telefonu 041 271 13 40 wew. 217

 11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zarządzenie Nr 11_2018.pdf)Zarządzenie Nr 11_2018.pdfZarządzenie o ogłoszeniu przetargu74 Kb23.01.2018 11:44
Poprawiony: wtorek, 23 stycznia 2018 11:45
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 18 stycznia 2018 14:27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu oraz do Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zal1.odt)zal1.odtzał nr 1 - specyfikacja techniczna komputerów - PSP w Lipiu17 Kb18.01.2018 14:45
Pobierz ten plik (zal2.odt)zal2.odtZał. nr 2 - specyfikacja techniczna komputerów - ZPO w Stykowie16 Kb18.01.2018 14:45
Pobierz ten plik (umowa.odt)umowa.odtWzór umowy33 Kb18.01.2018 14:45
Pobierz ten plik (oferta.odt)oferta.odtFormularz ofertowy23 Kb18.01.2018 14:45
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 12 stycznia 2018 15:25

ZOŚ.6233.03.2018

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy w Brodach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na: „Usuwaniu wyrobów i odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brody w 2018r.”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: załadunku, transporcie odpadów zawierających azbest i zdeponowanie ich na przystosowanym do tego celu składowisku odpadów w ilości: ok. 170 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana powyżej ilość została podana szacunkowo i możliwe jest odchylenie od podanej ilości odpadów.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OFERTA.docx)OFERTA.docxZałącznik nr 1 - Wzór oferty14 Kb12.01.2018 15:30
Pobierz ten plik (wykaz.doc)wykaz.docWykaz zapytań ofertowych 201822 Kb01.02.2018 09:24
Poprawiony: piątek, 12 stycznia 2018 15:27
Więcej…
 
ZAPROSZENIE: dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 15 grudnia 2017 16:01

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

 

1.Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych (wyprodukowanych nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą). Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zaproszenia.

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń do wskazanych placówek, instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie dostarczonych urządzeń
i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.

Wykonawca zapewni techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania.

Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia:

1)posiadają deklarację CE;

2)posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;

3)w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta;

4)komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy;

5)są fabrycznie i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

6)posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim;

7)posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.doc)ogloszenie.docTreść zaproszenie122 Kb15.12.2017 16:06
Pobierz ten plik (opis.pdf)opis.pdfOpis przedmiotu zamówienia1480 Kb15.12.2017 16:07
Pobierz ten plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docFormularz ofertowy39 Kb15.12.2017 16:07
Pobierz ten plik (Formularz cenowy.docx)Formularz cenowy.docxFormularz cenowy13 Kb15.12.2017 16:07
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfPytania i odpowiedzi.522 Kb18.12.2017 14:33
Poprawiony: piątek, 15 grudnia 2017 16:05
Więcej…
 
Ogłoszenie nr 633539-N-2017 z dnia 2017-12-15 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 15 grudnia 2017 14:33

Gmina Brody: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (siwz.docx)siwz.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA51 Kb15.12.2017 14:37
Pobierz ten plik (zal_1.doc)zal_1.doczal_1 opis przedmiotu zamówienia267 Kb15.12.2017 14:37
Pobierz ten plik (zal_2.doc)zal_2.doczal_2_formularz oferty.doc39 Kb15.12.2017 14:38
Pobierz ten plik (zal_3.doc)zal_3.doczal_3_formularz cenowy35 Kb15.12.2017 14:38
Pobierz ten plik (zal_4.doc)zal_4.doczal_4_oswiadczenie37 Kb15.12.2017 14:38
Pobierz ten plik (zal_5.doc)zal_5.doczal_5_grupa_kapitalowa55 Kb15.12.2017 14:39
Pobierz ten plik (zal_6.doc)zal_6.doczal_6 wzór umowy82 Kb15.12.2017 14:39
Pobierz ten plik (oglo.docx)oglo.docxTreść ogłoszenia28 Kb15.12.2017 14:39
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert433 Kb02.01.2018 14:58
Pobierz ten plik (zawiadomienie o wyborze.PDF)zawiadomienie o wyborze.PDFZawiadomienie o wyborze oferty428 Kb02.01.2018 14:59
Poprawiony: wtorek, 02 stycznia 2018 14:59
Więcej…
 
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym dostawy energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
środa, 06 grudnia 2017 15:15

Ogłoszenie nr 628794-N-2017 z dnia 2017-12-06 r.

Gmina Brody: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (siwz.docx)siwz.docxSIWZ50 Kb06.12.2017 15:19
Pobierz ten plik (zal_1 opis przedmiotu zamówienia.doc)zal_1 opis przedmiotu zamówienia.docOpis przedmiotu zamówienia267 Kb06.12.2017 15:20
Pobierz ten plik (zal_2_formularz oferty.doc)zal_2_formularz oferty.docFormularz ofertowy39 Kb06.12.2017 15:20
Pobierz ten plik (zal_3_formularz cenowy.doc)zal_3_formularz cenowy.docFormularz cenowy35 Kb06.12.2017 15:20
Pobierz ten plik (zal_4_oswiadczenie.doc)zal_4_oswiadczenie.docOświadczenie37 Kb06.12.2017 15:20
Pobierz ten plik (zal_5_grupa_kapitalowa.doc)zal_5_grupa_kapitalowa.docgrupa kapitałowa55 Kb06.12.2017 15:21
Pobierz ten plik (zal_6 wzór umowy.doc)zal_6 wzór umowy.docwzór umowy82 Kb06.12.2017 15:21
Pobierz ten plik (pytania i odpowiedzi.doc)pytania i odpowiedzi.docPytania i odpowiedzi.94 Kb13.12.2017 14:40
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania1229 Kb15.12.2017 13:58
Pobierz ten plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdfOgłoszenie o unieważnieniu postępowania591 Kb15.12.2017 14:01
Poprawiony: środa, 06 grudnia 2017 15:21
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 01 grudnia 2017 14:35

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną"

1. Zakres zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną do szkół:
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziurowie
ul. Słoneczna 1, 27 – 230 Brody
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Krynkach
ul. Szkolna 1, 27 – 230 Brody
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudzie
ul. Widok 1, 27 – 230 Brody
Wyposażenie należy dostarczyć nowe oraz nadające się do bezpośredniego użytku, wyraźnie oznaczone normą i posiadać instrukcję użytkowania.
Dostarczone przez Wykonawcę wyroby medyczne powinny posiadać deklarację zgodności wytwórcy, spełniać przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa wyrobu.
Dostarczone wyposażenie musi posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Oswiadczenie.doc)Oswiadczenie.docOŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.24 Kb01.12.2017 14:38
Pobierz ten plik (Formularz.doc)Formularz.docFormularz ofertowy37 Kb01.12.2017 14:39
Pobierz ten plik (Formularz2.docx)Formularz2.docxFormularz cenowy19 Kb01.12.2017 14:39
Poprawiony: piątek, 01 grudnia 2017 14:41
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji czy kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe, punkty pomiarowe, telemetrie gazu i inne stanowią budowle". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 30 listopada 2017 15:08

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji czy kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe, punkty pomiarowe, telemetrie gazu i inne stanowią budowle.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Opinia techniczna w zakresie kwalifikacji czy zlokalizowane na terenie gminy 3 stacje kontenerowe redukcyjno – pomiarowe są obiektami budowlanymi oraz czy stanowią one niezbędny i konieczny element sieci gazowej do uznania jej za całość techniczno-użytkową i czy odłączenie ich czyniłoby budowlę(sieć gazową) bezużyteczną i spowodowałoby niemożność jej funkcjonowania.

Więcej…
 
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu TIK PDF Drukuj Email
Wpisany przez Paweł Zięba   
piątek, 24 listopada 2017 12:53

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 – „AKTYWNA TABLICA”

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych (wyprodukowanych nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą). Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zaproszenia.

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń do wskazanych placówek, instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie dostarczonych urządzeń
i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.

Wykonawca zapewni techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi dostarczonych urządzeń i oprogramowania.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Formularz cenowy.docx)Formularz cenowy.docxFormularz cenowy13 Kb24.11.2017 12:59
Pobierz ten plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docFormularz ofertowy39 Kb24.11.2017 12:59
Pobierz ten plik (Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Opis przedmiotu zamówienia.pdfOpis przedmiotu zamówienia1487 Kb24.11.2017 13:00
Poprawiony: piątek, 24 listopada 2017 13:01
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+824 do 1+814”. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 02 listopada 2017 11:27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+824 do 1+814

 I. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxFormularz oferty13 Kb02.11.2017 11:39
Poprawiony: czwartek, 02 listopada 2017 11:35
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.271.OT.1.17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 31 października 2017 11:17

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji czy kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe, punkty pomiarowe, telemetrie gazu i inne stanowią budowle.

 

I.Opis przedmiotu zamówienia.

Opinia techniczna w zakresie kwalifikacji czy zlokalizowane na terenie gminy 3 stacje kontenerowe redukcyjno – pomiarowe są obiektami budowlanymi oraz czy stanowią one niezbędny i konieczny element sieci gazowej do uznania jej za całość techniczno-użytkową i czy odłączenie ich czyniłoby budowlę(sieć gazową) bezużyteczną i spowodowałoby niemożność jej funkcjonowania.

Więcej…
 
Ogłoszenie nr 602770-N-2017 z dnia 2017-10-16r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 października 2017 15:11

Ogłoszenie nr 602770-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków w km od 0+824 do 1+814
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

 O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA119 Kb16.10.2017 15:17
Pobierz ten plik (z1.docx)z1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb16.10.2017 15:18
Pobierz ten plik (z2.docx)z2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb16.10.2017 15:18
Pobierz ten plik (z3.docx)z3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb16.10.2017 15:18
Pobierz ten plik (z4.docx)z4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb16.10.2017 15:18
Pobierz ten plik (z5.docx)z5.docxZałącznik nr 5 do SIWZ15 Kb16.10.2017 15:19
Pobierz ten plik (z7.docx)z7.docxZałącznik nr 713 Kb16.10.2017 15:19
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPRZEDMIAR ROBÓT20 Kb16.10.2017 15:20
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys ofertowy22 Kb16.10.2017 15:20
Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE.pdf)SPECYFIKACJE.pdfSZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACE TECHNICZNE3147 Kb18.10.2017 14:04
Pobierz ten plik (umowa.doc)umowa.docWzór umowy169 Kb18.10.2017 14:05
Pobierz ten plik (informacja z otwarcia.pdf)informacja z otwarcia.pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT440 Kb31.10.2017 15:38
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1139 Kb08.11.2017 14:54
Poprawiony: poniedziałek, 16 października 2017 15:16
Więcej…
 
Ogłoszenie nr 602679-N-2017 z dnia 2017-10-16 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 października 2017 14:52

Ogłoszenie nr 602679-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.

Gmina Brody: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonach: 2017-2018, 2018-2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA505 Kb16.10.2017 14:55
Pobierz ten plik (zalacznik.xlsx)zalacznik.xlsxZał. nr 10 - wykaz dróg24 Kb16.10.2017 15:07
Pobierz ten plik (Informacja z otwarcia.pdf)Informacja z otwarcia.pdfInformacja z otwarcia520 Kb26.10.2017 14:05
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY531 Kb31.10.2017 15:05
Poprawiony: czwartek, 26 października 2017 14:05
Więcej…
 
Wójt Gminy Brody ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej "STYKÓW przy ul. Starotorze". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 16 października 2017 09:52

WÓJT GMINY BRODY

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2004 r, poz. 1490)

OGŁASZA

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 października 2017 10:04
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.271.RA.II.N.1.17 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 06 października 2017 12:53

I.271.RA.II.N.1.17                                                                     

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap II”.

 I.Opis przedmiotu zamówienia.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót :

- udział w przekazaniu terenu budowy,

-  reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową - projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami BHP,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,

- zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

- wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania   prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

- kontrolowanie ilości i terminowości wykonywania robót,

- uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów częściowych inwestycji,

- przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego,

- sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót (inwestycji).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie.docTreść zaproszenie i oferta118 Kb06.10.2017 13:00
Więcej…
 
Ogłoszenie nr 592778-N-2017 z dnia 2017-09-25 r. Gmina Brody: Zakup i dostawa sprzętu komputeroweg. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 25 września 2017 13:32

Ogłoszenie nr 592778-N-2017 z dnia 2017-09-25 r.

Gmina Brody: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 - Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (siwz.doc)siwz.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA407 Kb25.09.2017 13:37
Pobierz ten plik (z6.docx)z6.docxZał. nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia137 Kb25.09.2017 13:38
Pobierz ten plik (z7.doc)z7.docZał. nr 7 - wzór umowy161 Kb25.09.2017 13:39
Pobierz ten plik (z8.docx)z8.docxZał. nr 8 - kosztorys ofertowy140 Kb25.09.2017 13:39
Pobierz ten plik (informacja.docx)informacja.docxINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT119 Kb06.10.2017 12:52
Pobierz ten plik (Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą.pdf)Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą.pdfWezwanie1165 Kb26.10.2017 14:06
Pobierz ten plik (oświadczenie przedłużenie związania.docx)oświadczenie przedłużenie związania.docxOświadczenie118 Kb26.10.2017 14:07
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY440 Kb29.11.2017 16:15
Poprawiony: czwartek, 26 października 2017 14:07
Więcej…
 
Przetarg: "Remont drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+740 do 1+621" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 15 września 2017 10:29

I.271.DT.N.1.17

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Remont drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+740 do 1+621

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxOferta12 Kb15.09.2017 10:34
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 15 września 2017 10:18

I.271.DPL.N.1.17

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipie

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxOferta12 Kb15.09.2017 10:27
Poprawiony: piątek, 15 września 2017 10:27
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap II" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
poniedziałek, 11 września 2017 15:45

Ogłoszenie nr 586511-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA119 Kb11.09.2017 15:48
Pobierz ten plik (z1.docx)z1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb11.09.2017 15:48
Pobierz ten plik (z2.docx)z2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb11.09.2017 15:48
Pobierz ten plik (z3.docx)z3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb11.09.2017 15:49
Pobierz ten plik (z4.docx)z4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb11.09.2017 15:54
Pobierz ten plik (z5.docx)z5.docxZałącznik nr 5 do SIWZ15 Kb11.09.2017 15:49
Pobierz ten plik (z7.docx)z7.docxZałącznik nr 713 Kb11.09.2017 15:50
Pobierz ten plik (wzor_umowy.doc)wzor_umowy.docISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY169 Kb11.09.2017 15:50
Pobierz ten plik (specyfikacje.pdf)specyfikacje.pdfSPECYFIKACJE TECHNICZNE1595 Kb11.09.2017 15:51
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPRZEDMIAR ROBÓTRuda-Adamów etap II225 Kb11.09.2017 15:51
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy Ruda-Adamów etap II60 Kb11.09.2017 15:52
Pobierz ten plik (D-04-10-01 MCE.pdf)D-04-10-01 MCE.pdfD-04-10-01 MCE967 Kb11.09.2017 15:53
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT432 Kb27.09.2017 14:48
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1566 Kb12.10.2017 12:33
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe dotyczące: "opracowania Wniosku, Studium Wykonalności oraz przeprowadzenia Procedury wyboru partnerów do projektu Rewitalizacja miejscowości Brody". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 05 września 2017 13:52

log fun

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I.Zamawiający:

Gmina Brody

ul. Stanisława Staszica , 27-230 Brody

NIP: 664-194-05-04, REGON: 291010004

 

II.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Wniosku, Studium Wykonalności oraz przeprowadzenia Procedury wyboru partnerów do projektu Rewitalizacja miejscowości Brody w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający będzie ubiegał się o pozyskanie dofinansowania na realizację powyższego zadania ze środków zewnętrznych z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Opracowane dokumenty i przeprowadzona procedura:

 

a) Wniosek o dofinansowanie zostanie opracowany zgodnie z Instrukcją dla RPO WŚ,

b) Studium Wykonalności zostanie opracowane zgodnie z wytycznymi do przygotowania Studiów wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych, opublikowanymi przez Instytucję Zarządzającą Programem jaką jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, z uwzględnieniem wszelkich wymogów w/w Instytucji w tym zakresie dla konkursu 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

c) Studium Wykonalności stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

d) Procedura wyboru partnerów do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014r. poz. 1146 z późn. zm.) – przewiduje się wybór 2 partnerów (jednego ze sfery przedsiębiorstw – o statusie MŚP, drugiego ze sfery spoza przedsiębiorstw)

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (z1.docx)z1.docxzałącznik nr 1- formularz oferty83 Kb05.09.2017 14:09
Pobierz ten plik (z2.docx)z2.docxzałącznik nr 2-wykaz wykonanych usług83 Kb05.09.2017 14:09
Pobierz ten plik (z3.docx)z3.docxzałącznik nr 3- wzór umowy89 Kb05.09.2017 14:10
Poprawiony: wtorek, 05 września 2017 14:09
Więcej…
 
Przetarg: "Remont drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+740 do 1+621". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 24 sierpnia 2017 11:14

Ogłoszenie nr 576630-N-2017 z dnia 2017-08-24 r.

„Remont drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+740 do 1+621”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.docx)ogloszenie.docxTreść ogłoszenia27 Kb24.08.2017 11:17
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA119 Kb24.08.2017 11:18
Pobierz ten plik (z1.docx)z1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb24.08.2017 11:18
Pobierz ten plik (z2.docx)z2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb24.08.2017 11:18
Pobierz ten plik (z3.docx)z3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb24.08.2017 11:18
Pobierz ten plik (z4.docx)z4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb24.08.2017 11:19
Pobierz ten plik (z5.docx)z5.docxZałącznik nr 5 do SIWZ15 Kb24.08.2017 11:19
Pobierz ten plik (z7.docx)z7.docxZałącznik nr 713 Kb24.08.2017 11:19
Pobierz ten plik (wzor_umowy.doc)wzor_umowy.docWzór umowy169 Kb24.08.2017 11:20
Pobierz ten plik (specyfikacje.pdf)specyfikacje.pdfSPECYFIKACJE TECHNICZNE1754 Kb24.08.2017 11:20
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfPRZEDMIAR ROBÓT247 Kb24.08.2017 11:20
Pobierz ten plik (D-04-10-01 MCE.pdf)D-04-10-01 MCE.pdfD-04-10-01 MCE970 Kb24.08.2017 11:22
Pobierz ten plik (informacja.doc)informacja.docINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT96 Kb11.09.2017 11:23
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1809 Kb19.09.2017 14:24
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipie" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 23 sierpnia 2017 14:47

Ogłoszenie nr 576116-N-2017 z dnia 2017-08-23 r.

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Lipie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA119 Kb23.08.2017 14:49
Pobierz ten plik (z1.docx)z1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb23.08.2017 14:49
Pobierz ten plik (z2.docx)z2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb23.08.2017 14:50
Pobierz ten plik (z3.docx)z3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb23.08.2017 14:51
Pobierz ten plik (z4.docx)z4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb23.08.2017 14:51
Pobierz ten plik (z5.docx)z5.docxZałącznik nr 5 do SIWZ15 Kb23.08.2017 14:51
Pobierz ten plik (z7.docx)z7.docxZałącznik nr 713 Kb23.08.2017 14:52
Pobierz ten plik (wzor_umowy.doc)wzor_umowy.docWzór umowy169 Kb23.08.2017 14:53
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfPrzedmiar294 Kb23.08.2017 14:53
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys ofertowy35 Kb23.08.2017 14:53
Pobierz ten plik (informacja.doc)informacja.docINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT95 Kb11.09.2017 11:24
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1818 Kb19.09.2017 14:30
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w SP w Brodach”. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 22 sierpnia 2017 14:38

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych dla zadania pod nazwą: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w SP w Brodach ”

Przedmiotowe zamówienia jest realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej” ogłoszone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 logo wfosigw

1.ZAKRES URZĄDZEŃ DO DOSTAWY I MONTAŻU:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie.docTreść ogłoszenia, formularz oferty, Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.140 Kb22.08.2017 14:59
Pobierz ten plik (opis.docx)opis.docxOpis przedmiotu zamówienia34 Kb22.08.2017 14:57
Pobierz ten plik (wzor_umowy.docx)wzor_umowy.docxWzór umowy20 Kb22.08.2017 14:57
Pobierz ten plik (zestawienie.docx)zestawienie.docxZestawienie kosztów35 Kb22.08.2017 14:58
Poprawiony: wtorek, 22 sierpnia 2017 14:55
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie: "Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w SP w Brodach". PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 08 sierpnia 2017 13:13

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych dla zadania pod nazwą: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w SP w Brodach ”

Przedmiotowe zamówienia jest realizowane w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej” ogłoszone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (opis.docx)opis.docxOpis przedmiotu zamówienia34 Kb08.08.2017 13:24
Pobierz ten plik (zestawienie.docx)zestawienie.docxZestawienie kosztów35 Kb08.08.2017 13:24
Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docFormularz oferty i wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.59 Kb08.08.2017 13:26
Pobierz ten plik (umowa.docx)umowa.docxWzór umowy20 Kb08.08.2017 13:27
Poprawiony: wtorek, 08 sierpnia 2017 13:27
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie: "„Doposażenie klas w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubieni” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 08 sierpnia 2017 13:07

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Doposażenie klas w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubieni”.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wzor.doc)wzor.docWzór oferty.72 Kb08.08.2017 13:12
Poprawiony: wtorek, 08 sierpnia 2017 13:12
Więcej…
 
Rozeznanie Rynku - Wykonanie tablicy pamiątkowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 12 lipca 2017 13:04

 logo2

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonanie tablicy pamiątkowej ramach promocji projektu: pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP Lubienia”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednostronnej tablicy pamiątkowej o wymiarach wys. 80 cm; szer. 120 cm projektu oraz 2 szt. plakatów o wymiarach 297 x 420 mm wykonanych na folii samoprzylepnej. Tablice muszą być wykonane na podkładach z blachy ocynkowanej, natomiast lico tablicy może być wykonane dowolną techniką (sitodruk, druk wielkoformatowy, folia samoprzylepna - folia odblaskowa II generacji  biała) zapewniającą trwałość i niezmienność kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat.

Zakres zamówienia obejmuje:              

-       wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej oraz plakatów wg poniższych zaleceń zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych,

-       wykonanie zaprojektowanych tablic informacyjnych oraz plakatów - po ich formalnej akceptacji przez beneficjenta (zamawiającego),

-       dostawę tablic i plakatów do siedziby Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Ogłoszenie tablica pamiątkowa.pdf)Ogłoszenie tablica pamiątkowa.pdfOgłoszenie3840 Kb12.07.2017 13:31
Pobierz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdfOgłoszenie o wyborze wykonawcy1161 Kb26.07.2017 12:27
Poprawiony: środa, 26 lipca 2017 12:28
Więcej…
 
Wykonanie slipu do wodowania lekkich łodzi nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Styków PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 28 czerwca 2017 11:52

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonanie slipu do wodowania lekkich łodzi nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Styków

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie slipu do wodowania lekkich łodzi nad zbiornikiem Brody Iłżeckie na działce ewidencyjnej nr 3/1 w miejscowości Styków, gmina Brody. Slip zaprojektowano z płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300 x 150 x 15cm, układanych po wykonaniu korytowania na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 20 cm. Slip zakończony w części podwodnej narzutem kamiennym (klinującym).

Dane charakterystyczne slipu:

 1. a)konstrukcja slipu – płyty żelbetowe o wymiarach 300x150x15cm,
 2. b)długość slipu – 21,0 m,
 3. c)szerokość slipu – 3,0 m,
 4. d)rzędna dna zalewu na końcu slipu – 193,30 m n.p.m.,
 5. e)rzędna zwyczajowa zwierciadła wody – 194,00 m n.p.m.,
 6. f)rzędna korony slipu 195,1 m n.p.m.,
 7. g)nachylenie slipu w kierunku brzegu zalewu – 3,25° i 8,07°,
 8. h)powierzchnia całkowita slipu – 63,0 m2,
 9. i)współrzędne geograficzne podstawy slipu: N 51°0ʼ30.43” E: 21°9ʼ1.92”

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie: 14 dni od daty zawarcia umowy

 

 

 

 

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę na formularzu oferty (zał. nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 4.07.2017 r., pisemnie do godziny 15:15, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody . Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na Wykonanie slipu do wodowania lekkich łodzi nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Styków

 

 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
 2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
 4. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ofertyzawarcia umowy z wybranym oferentem.
 5. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217,    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Brody, dnia 26.06.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rozeznanie rynku slip.pdf)Rozeznanie rynku slip.pdf 93 Kb28.06.2017 12:01
Pobierz ten plik (ogłoszenie - ZOŚ.Z.604.08.2017.pdf)ogłoszenie - ZOŚ.Z.604.08.2017.pdfOgłoszenie 739 Kb12.07.2017 13:03
Poprawiony: środa, 12 lipca 2017 13:03
 
Przetarg: "Przebudowa drogi gminnej nr 313042T Młynek – Lubienia – etap I OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 22 czerwca 2017 13:41

Ogłoszenie nr 537292-N-2017 z dnia 2017-06-22 r.

Gmina Brody: Przebudowa drogi gminnej nr 313042T Młynek – Lubienia – etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Ogloszenie.docx)Ogloszenie.docxTreść ogłoszenia29 Kb22.06.2017 13:46
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA118 Kb22.06.2017 13:46
Pobierz ten plik (z1.docx)z1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb22.06.2017 13:47
Pobierz ten plik (z2.docx)z2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb22.06.2017 13:47
Pobierz ten plik (z3.docx)z3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb22.06.2017 13:47
Pobierz ten plik (z4.docx)z4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb22.06.2017 13:47
Pobierz ten plik (z5.doc)z5.doczał. nr 5 - wzór umowy168 Kb22.06.2017 13:47
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlskosztorys ofertowy50 Kb22.06.2017 13:48
Pobierz ten plik (Przedmiar.pdf)Przedmiar.pdfPrzedmiar robót242 Kb22.06.2017 13:48
Pobierz ten plik (Projekt.zip)Projekt.zipProjekt4719 Kb22.06.2017 13:49
Pobierz ten plik (SST.zip)SST.zipSZCZEGÓŁOWA SPECTFIKACJA TECHNICZNA6821 Kb22.06.2017 13:52
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia.pdf338 Kb10.07.2017 15:47
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1664 Kb19.07.2017 08:32
Poprawiony: czwartek, 22 czerwca 2017 13:52
Więcej…
 
Przetarg: "Remont drogi w miejscowości Ruda ul. Krótka” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
czwartek, 08 czerwca 2017 14:27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

 

„Remont drogi w miejscowości Ruda ul. Krótka”

 

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej o dł. 270 mb poprzez m.in.:

-       profilowanie i zagęszczenie podłoża

-       Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie

-       wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwa wiążąca i ścieralna na długości 85mb

Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór druku oferty15 Kb08.06.2017 14:29
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy47 Kb08.06.2017 14:30
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzedmiar robót192 Kb08.06.2017 14:30
Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzedmiar robót46 Kb08.06.2017 14:31
Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfzawiadomienie o wyborze oferty864 Kb12.07.2017 13:18
Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 14:31
Więcej…
 
Przetarg: "Przebudowa drogi gminnej nr 313042T Młynek – Lubienia – etap I" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 30 maja 2017 14:44

Ogłoszenie nr 521215-N-2017 z dnia 2017-05-30 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 313042T Młynek – Lubienia – etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej NIE


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3 , 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 711 205, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 412 711 231.

Adres strony internetowej (URL): www.broy.info.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA119 Kb30.05.2017 14:51
Pobierz ten plik (z1.docx)z1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb30.05.2017 14:51
Pobierz ten plik (z2.docx)z2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb30.05.2017 14:51
Pobierz ten plik (z3.docx)z3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb30.05.2017 14:51
Pobierz ten plik (z4.docx)z4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb30.05.2017 14:51
Pobierz ten plik (z5.doc)z5.doczał. nr 5 - wzór umowy168 Kb30.05.2017 14:52
Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzedmiar 313042 Młynek - Lubienia242 Kb30.05.2017 14:52
Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlskoszt. ofertowy 313042 Młynek - Lubienia48 Kb30.05.2017 14:52
Pobierz ten plik (kosztorys.pdf)kosztorys.pdfkoszt. ofertowy 313042 Młynek - Lubienia245 Kb30.05.2017 14:53
Pobierz ten plik (Projekt.zip)Projekt.zipProjekt11624 Kb30.05.2017 15:00
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja o unieważnieniu postępowania.1682 Kb14.06.2017 15:00
Poprawiony: wtorek, 30 maja 2017 14:48
Więcej…
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Projekt budowlany adaptacji pomieszczeń w budynku SP w Brodach oraz PSP w Krynkach. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
wtorek, 23 maja 2017 11:27

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej pn.:

 

 1. „Projekt budowlany adaptacji pomieszczeń w budynku SP w Brodach na oddział przedszkolny”.
 2. „Projekt budowlany adaptacji pomieszczeń w budynku PSP w Krynkach na przedszkole”.

 

1.Zakres zamówienia obejmuje:

 

Ad. 1

- Adaptacja istniejącego pomieszczenia szatni ogólnej na WC i szatnię dla oddziału przedszkolnego.

- Dostosowanie dwóch pomieszczeń (gabinet dyrektora i klasa „0”) na potrzeby oddziału przedszkolnego.

- Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.  

- Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych.

- Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

- Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

- Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

- Uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawców p.poż., sanepid i bhp.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.15 Kb23.05.2017 11:34
Poprawiony: wtorek, 23 maja 2017 11:33
Więcej…
 
Rozeznanie rynku Wykonanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 16 maja 2017 09:06

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

Wykonaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. 1.Opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Brody na lata-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 uwzględniając cele zawarte strategiach rozwoju, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) oraz wojewódzkim i powiatowym programie ochrony środowiska.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Ogłoszenie - rozeznanie rynku.pdf)Rozeznanie rynku 3373 Kb16.05.2017 09:17
  Pobierz ten plik (Formularz oferty.doc)Formularz oferty.doc 35 Kb16.05.2017 09:18
  Pobierz ten plik (Zestawienie ofert.pdf)Zestawienie ofert.pdfZestawienie ofert72 Kb05.06.2017 15:12
  Pobierz ten plik (Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdf)Ogłoszenie o wyborze wykonawcy.pdfOgłoszenie999 Kb14.06.2017 14:45
  Poprawiony: środa, 14 czerwca 2017 14:45
  Więcej…
   
  Przetarg: „Zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2017 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Brodach.” PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  poniedziałek, 15 maja 2017 14:02

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

   

  „Zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2017 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Brodach”

   

  KOD CPV: 34110000-1– Samochody osobowe.

  1. Opis przedmiotu zamówienia.

  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą jednego, wyprodukowanego w 2017 roku, fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Brodach.

  Wyposażenie, parametry i warunki , które musi spełniać samochód:

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór druku oferty15 Kb15.05.2017 14:07
  Pobierz ten plik (umowa.pdf)umowa.pdfWzór umowy296 Kb15.05.2017 14:08
  Pobierz ten plik (Pytania i odpowiedzi.pdf)Pytania i odpowiedzi.pdfPytania i odpowiedzi509 Kb22.05.2017 12:50
  Pobierz ten plik (zawiadomienie.doc)zawiadomienie.docZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty98 Kb01.06.2017 10:46
  Więcej…
   
  Przetarg: "„Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw” PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  wtorek, 09 maja 2017 13:53

  I.27.FS.SiPZ.1.17                                                                                                

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Dostawa i montaż urządzeń fitness i placu zabaw”

   

   

   1.ZAKRES URZĄDZEŃ DO DOSTAWY I MONTAŻU:

   

  1) Urządzenie typu „wioślarz” - szt. 5 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – aktywizuje wszystkie części ciała. Wzmocnienie mięśni nóg, ramion i górnej partii ciała).

  2) Urządzenie typu „wyciskacz siedząc” - szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - ćwiczenie górnych partii mięśniowych, mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych i ramion).

  3) Urządzenie typu „orbitrek” - szt. 3 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – poprawienie kondycji stawów, rozciąganie mięsni nóg, stawów biodrowych, barków i ramion. Ćwiczenie wydolności organizmu i ogólnej kondycji ruchowej).

  4) Urządzenie typu „biegacz” - szt. 5 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy nóg, aktywacja ruchu bioder. Poprawienie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi   krążenia krwi i ogólnej kondycji fizycznej).

  5) Urządzenie typu „rower” - szt. 4 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy nóg, aktywacja ruchu bioder. Poprawienie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi   krążenia krwi i ogólnej kondycji fizycznej).

  6) Urządzenie typu „twister (stojący)” – szt. 3 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenie zmysłu równowagi, rozciąganie mięśni skośnych brzucha. Aktywacja działania stawów biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego).

  7) Urządzenie typu „wyciąg dolny – szt. 1

  8) Urządzenie typu „wyciąg górny” – szt. 1

  9) tablica z regulaminem – szt. 2

  10) Stojak rowerowe szt. 1 stalowy (5 stanowisk), zakotwionego w gruncie.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docWzór druku oferty27 Kb09.05.2017 14:02
  Pobierz ten plik (oswiadczenie.doc)oswiadczenie.docWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu25 Kb09.05.2017 14:02
  Pobierz ten plik (umowa.pdf)umowa.pdfWzór umowy304 Kb09.05.2017 14:02
  Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsWykaz proponowanych urządzeń – zestawieniu kosztów26 Kb09.05.2017 14:03
  Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty451 Kb08.06.2017 14:33
  Poprawiony: wtorek, 09 maja 2017 14:04
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Dostawa sprzętu komputerowego" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 23 marca 2017 13:56

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

   

  „Dostawa sprzętu komputerowego"

   

  1. Zakres zamówienia obejmuje:

  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego,
  w skład którego wchodzi:
  • 6 zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym,
  • projektor,
  • urządzenie kopiująco – drukujące.
  Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  Sprzęt objęty przedmiotem zamówienia musi być sprawny technicznie, wolny od wad oraz musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
  Do każdego zestawu komputerowego Wykonawca winien dostarczyć Certyfikat CE
  W celu weryfikacji prawidłowości dostarczonego sprzętu stacja robocza powinna być pozbawiona plomb zabezpieczających przed dostępem do wnętrza komputera.
  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i uruchomić sprzęt w pracowni komputerowej Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22 oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie ul. Słoneczna 1
  Wykonawca wraz z dostawą winien dostarczyć komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w formie papierowej.
  Odbiór dostawy nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, podpisanego bez uwag przez obie Strony umowy.
  Koszty związane z dostarczeniem sprzętu ponosi Wykonawca.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (OPIS.doc)OPIS.docOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA43 Kb23.03.2017 14:00
  Pobierz ten plik (Formularz.doc)Formularz.docFormularz ofertowy.56 Kb23.03.2017 14:01
  Poprawiony: czwartek, 23 marca 2017 14:06
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 9 w miejscowości Rudnik" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  piątek, 17 marca 2017 13:29

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

   

  „Budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 9 w miejscowości Rudnik"

   

  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 9 jako sieć napowietrzno – kablowa na działkach nr 134, 135 w miejscowości Rudnik gm. Brody.
  Zakres prac do wykonania:
  - budowa linii napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25mm2 - 268m

  - budowa stanowiska oświetleniowego na słupie strunobetonowym wraz z oprawą oświetleniową 250W - 6kpl.

  - budowa linii kablowej oświetleniowej typu YAKXs 4x25mm2 - 54m

  - budowa stanowiska oświetleniowego na słupie stalowym wraz z oprawą oświetleniową 250W - 1 kpl.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.15 Kb17.03.2017 13:33
  Pobierz ten plik (specyfikacja.doc)specyfikacja.docSpecyfikacja techniczna113 Kb17.03.2017 13:33
  Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy34 Kb17.03.2017 13:34
  Pobierz ten plik (projekt.pdf)projekt.pdfProjekt - część opisowa281 Kb17.03.2017 13:34
  Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfRudnik przedmiar51 Kb17.03.2017 13:35
  Pobierz ten plik (Rys E01.pdf)Rys E01.pdfRys E01944 Kb17.03.2017 13:36
  Pobierz ten plik (Rys E02.pdf)Rys E02.pdfRys E02149 Kb17.03.2017 13:37
  Pobierz ten plik (Rys E03.pdf)Rys E03.pdfRys E03128 Kb17.03.2017 13:37
  Poprawiony: piątek, 17 marca 2017 13:38
  Więcej…
   
  Ogłoszenie dot. zakupu ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4x4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP LUBIENIA PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Ernest Kumek   
  piątek, 17 marca 2017 12:50

  logo-rpo-ue

   

  Ogłoszenie nr 45913 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.

  Brody: ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4x4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP LUBIENIA
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  tak

  Nazwa projektu lub programu

  Zamówienie realizowane jest w ramach projektu WND-RPSW.04.01.00-26-0038/16
  pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP Lubienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

   

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Ogłoszenie 2017-03-17 (24).pdf)Ogłoszenie 2017-03-17 (24).pdfOgłoszenie11463 Kb17.03.2017 12:57
  Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia298 Kb17.03.2017 12:58
  Pobierz ten plik (ZAŁ NR 1 Opis.docx)ZAŁ NR 1 Opis.docxZał nr 1100 Kb17.03.2017 12:59
  Pobierz ten plik (ZAŁ NR 2 DO SIWZ- Oświadczenie z art. 25a Pzp.doc)ZAŁ NR 2 DO SIWZ- Oświadczenie z art. 25a Pzp.docZał nr 2138 Kb17.03.2017 12:59
  Pobierz ten plik (ZAŁ NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy.doc)ZAŁ NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy.docZał nr 3203 Kb17.03.2017 13:00
  Pobierz ten plik (ZAŁ NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitałowa.doc)ZAŁ NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitałowa.docZał nr 4137 Kb17.03.2017 13:00
  Pobierz ten plik (ZAŁ NR 5 DO SIWZ.UMOWA.docx)ZAŁ NR 5 DO SIWZ.UMOWA.docxZał nr 5167 Kb17.03.2017 13:00
  Pobierz ten plik (Pytania i odpowiedzi_20.03.2017.pdf)Pytania i odpowiedzi_20.03.2017.pdfPytania i odpowiedzi2363 Kb21.03.2017 14:50
  Pobierz ten plik (Pytania i odpowiedzi_2017-03-24.pdf)Pytania i odpowiedzi_2017-03-24.pdfPytania i odpowiedzi949 Kb24.03.2017 13:19
  Pobierz ten plik (Informacja z otwarcia.2017-03-28.pdf)Informacja z otwarcia.2017-03-28.pdfInformacja z otwarcia ofert933 Kb28.03.2017 13:32
  Pobierz ten plik (Informacja o wyborze.pdf)Informacja o wyborze.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofert1392 Kb31.03.2017 11:20
  Poprawiony: piątek, 31 marca 2017 11:21
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dziurów ul. Leśna” PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 15 marca 2017 10:05

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

   

  „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dziurów ul. Leśna"

   

  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi wewnętrznej o dł. 334 mb poprzez m.in.:
  - profilowanie i zagęszczenie podłoża
  - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.15 Kb15.03.2017 10:08
  Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlsKosztorys Ofertowy.xls25 Kb15.03.2017 10:08
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków dróg na terenie Gminy Brody” PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 15 marca 2017 09:58

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

  „Wykonanie projektów oświetlenia wybranych odcinków dróg na terenie Gminy Brody"

   


  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Wykonanie projektów oświetlenia odcinków ulic na terenie Gminy Brody wraz
  z uzyskaniem wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania:
  A) Projekt oświetlenia ul. Jodłowej w Młynku na odcinku od ul. Pięknej do ul. Sosnowej
  B) Projekt oświetlenia ul. Leśnej w Rudzie na odcinku od ul. Dużej do ul. Wspólnej
  C) Projekt oświetlenia ul. Stawowej w Stawie Kunowskim na odcinku od ul. Podwale do drogi krajowej nr 9 oraz wzdłuż DK 9 w kierunku Ostrowca Św. na długości ok. 200 mb

  Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie niezbędnych do wykonania zadania materiałów. Zakresem przedmiotu zamówienia objęte jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zawierającej projekt budowlany, mapy do celów projektowych, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do rozpoczęcia zadania.
  Dokumentacja winna być wykonana w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji cyfrowej.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (oferta.docx)oferta.docxWzór oferty.13 Kb15.03.2017 10:23
  Pobierz ten plik (oswiadczenie.docx)oswiadczenie.docxWzór oświadczenia14 Kb15.03.2017 10:24
  Poprawiony: środa, 15 marca 2017 10:20
  Więcej…
   
  Rozeznanie rynku dot. budowy pomostu PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Ernest Kumek   
  czwartek, 02 marca 2017 13:55

  ROZEZNANIE RYNKU

  Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

  zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

  Wykonanie pomostu do 25 m długości w miejscowości Ruda

  I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

  NIP: 664 19 40 504;

  tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

  www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Zakres inwestycji obejmuje sporządzenie projektu budowlanego pomostu (uproszczonego) składającego się z dwóch części stałej posadowionej na palach oraz części pływającej połączonej z częścią stałą trapem i wykonanie pomostu na działce nr 146/19 w miejscowości Ruda, gmina Brody. Przedmiotem wniosku jest budowa pomostu o długości do 25 metrów nad „Zalewem Brodzkim” zlokalizowanym na rzece Kamiennej (okolice Gimnazjum Publicznego w Rudzie). Konstrukcja zostanie wykonana w technologii mieszanej (pale i atestowane elementy pływające, pokład pomostu wykonany z desek o grubości 5 cm).

  Oferta na wykonanie pomostu powinna obejmować wycenę dwóch wariantów:

  I wariant

  1. konstrukcja nośna pomostu wykonana z elementów stalowych cynkowanych ogniowo,
  2. pomost stały o wymiarach 8,00 m x 13,5 m, (posadowiony na palach),
  3. trap zejściowy o wymiarach 4,00 m x 5,00 m,
  4. pomost pływający o wymiarach od 3,60 m do 4,50 m x 10,00 m,
  5. pomost cumowany prowadnicami rolkowymi do 2 szt. stalowych rur cynkowanych ogniowo wbitych w dno,
  6. długość całkowita – max. 23,00 mb,
  7. powierzchnia do 170,00 m2 (szkic pomostu załącznik nr 2),
  8. drewniany pokład pomostu należy wykonać z drewna ryflowanego odpornego na wilgoć,
  9. pomost pływający wyposażony w półkę obniżającą dla małych jednostek pływających,
  10. część przybrzeżną pomostu (stałą) należy wyposażyć w barierki drewniane,
  11. pomost pływający należy wyposażyć w uszy cumownicze i drabinkę umożliwiającą zejście do wody ze stali ocynkowanej, odbijacze chroniące przed uszkodzeniem jednostki pływające.

  II wariant

  1. konstrukcja nośna pomostu wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo,
  2. pomost stały o wymiarach 8,00 m x 13,5 m, (posadowiony na palach),
  3. trap zejściowy o wymiarach 4,00 m x 5,00 m,
  4. pomost pływający o wymiarach od 3,60 m do 4,50 m x 10,00 m,
  5. pomost cumowany prowadnicami rolkowymi do 2 szt. stalowych rur cynkowanych ogniowo wbitych w dno,
  6. długość całkowita – max 23,00 mb,
  7. powierzchnia do 170,00 m2 (szkic pomostu załącznik nr 2),
  8. drewniany pokład pomostu należy wykonać z drewna ryflowanego odpornego na wilgoć,
  9. pomost pływający wyposażony w półkę obniżającą dla małych jednostek pływających,
  10. część przybrzeżną pomostu (stałą) należy wyposażyć w barierki drewniane,
  11. pomost pływający należy wyposażyć w uszy cumownicze i drabinkę umożliwiającą zejście do wody ze stali ocynkowanej, odbijacze chroniące przed uszkodzeniem jednostki pływające.

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docZałącznik nr 136 Kb02.03.2017 14:10
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2.docZałącznik nr 2491 Kb02.03.2017 14:10
  Pobierz ten plik (Obwieszczenie rozeznanie rynku.pdf)Obwieszczenie rozeznanie rynku.pdfObwieszczenie 79 Kb02.03.2017 14:29
  Pobierz ten plik (Ogłoszenie 2017-03-28.pdf)Ogłoszenie 2017-03-28.pdfOgłoszenie o wyborze753 Kb28.03.2017 12:49
  Poprawiony: wtorek, 28 marca 2017 12:50
  Więcej…
   
  Przetarg: "Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 23 lutego 2017 14:12

  Ogłoszenie nr 30791 - 2017 z dnia 2017-02-23 r.

  Brody: Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Tresc_oglo.docx)Tresc_oglo.docxTreść ogłoszenia26 Kb23.02.2017 14:18
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA118 Kb23.02.2017 14:18
  Pobierz ten plik (zal_1.docx)zal_1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb23.02.2017 14:19
  Pobierz ten plik (zal_2.docx)zal_2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb23.02.2017 14:19
  Pobierz ten plik (zal_3.docx)zal_3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb23.02.2017 14:20
  Pobierz ten plik (zal_4.docx)zal_4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb23.02.2017 14:21
  Pobierz ten plik (zal_5.doc)zal_5.doczał. nr 5 - wzór umowy166 Kb23.02.2017 14:21
  Pobierz ten plik (zal_6.docx)zal_6.docxzał. nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb23.02.2017 14:21
  Pobierz ten plik (zal_7.pdf)zal_7.pdfZałącznik nr 7 kosztorys ofertowy ul. Na Stoku134 Kb23.02.2017 14:21
  Pobierz ten plik (zal_7.xls)zal_7.xlsZałącznik nr 7 kosztorys ofertowy ul. Na Stoku.xls56 Kb23.02.2017 14:22
  Pobierz ten plik (specyf.doc)specyf.docSPECYFIKACJE TECHNICZNE1252 Kb23.02.2017 14:22
  Pobierz ten plik (przedmiar.pdf)przedmiar.pdfPrzebudowa ul. Na Stoku - PRZEDMIAR ROBÓT132 Kb23.02.2017 14:23
  Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzebudowa ul. Na Stoku - PRZEDMIAR ROBÓT.xls51 Kb23.02.2017 14:23
  Pobierz ten plik (informacja-z-otwarcia.pdf)informacja-z-otwarcia.pdfInformacja z otwarcia ofert.pdf1226 Kb13.03.2017 16:49
  Pobierz ten plik (informacja_2.pdf)informacja_2.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY446 Kb20.03.2017 10:44
  Więcej…
   
  Przetarg: "Budowa skrzyżowania ulicy Nad Torami z ulicą Słoneczną w miejscowości Brody w km 172,6-172,8 linii kolejowej nr 025 Łódź Kaliska Dębica na terenie zamkniętym" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  poniedziałek, 20 lutego 2017 15:37

  Ogłoszenie nr 28423 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.

  Brody: Budowa skrzyżowania ulicy Nad Torami z ulicą Słoneczną w miejscowości Brody
  w km 172,6-172,8 linii kolejowej nr 025 Łódź Kaliska Dębica na terenie zamkniętym
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

   

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

   

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (tresc_ogloszenia.docx)tresc_ogloszenia.docxTreść ogłoszenia26 Kb20.02.2017 15:44
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA118 Kb20.02.2017 15:44
  Pobierz ten plik (zal_1.docx)zal_1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty24 Kb20.02.2017 15:45
  Pobierz ten plik (zal_2.docx)zal_2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy19 Kb20.02.2017 15:46
  Pobierz ten plik (zal_3.docx)zal_3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb20.02.2017 15:46
  Pobierz ten plik (zal_4.docx)zal_4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb20.02.2017 15:47
  Pobierz ten plik (zal_5.doc)zal_5.doczał. nr 5 - wzór umowy168 Kb20.02.2017 15:47
  Pobierz ten plik (zal_6.docx)zal_6.docxzał. nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb20.02.2017 15:47
  Pobierz ten plik (zal_7.pdf)zal_7.pdfZałącznik nr 7 Kosztorys Ofertowy zał.307 Kb20.02.2017 15:48
  Pobierz ten plik (SST.7z)SST.7zSZCZEGÓŁOWA SPECTFIKACJA TECHNICZNA1604 Kb20.02.2017 15:50
  Pobierz ten plik (Niweleta 1.pdf)Niweleta 1.pdfNiweleta 161 Kb20.02.2017 15:50
  Pobierz ten plik (Niweleta 2.pdf)Niweleta 2.pdfNiweleta 230 Kb20.02.2017 15:50
  Pobierz ten plik (Przekroje poprzeczne 1.pdf)Przekroje poprzeczne 1.pdfPrzekroje poprzeczne 1314 Kb20.02.2017 15:50
  Pobierz ten plik (Przekroje poprzeczne 2.pdf)Przekroje poprzeczne 2.pdfPrzekroje poprzeczne 2156 Kb20.02.2017 15:51
  Pobierz ten plik (Skrzyzowanie - Przedmiar robot.pdf)Skrzyzowanie - Przedmiar robot.pdfSkrzyżowanie - Przedmiar robót233 Kb20.02.2017 15:53
  Pobierz ten plik (wspolzedne_punktow.pdf)wspolzedne_punktow.pdfWspółrzędne punktów głównych trasy nr 116 Kb20.02.2017 15:55
  Pobierz ten plik (Przekroj_przepustu.pdf)Przekroj_przepustu.pdfPrzekrój przepustu209 Kb20.02.2017 15:55
  Pobierz ten plik (Przekroj_konstrukcyjny_2.pdf)Przekroj_konstrukcyjny_2.pdfPrzekrój konstrukcyjny 2521 Kb20.02.2017 15:56
  Pobierz ten plik (Przekroj_konstrukcyjny_1.pdf)Przekroj_konstrukcyjny_1.pdfPrzekrój konstrukcyjny 1666 Kb20.02.2017 15:57
  Pobierz ten plik (Zagospodarowanie_terenu.pdf)Zagospodarowanie_terenu.pdfZagospodarowanie terenu52929 Kb20.02.2017 16:06
  Pobierz ten plik (ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf)ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdfOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA341 Kb21.02.2017 12:43
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert1569 Kb08.03.2017 14:49
  Pobierz ten plik (informacja_2.pdf)informacja_2.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY444 Kb20.03.2017 10:43
  Poprawiony: poniedziałek, 20 lutego 2017 15:43
  Więcej…
   
  Rozeznanie rynku dot. wykonania pomostu (molo) PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Ernest Kumek   
  środa, 08 lutego 2017 08:59

  ROZEZNANIE RYNKU

  Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

  zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na:

  Wykonanie pomostu do 25 m długości w miejscowości Ruda

  I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

  NIP: 664 19 40 504;

  tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

  www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Zakres inwestycji obejmuje wykonanie projektu budowlanego (uproszczonego) oraz pomostu na działce nr 146/19 w miejscowości Ruda, gmina Brody. Przedmiotem wniosku jest budowa pomostu o długości do 25 metrów nad „Zalewem Brodzkim” zlokalizowanym na rzece Kamiennej (okolice Gimnazjum Publicznego w Rudzie). Konstrukcja zostanie wykonana w technologii mieszanej (pale i atestowane elementy pływające, pokład pomostu wykonany z desek o grubości 5 cm).

  Założenia do projektu budowy pomostu:

  -        długość całkowita – ok. 23,00 mb,

  -        szerokość: od ok.. 3,00 mb do 15,00 mb,

  -        powierzchnia 170,00 m2 (szkic pomostu załącznik nr 2),

  -        propozycja wykonania zejścia do pomostu,

  -        propozycja materiału stanowiącego konstrukcję nośną pomostu,

  -        drewniany pokład pomostu należy wskazać propozycję drewna odpornego na wilgoć,

  -        część przybrzeżną pomostu należy wyposażyć w barierki,

  -        pomost należy wyposażyć w „uszy cumownicze”, drabinki umożliwiające zejście do wody, odbijacze chroniące przed uszkodzeniem jednostki pływające.

   

   

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Formularz ofertowy.doc)Formularz ofertowy.docZałącznik nr 133 Kb08.02.2017 09:11
  Pobierz ten plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf 1905 Kb08.02.2017 09:16
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 2.doc)Załącznik nr 2.docZałącznik nr 233 Kb08.02.2017 09:19
  Pobierz ten plik (Unieważnienie postępowania.pdf)Unieważnienie postępowania.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania237 Kb21.02.2017 16:11
  Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2017 16:12
  Więcej…
   
  Zaproszenie do składania ofert. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  wtorek, 31 stycznia 2017 10:32

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

   

  „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.”

   

  Zamówienie podzielone na dwie części:

   

  1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg na terenie Gminy Brody w technologii recyklingu – z użyciem 30% materiału Inwestora (odzysk materiału
  z nawierzchni przez Wykonawcę podczas prowadzonych prac). 

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (wzor_oferty.doc)wzor_oferty.docWzór oferty.32 Kb31.01.2017 10:40
  Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie.docTreść ogłoszenia100 Kb31.01.2017 10:41
  Pobierz ten plik (specyfikacje_techniczne.doc)specyfikacje_techniczne.docSpecyfikacje techniczne.106 Kb31.01.2017 10:41
  Więcej…
   
  Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  piątek, 27 stycznia 2017 13:59

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej pn.:

   

  „Przebudowa drogi gminnej nr 313006 T Krynki – Kałków”.

   

  1.Zakres zamówienia obejmuje:

  -     Analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze projektowania.

  -     Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

  -     Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji.

  -     Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej (o ile zajdzie taka potrzeba).

  -     Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia.

  -     Opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

  -     Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.  

  -     Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych.

  -     Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

  -     Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

  -     Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Wzor_oferty.doc)Wzor_oferty.docWzór oferty29 Kb27.01.2017 14:07
  Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2017 14:05
  Więcej…
   
  Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  środa, 18 stycznia 2017 16:07

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej pn.:

   

  Przebudowa drogi gminnej nr 313035 T Ruda – Styków (nad Zalewem) wraz z oświetleniem”.

   

  1. Zakres zamówienia obejmuje:

   

  • Analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze projektowania.

  • Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.

  • Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji.

  • Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego branży elektrycznej obejmujący budowę oświetlenia.

  • Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych
   do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej (o ile zajdzie taka potrzeba).

  • Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia.

  • Opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

  • Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.

  • Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych.

  • Specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

  • Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniosku o zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.

  • Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (oferta.odt)Wzór ofertyWzór oferty17 Kb18.01.2017 16:10
  Pobierz ten plik (uniewaznienie.pdf)uniewaznienie.pdfUnieważnienie przetargu77 Kb17.02.2017 18:11
  Poprawiony: środa, 18 stycznia 2017 16:10
  Więcej…
   
  ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4x4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP LUBIENIA PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Ernest Kumek   
  poniedziałek, 16 stycznia 2017 16:41

  logo

  Ogłoszenie nr 8861 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.

  ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU 4x4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP LUBIENIA


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  tak

  Nazwa projektu lub programu

  Zamówienie realizowane jest w ramach projektu WND-RPSW.04.01.00-26-0038/16 pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP Lubienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

   

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSIWZ298 Kb16.01.2017 16:44
  Pobierz ten plik (Opis przedmiotu zamówienia.docx)Opis przedmiotu zamówienia.docxOpis przedmiotu zamówienia103 Kb16.01.2017 16:44
  Pobierz ten plik (ZAŁ NR 2 DO SIWZ- Oświadczenie z art. 25a Pzp.doc)ZAŁ NR 2 DO SIWZ- Oświadczenie z art. 25a Pzp.docZałącznik nr 2 do SIWZ138 Kb16.01.2017 16:45
  Pobierz ten plik (ZAŁ NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy.doc)ZAŁ NR 3 DO SIWZ- Formularz ofertowy.docZałącznik nr 3 do SIWZ203 Kb16.01.2017 16:46
  Pobierz ten plik (ZAŁ NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitałowa.doc)ZAŁ NR 4 DO SIWZ- Informacja -grupa kapitałowa.docZałcznik nr 4 do SIWZ137 Kb16.01.2017 16:46
  Pobierz ten plik (Umowa.docx)Umowa.docxUmowa169 Kb16.01.2017 16:46
  Pobierz ten plik (pytania i odpowiedzi.pdf)pytania i odpowiedzi.pdfPYTANIA i ODPOWIEDZI2804 Kb20.01.2017 15:53
  Pobierz ten plik (pytania i odpowiedzi 25.01.2017r.pdf)pytania i odpowiedzi 25.01.2017r.pdfPytania i odpowiedzi - 25.01.2017r.910 Kb25.01.2017 15:04
  Pobierz ten plik (INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf)INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdfINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT26 Kb01.02.2017 15:06
  Pobierz ten plik (ZAWIADOMIENIE.pdf)ZAWIADOMIENIE.pdfZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA1137 Kb02.02.2017 10:14
  Poprawiony: środa, 01 lutego 2017 15:06
  Więcej…
   
  Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 01 grudnia 2016 14:56

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

   

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (tresc_oglo.docx)tresc_oglo.docxTreść ogłoszenia26 Kb01.12.2016 15:04
  Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA187 Kb01.12.2016 15:05
  Pobierz ten plik (Pel_wzor.docx)Pel_wzor.docxPełnomocnictwo - wzór15 Kb01.12.2016 15:05
  Pobierz ten plik (z1.doc)z1.doczal_1 opis przedmiotu zamówienia270 Kb01.12.2016 15:06
  Pobierz ten plik (z2.doc)z2.doczal_2_formularz oferty39 Kb01.12.2016 15:06
  Pobierz ten plik (z3.doc)z3.doczal_3_formularz cenowy35 Kb01.12.2016 15:06
  Pobierz ten plik (z4.doc)z4.doczal_4_oswiadczenie36 Kb01.12.2016 15:06
  Pobierz ten plik (z5.doc)z5.doczal_5_grupa_kapitalowa55 Kb01.12.2016 15:07
  Pobierz ten plik (z6.doc)z6.doczal_6 wzór umowy82 Kb01.12.2016 15:07
  Pobierz ten plik (informacja.doc)informacja.docInformacja z otwarcia96 Kb09.12.2016 13:36
  Pobierz ten plik (dostawa energi.pdf)dostawa energi.pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty11920 Kb15.12.2016 15:01
  Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2016 15:03
  Więcej…
   
  Informacja o odrzuceniu oferty i o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
  piątek, 18 listopada 2016 14:01

  Dotyczy przetargu "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2017-2018". Informacja w załączniku.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (śmieci 18.11.2016.pdf)Informacja-przetarg-smieci-gmina-Brody 916 Kb18.11.2016 14:06
  Poprawiony: piątek, 18 listopada 2016 14:07
   
  Zaproszenie do składania ofert: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów” PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 02 listopada 2016 15:24

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

   

  „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów”

   

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól poprzez m.in. wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa wiążąca i ścieralna o łącznej grubości 8cm), wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego wraz z zamknięciem destruktem asfaltowym.

  Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (tresc ogloszenia.doc)OgloszenieTreść ogłoszenia104 Kb02.11.2016 15:30
  Pobierz ten plik (Umowa.doc)Umowa.docwzór umowy169 Kb02.11.2016 15:29
  Pobierz ten plik (Przedmiar.xls)Przedmiar.xlsPrzedmiar34 Kb02.11.2016 15:29
  Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKOSZTORYS OFERTOWY49 Kb02.11.2016 15:29
  Poprawiony: środa, 02 listopada 2016 15:34
  Więcej…
   
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Brody w latach 2017-2018 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
  piątek, 28 października 2016 14:35

  Ogłoszenie nr 333361 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.

  Brody: ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRODY W LATACH 2017 –2018
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (SIWZ_odpady_BRODY.doc)SIWZ_odpady_BRODY.docSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (doc)397 Kb28.10.2016 14:40
  Pobierz ten plik (SIWZ_odpady_BRODY.pdf)SIWZ_odpady_BRODY.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf)1295 Kb28.10.2016 14:40
  Pobierz ten plik (załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc)załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.docZałącznik nr 4 do SIWZ39 Kb28.10.2016 14:42
  Pobierz ten plik (załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.doc)załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób.docZałącznik nr 5 do SIWZ41 Kb28.10.2016 14:43
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - Grupa kapitałowa.doc)Załącznik nr 6 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docZałącznik nr 6 do SIWZ27 Kb28.10.2016 14:43
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzedzi.doc)Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz narzedzi.docZałącznik nr 7 do SIWZ41 Kb28.10.2016 14:44
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 9 do SIWZ.docx)Załącznik nr 9 do SIWZ.docxZałącznik nr 9 do SIWZ14 Kb28.10.2016 14:45
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ - Oświadczenia z art. 25a ust. 1.doc)Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ - Oświadczenia z art. 25a ust. 1.docZałącznik nr 2 i 3 do SIWZ42 Kb02.11.2016 12:00
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 8 do SIWZ.docx)Załącznik nr 8 do SIWZ.docxZałącznik nr 8 do SIWZ46 Kb02.11.2016 14:25
  Pobierz ten plik (Pytania i odpowiedzi.docx)Pytania i odpowiedzi 19 Kb07.11.2016 16:41
  Pobierz ten plik (załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc)załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docZałącznik nr 1 do SIWZ72 Kb07.11.2016 16:48
  Pobierz ten plik (informacja z otwarcia.doc)informacja z otwarcia.docInformacja z otwarcia ofert97 Kb14.11.2016 16:47
  Poprawiony: poniedziałek, 14 listopada 2016 16:47
  Więcej…
   
  Przetarg: "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 29 września 2016 14:28

  Ogłoszenie nr 315265 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.

  Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (ogloszenie.docx)ogloszenie.docxTreść ogłoszenia24 Kb29.09.2016 14:31
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb29.09.2016 14:31
  Pobierz ten plik (zal1.docx)zal1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty23 Kb29.09.2016 14:31
  Pobierz ten plik (zal2.docx)zal2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb29.09.2016 14:32
  Pobierz ten plik (zal3.docx)zal3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb29.09.2016 14:32
  Pobierz ten plik (zal4.docx)zal4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb29.09.2016 14:32
  Pobierz ten plik (zal5.doc)zal5.doczał. nr 5 - wzór umowy168 Kb29.09.2016 14:32
  Pobierz ten plik (zal6.docx)zal6.docxZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb29.09.2016 14:33
  Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSPECYFIKACJE TECHNICZNE1252 Kb29.09.2016 14:34
  Pobierz ten plik (KOSZTORYS OFERTOWY.xls)KOSZTORYS OFERTOWY.xlsKOSZTORYS OFERTOWY34 Kb29.09.2016 14:35
  Pobierz ten plik (PRZEDMIAR ROBOT.xls)PRZEDMIAR ROBOT.xlsPRZEDMIAR ROBÓT32 Kb29.09.2016 14:35
  Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert948 Kb14.10.2016 08:34
  Pobierz ten plik (informacja o unieważnieniu postępowania.pdf)informacja o unieważnieniu postępowania.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania1354 Kb21.10.2016 14:13
  Poprawiony: piątek, 21 października 2016 14:13
  Więcej…
   
  Przetarg: "Remont drogi gm. 313026 T Jabłonna (ul. Słoneczna) od km 0+000 do 0+622" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 29 września 2016 14:21

  Ogłoszenie nr 315358 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.

  Remont drogi gm. 313026 T Jabłonna (ul. Słoneczna) od km 0+000 do 0+622
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (ogloszenie.docx)ogloszenie.docxTreść ogłoszenia25 Kb29.09.2016 14:25
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb29.09.2016 14:25
  Pobierz ten plik (zal1.docx)zal1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty23 Kb29.09.2016 14:26
  Pobierz ten plik (zal2.docx)zal2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb29.09.2016 14:26
  Pobierz ten plik (zal3.docx)zal3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb29.09.2016 14:26
  Pobierz ten plik (zal4.docx)zal4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb29.09.2016 14:27
  Pobierz ten plik (zal5.doc)zal5.doczał. nr 5 - wzór umowy168 Kb29.09.2016 14:27
  Pobierz ten plik (zal6.docx)zal6.docxZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb29.09.2016 14:27
  Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSPECYFIKACJE TECHNICZNE1252 Kb29.09.2016 14:28
  Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys Ofertowy38 Kb29.09.2016 14:36
  Pobierz ten plik (Przedmiar Robot.xls)Przedmiar Robot.xlsPrzedmiar Robót36 Kb29.09.2016 14:36
  Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert858 Kb14.10.2016 08:33
  Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)informacja o wyborze.docInformacja o wyborze101 Kb20.10.2016 14:45
  Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 14:46
  Więcej…
   
  Zaproszenie do składania ofert: „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziurów ul. Złota” PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  poniedziałek, 19 września 2016 16:02

  I.27.BOD.16                                                                                          

   

   

   

   

   

   

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

   

  „Budowa sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego
  w miejscowości Dziurów ul. Złota”

   

  Przedmiotem zamówienia jest budowa linii napowietrznej oświetleniowej typu AsXSn 2x25 mm2
  o długości 469 m. Budowa stanowisk oświetleniowych na słupie strunobetonowym wraz z oprawą oświetleniową 100W (11 kpl.) Zabudowa pkt. zasilania i sterowania oświetlenia.

  Na wykonanie przedmiotowego zadania Zamawiający posiada część materiałów.

  Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót oraz projekt budowlany (do wglądu Referacie Inwestycji pok. 206).

              Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej
  i opisanej kopercie.

              Oferty należy składać do 26.09.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2016r o godz. 1000.

  Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

  Zakończenie realizacji zamówienia – 14 października 2016r.

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (ogloszenie.docx)ogloszenie.docxTreść ogłoszenia73 Kb19.09.2016 16:05
  Pobierz ten plik (Przedmiar.xls)Przedmiar.xlsPrzedmiar33 Kb19.09.2016 16:07
  Pobierz ten plik (Kosztorys.xls)Kosztorys.xlsKosztorys34 Kb19.09.2016 16:07
  Więcej…
   
  Przetarg: "Remont drogi gm. 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I (ul. Wójtowska)" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  wtorek, 13 września 2016 14:42

  Ogłoszenie nr 308044 - 2016 z dnia 2016-09-13 r.

  Brody: Remont drogi gm. 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I
  (ul. Wójtowska) od km 1+055 do 2+045
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Ogloszenie.docx)Ogloszenie.docxTreść ogłoszenia27 Kb13.09.2016 14:46
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb13.09.2016 14:47
  Pobierz ten plik (zal nr 1.docx)zal nr 1.docxzał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty23 Kb13.09.2016 14:47
  Pobierz ten plik (zal nr 2.docx)zal nr 2.docxzał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp19 Kb13.09.2016 14:48
  Pobierz ten plik (zal nr 3.docx)zal nr 3.docxzał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia21 Kb13.09.2016 14:48
  Pobierz ten plik (zal nr 4.docx)zal nr 4.docxzał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp18 Kb13.09.2016 14:49
  Pobierz ten plik (zal nr 5.doc)zal nr 5.doczał. nr 5 - wzór umowy169 Kb13.09.2016 14:49
  Pobierz ten plik (zal nr 6.docx)zal nr 6.docxZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób13 Kb13.09.2016 14:49
  Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSPECYFIKACJE TECHNICZNE1410 Kb13.09.2016 14:51
  Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlskosztorys ofertowy - remont Brody ul.Wójtowska49 Kb19.09.2016 12:31
  Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsprzedmiar robót - remont Brody ul.Wójtowska44 Kb19.09.2016 12:31
  Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert191 Kb28.09.2016 13:47
  Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty11896 Kb28.09.2016 14:30
  Więcej…
   
  Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 07 września 2016 15:01

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
  NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

   

  I.             Organizator konkursu – Emitent

  Gmina Brody

  Urząd Gminy Brody

  Stanisława Staszica 3

  27-230 Brody

   

  tel.: (41) 27-11-231

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  http://www.brody.info.pl/, http://bip.brody.info.pl

   

  II.                  Określenie przedmiotu konkursu

  1.      Przedmiot zamówienia

  Gmina Brody, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VIII/52/2016 Rady Gminy Brody z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz w uchwale Nr X/62/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII/52/2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

  Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Brody na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania przez Agenta Emisji.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (zaproszenie.PDF)zaproszenie.PDFZaproszenie273 Kb13.09.2016 09:39
  Pobierz ten plik (Brody - tresc ogloszenia.docx)Brody - tresc ogloszenia.docxBrody - Ogłoszenie o konkursie ofert103 Kb13.09.2016 09:40
  Pobierz ten plik (Brody - Pakiet.docx)Brody - Pakiet.docxBrody - Pakiet informacyjny121 Kb13.09.2016 09:41
  Pobierz ten plik (zmiana_terminu.pdf)zmiana_terminu.pdfZmiana terminu składania i otwarcia ofert117 Kb28.09.2016 11:25
  Poprawiony: wtorek, 13 września 2016 09:36
  Więcej…
   
  Przetarg: "Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody” PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 01 września 2016 13:27

  I.27.PNS.16                                                                                               Brody, 31.08.2016r.

   

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

  „Przebudowa odcinka drogi ul. Na Stoku w miejscowości Brody”

   

  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi ul. Na Stoku o dł. 120mb poprzez m.in.:

  - profilowanie i zagęszczenie podłoża

  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

  - wykonanie warstwy wiążącej 4cm

  - wykonanie warstwy ścieralnej 4cm

  Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

  Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

  Oferty należy składać do 09.09.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2016r o godz. 1000.

  Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

  Zakończenie realizacji zamówienia – 31 października 2016r.

   


   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie.pdfzaproszenie do składania ofert211 Kb01.09.2016 13:32
  Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie do składania ofert / oferta 104 Kb01.09.2016 13:32
  Pobierz ten plik (przedmiar.xls)przedmiar.xlsPrzedmiar robót37 Kb01.09.2016 13:33
  Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys Ofertowy41 Kb01.09.2016 13:33
  Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA880 Kb19.09.2016 16:01
  Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 13:33
  Więcej…
   
  Przetarg: "Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek – przedłużenie ul. Działki”" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 01 września 2016 13:19

  I.271.FS.MD.16                                                                                                    Brody, 31.08.2016r.  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

  „Utwardzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek
  – przedłużenie ul. Działki”

  Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi wewnętrznej o dł. 210 mb poprzez m.in.:

  - profilowanie i zagęszczenie podłoża

  - wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego

  Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

  Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

  Oferty należy składać do 09.09.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat).

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2016r o godz. 1005.

  Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

  Zakończenie realizacji zamówienia – 14 października 2016r.

   


  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie do składania ofert / oferta 104 Kb01.09.2016 13:25
  Pobierz ten plik (Zaproszenie.pdf)Zaproszenie.pdfzaproszenie do składania ofert207 Kb01.09.2016 13:26
  Pobierz ten plik (uzupełnienie.doc)uzupełnienie.docUzupełnienie Młynek Działki94 Kb01.09.2016 13:27
  Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys Ofertowy30 Kb01.09.2016 13:27
  Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA713 Kb20.09.2016 08:57
  Poprawiony: czwartek, 01 września 2016 13:27
  Więcej…
   
  Ogłoszenie o przetargu: Remont drogi gm. 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:36

  Ogłoszenie nr 302130 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

  Brody: Remont drogi gm. 313004 T od drogi Ostrowiec – Radom do wsi Górki I
  (ul. Wójtowska) od km 1+055 do 2+045
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 412 711 205, e-mail , faks 412 711 231.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb22.08.2016 15:38
  Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSpecyfikacja techniczna1252 Kb22.08.2016 15:38
  Pobierz ten plik (zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx)zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docxZałacznik nr 1 do SIWZ23 Kb22.08.2016 15:38
  Pobierz ten plik (zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docx)zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docxZałacznik nr 2 do SIWZ19 Kb22.08.2016 15:39
  Pobierz ten plik (zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia)zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeniaZałacznik nr 3 do SIWZ21 Kb22.08.2016 15:39
  Pobierz ten plik (zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docx)zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docxZałacznik nr 4 do SIWZ18 Kb22.08.2016 15:39
  Pobierz ten plik (zał. nr 5 - wzór umowy.doc)zał. nr 5 - wzór umowy.docZałacznik nr 5 do SIWZ169 Kb22.08.2016 15:39
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docxZałacznik nr 6 do SIWZ13 Kb22.08.2016 15:39
  Pobierz ten plik (Kosztorys ofertowy.ods)Kosztorys ofertowy.odsKosztorys ofertowy10 Kb23.08.2016 14:30
  Pobierz ten plik (Przedmiar Robót.ods)Przedmiar Robót.odsPrzedmiar robót9 Kb23.08.2016 14:31
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert206 Kb07.09.2016 14:47
  Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.1704 Kb12.09.2016 14:53
  Poprawiony: wtorek, 23 sierpnia 2016 14:31
  Więcej…
   
  Zaproszenie do składania ofert: Remont rowu przy drodze gminnej nr 313022 T Lipie – Komorniki PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:32

   

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

  Remont rowu przy drodze gminnej nr 313022 T Lipie – Komorniki”

   

  Przedmiotem zamówienia jest remont rowu przy drodze gminnej poprzez m.in. wykonanie robót ziemnych i umocnienie elementami prefabrykowanymi.

  Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

   

  Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.

  Oferty należy składać do 29.08.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2016r o godz. 1000.

  Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

  Zakończenie realizacji zamówienia – 30 września 2016r.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys ofertowy28 Kb22.08.2016 15:35
  Pobierz ten plik (Przedmiar Robót.xls)Przedmiar Robót.xlsPrzedmiar robót27 Kb22.08.2016 15:35
  Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docoferta17 Kb22.08.2016 15:35
  Pobierz ten plik (zawiadomienie.pdf)zawiadomienie.pdfzawiadomienie o wyborze171 Kb01.09.2016 13:19
   
  Ogłoszenie o przetargu: Remont drogi gm. 313043 T Młynek ul. Jodłowa PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:29

  Ogłoszenie nr 302119 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

  Brody: Remont drogi gm. 313043 T Młynek ul. Jodłowa
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 412 711 205, e-mail , faks 412 711 231.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA103 Kb22.08.2016 15:30
  Pobierz ten plik (zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx)zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docxZałacznik nr 1 do SIWZ23 Kb22.08.2016 15:30
  Pobierz ten plik (zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docx)zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docxZałacznik nr 2 do SIWZ19 Kb22.08.2016 15:31
  Pobierz ten plik (zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia)zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeniaZałacznik nr 3 do SIWZ21 Kb22.08.2016 15:31
  Pobierz ten plik (zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docx)zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docxZałacznik nr 4 do SIWZ18 Kb22.08.2016 15:31
  Pobierz ten plik (zał. nr 5 - wzór umowy.doc)zał. nr 5 - wzór umowy.docZałacznik nr 5 do SIWZ169 Kb22.08.2016 15:31
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docxZałacznik nr 6 do SIWZ13 Kb22.08.2016 15:31
  Pobierz ten plik (koszt. ofertowy.xls)koszt. ofertowy.xlsKosztorys ofertowy50 Kb22.08.2016 15:47
  Pobierz ten plik (Przedmiar Robót.xls)Przedmiar Robót.xlsPrzedmiar robót47 Kb22.08.2016 15:47
  Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert183 Kb07.09.2016 14:39
  Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1105 Kb19.09.2016 15:58
  Poprawiony: poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:47
  Więcej…
   
  Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi gminnej Nr 313033 T Dziurów – Adamów ul. Sosnowa PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:21

  Ogłoszenie nr 302101 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

  Brody: Przebudowa drogi gminnej Nr 313033 T Dziurów – Adamów ul. Sosnowa
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 412 711 205, e-mail , faks 412 711 231.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys ofertowy26 Kb22.08.2016 15:24
  Pobierz ten plik (PRZEDMIAR ROBÓT.xls)PRZEDMIAR ROBÓT.xlsPrzedmiar robót26 Kb22.08.2016 15:24
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA102 Kb22.08.2016 15:25
  Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSpecyfikacja techniczna1252 Kb22.08.2016 15:27
  Pobierz ten plik (zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx)zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docxZałacznik nr 1 do SIWZ23 Kb22.08.2016 15:27
  Pobierz ten plik (zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docx)zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docxZałacznik nr 2 do SIWZ19 Kb22.08.2016 15:27
  Pobierz ten plik (zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia)zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeniaZałacznik nr 3 do SIWZ21 Kb22.08.2016 15:28
  Pobierz ten plik (zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docx)zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docxZałacznik nr 4 do SIWZ18 Kb22.08.2016 15:28
  Pobierz ten plik (zał. nr 5 - wzór umowy.doc)zał. nr 5 - wzór umowy.docZałacznik nr 5 do SIWZ169 Kb22.08.2016 15:28
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docxZałacznik nr 6 do SIWZ13 Kb22.08.2016 15:28
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert269 Kb07.09.2016 14:49
  Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY47 Kb19.09.2016 15:52
  Więcej…
   
  Ogłoszenie o przetargu: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brody PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:11

  Ogłoszenie nr 302112 - 2016 z dnia 2016-08-22 r.

  Brody: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brody
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, krajowy numer identyfikacyjny 29101000400000, ul. ul. St. Staszica  3, 27230   Brody, woj. świętokrzyskie, państwo , tel. 412 711 205, e-mail , faks 412 711 231.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)kosztorys ofertowy 39 Kb22.08.2016 15:16
  Pobierz ten plik (Przedmiar Robót.xls)Przedmiar robót 37 Kb22.08.2016 15:16
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA102 Kb22.08.2016 15:17
  Pobierz ten plik (SPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc)SPECYFIKACJE TECHNICZNE.docSpecyfikacja techniczna1252 Kb22.08.2016 15:17
  Pobierz ten plik (zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docx)zał. nr 1 do SIWZ - formularz oferty.docxZałacznik nr 1 do SIWZ23 Kb22.08.2016 15:18
  Pobierz ten plik (zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docx)zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp.docxZałacznik nr 2 do SIWZ19 Kb22.08.2016 15:18
  Pobierz ten plik (zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia)zał. nr 3 do SIWZ - oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczeniaZałacznik nr 3 do SIWZ21 Kb22.08.2016 15:18
  Pobierz ten plik (zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docx)zał. nr 4 do SIWZ - oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp.docxZałacznik nr 4 do SIWZ18 Kb22.08.2016 15:18
  Pobierz ten plik (zał. nr 5 - wzór umowy.doc)zał. nr 5 - wzór umowy.docZałacznik nr 5 do SIWZ169 Kb22.08.2016 15:19
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docx)Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób.docxZałacznik nr 6 do SIWZ13 Kb22.08.2016 15:19
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfInformacja z otwarcia ofert192 Kb07.09.2016 14:50
  Pobierz ten plik (Zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie.pdfZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY1177 Kb19.09.2016 16:02
  Poprawiony: poniedziałek, 22 sierpnia 2016 15:20
  Więcej…
   
  Ogłoszenie nr 300762 - 2016 z dnia 2016-08-11 r. Brody: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 11 sierpnia 2016 12:20

  Ogłoszenie nr 300762 - 2016 z dnia 2016-08-11 r.

  Brody: Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Brody
  w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2017 r.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

   

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  nie

  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  nie

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (SIWZ.docx)SIWZ.docxSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA42 Kb11.08.2016 12:30
  Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA557 Kb11.08.2016 12:31
  Pobierz ten plik (Zal_2.doc)Zal_2.docZałącznik nr 2 wytyczne do rozkładu jazdy41 Kb11.08.2016 12:32
  Pobierz ten plik (Zal_2.pdf)Zal_2.pdfZałącznik nr 2 wytyczne do rozkładu jazdy268 Kb11.08.2016 12:32
  Pobierz ten plik (Zal_9.docx)Zal_9.docxZałącznik nr 9 SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ12 Kb11.08.2016 12:32
  Pobierz ten plik (Zal_9.pdf)Zal_9.pdfZałącznik nr 9 SIWZ OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ372 Kb11.08.2016 12:33
  Pobierz ten plik (Zal_10.docx)Zal_10.docxZałącznik nr 10 SIWZ wzór umowy19 Kb11.08.2016 12:33
  Pobierz ten plik (Zal_10.pdf)Zal_10.pdfZałącznik nr 10 SIWZ wzór umowy218 Kb11.08.2016 12:34
  Pobierz ten plik (Zalaczniki.zip)Zalaczniki.zipZałączniki wymagane do złożenia oferty45 Kb11.08.2016 12:34
  Pobierz ten plik (Zalaczniki_1.zip)Zalaczniki_1.zipZałączniki dotyczące Wykonawcy którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza23 Kb11.08.2016 12:35
  Pobierz ten plik (informacja z otwarcia ofert.PDF)informacja z otwarcia ofert.PDF 270 Kb25.08.2016 11:13
  Pobierz ten plik (informacja o wyborze i odrzuceniu oferty.PDF)informacja o wyborze i odrzuceniu oferty.PDF 634 Kb25.08.2016 14:49
  Pobierz ten plik (zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfzawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty11906 Kb29.08.2016 12:56
  Poprawiony: poniedziałek, 29 sierpnia 2016 12:56
  Więcej…
   
  Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1. PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Ernest Kumek   
  wtorek, 02 sierpnia 2016 15:17

  Brody, dnia 02.08.2016 r.

  Wójt Gminy Brody
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
  w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.

  Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 87,2m2.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
  Dotychczasowe przeznaczenie: apteka ogólnodostępna.

  Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny.
  Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt.

  Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.

  Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.

  Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT

  Wadium: 966 zł

  Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.

  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102
  w dniu 17.08.2016 r. o godz. 12.00.

  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 12.08.2016r.

  Nr konta: 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział
  w Starachowicach.

  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:
  1/  oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;

  2/  w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli zainteresowany prowadzi działalność gospodarczą;

  3/  w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika
  i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;

  4/  w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.

  Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie, a aktualność zaświadczenia
  o wpisie do ewidencji winna być potwierdzona we właściwym Urzędzie, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przetargiem.

  Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego.

  Dodatkowe informacje:

  1/  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.
  Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok, Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r./ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stanisława Staszica 3 w Brodach.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 116, tel. 412711231 wew. 215).

  2/  Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.

  3/  Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
  4/  Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.

  5/  W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.

  6/  Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

   

  Wójt Gminy Brody

  Marzena Bernat

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.PDF)informacja o wyniku przetargu.PDF 138 Kb23.08.2016 12:41
  Poprawiony: wtorek, 23 sierpnia 2016 12:41
   
  Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  piątek, 01 lipca 2016 15:03

                                                                                                                                                                                                              Brody, 01.07.2016r.


  Znak: Or.502.3.2016

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

  na realizację zadania,
  którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

   

  Dostawa urn wyborczych dla Gminy Brody

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 12 urn wyborczych dla Gminy Brody, w tym:
  4 urny dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
  2 urny dla obwodów głosowania do 750 wyborców, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
  4 urny dla obwodów głosowania do 750 wyborców,
  2 urny dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców.

  Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie zakresu zamówienia, w przypadku możliwości finansowych Zamawiającego, pozwalających na pokrycie kosztów zwiększonego zamówienia.

  Urny wyborcze muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016r., poz. 312), z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r., zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016, poz. 398).

  Zamawiający wymaga:
  1) Stosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,
  2) Zagięcia górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny;
  Zamawiający dopuszcza:
  1) Wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza"), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
  2) Zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
  - mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
  - śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.
  Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, że ma być trwała.
  Zamawiający zwraca uwagę, że urna wyborcza musi być wykonana z przezroczystego materiału (wszystkie elementy urny: dno, boki, pokrywa – muszą być przezroczyste). Przepisy w zakresie wzorów urn wyborczych określone przez państwowa Komisję Wyborczą nie przewidują zamieszczania na urnach żadnych elementów zdobniczych.
  Wykonawca wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 5-cio letniej gwarancji na dostarczone urny.
  Przedmiot zamówienia odbiegający od wzorów opisanych przez Państwową Komisję Wyborczą – nie będzie odebrany przez Zamawiającego.

  2. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę należy przekazać pisemnie (za pośrednictwem poczty, faksem lub drogą elektroniczną) z dopiskiem „Dostawa urn wyborczych dla Gminy Brody" w terminie do dnia 08.07.2016r. do godziny 14:00.
  Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Fax: (41) 271-19-78
  Nazwa i adres Zamawiającego:
  Gmina Brody; Brody ul. Stanisława Staszica 3
  27-230 Brody
  3. Termin realizacji zamówienia:
  do dnia 30.07.2016r.
  4. Kryteria wyboru oferty:
  Cena 100%
  5. Warunki udziału w postępowaniu:
  Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków.
  6. Zamawiający wymaga przedłożenia z ofertą następujących oświadczeń/dokumentów:
  Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty oświadczenie potwierdzające, że oferowane urny są zgodne z wszystkimi wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
  7. Sposób obliczenia ceny przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów oprócz ceny:
  Nie dotyczy.
  8. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
  Wybrany Wykonawca winien zgłosić się na podpisanie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
  9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  10. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 – osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Paweł Zięba nr tel. 41 271-12-31 wew. 215.
  11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.

   

   

  Wójt Gminy Brody

  Marzena Bernat

   


  Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych" na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych" (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (oferta.pdf)druk ofertowydruk ofertowy33 Kb01.07.2016 15:09
  Pobierz ten plik (oferta.odt)druk ofertowydruk ofertowy - wersja odt.17 Kb01.07.2016 15:09
  Pobierz ten plik (informacja z wyboru oferty.pdf)informacja z wyboru oferty.pdfInformacja o wyborze oferty55 Kb19.07.2016 13:43
  Pobierz ten plik (notatka z wyboru oferty.PDF)notatka z wyboru oferty.PDFNotatka z wyboru oferty440 Kb19.07.2016 13:49
  Poprawiony: wtorek, 19 lipca 2016 13:49
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.OR.16 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  wtorek, 14 czerwca 2016 11:10

  I.27.OR.16

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

   

  „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 313009 T w miejscowości Rudnik ul. Górna"

   

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia drogi z betonowych cieków przyjezdniowych.
  Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

   

  Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.


  Oferty należy składać do 23.06.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016r o godz. 1005.


  Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.


  Zakończenie realizacji zamówienia – 5 sierpnia 2016r.

   

  Wójt Gminy Brody
  Marzena Bernat

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy10 Kb16.06.2016 07:28
  Pobierz ten plik (oferta.pdf)oferta.pdfWzór druku oferty347 Kb16.06.2016 07:28
  Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docWzór druku oferty44 Kb16.06.2016 07:29
  Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)Informacja o wyborze 95 Kb01.07.2016 15:00
  Poprawiony: piątek, 01 lipca 2016 15:00
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.MA.16 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  wtorek, 14 czerwca 2016 11:06

  I.27.MA.16

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

   

  „Malowanie elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie"

   

  Przedmiotem zamówienia jest malowanie zewnętrzne budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie.


  Szczegółowy zakres zawiera załączony przedmiar robót.

   

  Wartość robót należy podać na poniżej przedstawionym wzorze oferty w zamkniętej i opisanej kopercie.


  Oferty należy składać do 23.06.2016r do godz. 945 w UG Brody pok.103 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2016r o godz. 1000.


  Wykonawca rozpocznie wykonywanie prac w ciągu 3 dni od dnia przekazania placu budowy.


  Zakończenie realizacji zamówienia – 12 sierpnia 2016r.

   

   

  Wójt Gminy Brody
  Marzena Bernat

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (oferta.doc)oferta.docWzór druku oferty44 Kb14.06.2016 11:10
  Pobierz ten plik (oferta.pdf)oferta.pdfWzór druku oferty345 Kb14.06.2016 11:10
  Pobierz ten plik (Kosztorys ofertowy.xls)Kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy31 Kb14.06.2016 11:10
  Pobierz ten plik (informacja o wyborze.doc)Informacja o wyborze 96 Kb01.07.2016 14:59
  Poprawiony: piątek, 01 lipca 2016 14:59
  Więcej…
   
  Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  poniedziałek, 13 czerwca 2016 15:28

   

  Wójt Gminy Brody
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.

  Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej pow. 33,25m2, na działce nr ewid. 199/1 i 199/2 ozn. księgą wieczystą KW 25242.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
  Dotychczasowe przeznaczenie: ośrodek zdrowia.
  Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – usługi medyczne.
  Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt.
  Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.

  Cena wywoławcza za najem 1 m2 lokalu wynosi 9,00 zł netto miesięcznie.
  Wadium: 370 zł
  Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 28.06.2016 r. o godz. 12.00. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody pokój nr 103 do dnia 27.06.2016 r. do godz. 16.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na najem lokalu”.

  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.FS.WL.1.16 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 09 czerwca 2016 11:10

  I.27.FS.WL.1.16

   

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)


  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Budowa 3 wiat drewnianych wraz ze stołami i ławkami w miejscowości Lipie".


  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 3 wiat rekreacyjnych o konstrukcji drewnianej w miejscowości Lipie.
  W skład usługi wchodzi :
  1. Wykonanie wiat o wymiarach 5 x 4 m, wysokość w szczycie 3 m, dach dwuspadowy,
  - słupy drewniane o przekroju 0,14×0,14 m, płatew o przekroju 0,14×0,14 m, krokwie o przekroju 0,07×0,12 m,
  - wykonanie deskowania dachu ( deski grubości 3 cm),
  2. Wykonanie stóp fundamentowych betonowych o wymiarach 0,30 m x 0,30 m x 0,80 m,
  3. Dostawa i montaż drewnianych ław pod wiaty o dł. 3 m - 6 szt.
  4. Dostawa i montaż drewnianych stołów pod wiaty o dł. 3 m - 3 szt.
  Drewno użyte do budowy musi być zaimpregnowane środkiem grzybobójczym, następnie pomalowane podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze uzgodnionym z zamawiającym.

   

  2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - maksymalnie 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (oferta_wzor.docx)oferta_wzor.docxWzór druku oferty13 Kb09.06.2016 11:30
  Pobierz ten plik (oferta_wzor.pdf)oferta_wzor.pdfWzór druku oferty350 Kb09.06.2016 11:30
  Pobierz ten plik (oswiadczenie_wzor.docx)oswiadczenie_wzor.docxWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu12 Kb09.06.2016 11:31
  Pobierz ten plik (oswiadczenie_wzor.pdf)oswiadczenie_wzor.pdfWzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu201 Kb09.06.2016 11:31
  Pobierz ten plik (umowa_wzor.docx)umowa_wzor.docxWzór umowy20 Kb09.06.2016 11:31
  Pobierz ten plik (umowa_wzor.pdf)umowa_wzor.pdfWzór umowy301 Kb09.06.2016 11:31
  Poprawiony: czwartek, 09 czerwca 2016 11:31
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.RC.2016 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  piątek, 06 maja 2016 12:53

  I.27.RC.2016

   

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

  „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody.”

   

  Zamówienie podzielone na dwie części:

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)132 Kb06.05.2016 13:17
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY351 Kb20.05.2016 09:45
  Poprawiony: piątek, 20 maja 2016 09:47
  Więcej…
   
  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  poniedziałek, 25 kwietnia 2016 14:58

  Wójt Gminy Brody ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.
  Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej pow. 33,25m2, na działce nr ewid. 199/1 i 199/2 ozn. księgą wieczystą KW 25242.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
  Dotychczasowe przeznaczenie: ośrodek zdrowia.
  Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – usługi medyczne.
  Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt.
  Zakres przewidywanych prac należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
  Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
  Wadium: 370 zł
  Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 09.05.2016 r. o godz. 12.00.
  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 06.05.2016r.
  Nr konta: 28 1050 1432 1000 0005 0015 4463 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.PDF)informacja o wyniku przetargu.PDFInformacja o wyniku przetargu119 Kb14.06.2016 11:26
  Poprawiony: wtorek, 14 czerwca 2016 11:28
  Więcej…
   
  Przetarg "Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  piątek, 15 kwietnia 2016 14:34

  baner

  OGŁOSZENIE

  O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I,
  ul. Południowa i ul. Słoneczna
  Numer ogłoszenia: 93284 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231. Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna. Ulica Wójtowska na przebudowywanym odcinku o długości 175 m posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szerokość ok. 4m. Nawierzchnia drogi jest bardzo zniszczona posiada nieregularne spadki poprzeczne i podłużne. Ulica Południowa o długości 210 m posiada nawierzchnię tłuczniową o zmiennej szerokości ok. 5m. Nawierzchnia posiada liczne zapadliska i nieregularne spadki. Ulica Słoneczna na odcinku o długości 260 m posiada nawierzchnię tłuczniową o szer. zmiennej

  ok. 5 m. Nawierzchnia drogi zniszczona z licznymi zapadliskami posiada nieregularne spadki poprzeczne i podłużne. Dalsza część ulicy Słonecznej o długości 380m i szerokości zmiennej ok. 5m posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię gruntową. Zakres prac do wykonania: roboty ziemne - 4556,35 m3, wykonanie przepustów rurowych - 64 mb, wykonanie ścianek czołowych przepustów - 20 szt., umocnienie rowu elementami betonowymi - 502,00 mb, umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi - 350,00 m2, ustawienie krawężnika betonowego - 1099,00 mb, ustawienie obrzeża betonowego - 1878,00 mb, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - 2423,00 m2, wyrównanie podbudowy drogi tłuczniem kamiennym - 5070,00 m2 wykonanie podbudowy metodą MCE wraz z doziarnieniem - 910,00 m2, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej - 5515,00 m2. Szczegółowy zakres robót ustalony jest w przedmiarze robót.
  II.1.5)
  V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych.
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
  Zakończenie: 31.05.2017.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA366 Kb15.04.2016 14:45
  Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy218 Kb15.04.2016 14:45
  Pobierz ten plik (przedmiar robót.xls)przedmiar robót.xlsPrzedmiar robót63 Kb15.04.2016 14:45
  Pobierz ten plik (Spec. tech. .pdf)Spec. tech. .pdfSpecyfikacja techniczna2058 Kb15.04.2016 14:47
  Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.ods)kosztorys ofertowy.odsKosztorys ofertowy12 Kb15.04.2016 14:49
  Pobierz ten plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docZmiana ogłoszenia109 Kb28.04.2016 12:38
  Pobierz ten plik (pytania i odpowiedzi.doc)pytania i odpowiedzi.docPytania i odpowiedzi166 Kb28.04.2016 12:39
  Pobierz ten plik (SIWZ poprawiona.doc)SIWZ poprawiona.docPoprawiona SIWZ366 Kb28.04.2016 12:39
  Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy poprawione.doc)Istotne postanowienia umowy poprawione.docPoprawione istotne postanowienia umowy218 Kb28.04.2016 12:40
  Pobierz ten plik (przedmiar robót poprawiony.xls)przedmiar robót poprawiony.xlsPoprawiony przedmiar robót63 Kb28.04.2016 12:40
  Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy poprawiony.ods)kosztorys ofertowy poprawiony.odsPoprawiony kosztorys ofertowy12 Kb28.04.2016 12:40
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY353 Kb01.06.2016 15:10
  Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2016 12:40
  Więcej…
   
  Przetarg "Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap I" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  piątek, 15 kwietnia 2016 13:22

  OGŁOSZENIE
  O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap I
  Numer ogłoszenia: 92448 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap I.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 313028 T Ruda - Adamów - etap I. dł. 990m Zakres prac do wykonania: - roboty ziemne - odmulenie przepustów rurowych, - wymiana przepustów rurowych, - wykonanie ścianek czołowych przepustów, - umocnienie rowu korytkami żelbetowymi, - umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, - wykonanie podbudowy metodą recyklingu głębokiego MCE wraz z doziarnieniem, - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
  z zamknięciem destruktem asfaltowym, - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej z warstwy wiążącej gr. 5cm i warstwa ścieralnej gr. 5cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar załączony do postępowania przetargowego..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
  Zakończenie: 25.08.2016.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA276 Kb15.04.2016 13:29
  Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy168 Kb15.04.2016 13:29
  Pobierz ten plik (Kosztorys Ofertowy.xls)Kosztorys Ofertowy.xlsKosztorys ofertowy51 Kb15.04.2016 13:29
  Pobierz ten plik (Przedmiar Ruda-Adamów.xls)Przedmiar Ruda-Adamów.xlsPrzedmiar robót50 Kb15.04.2016 13:29
  Pobierz ten plik (Spec. tech. .pdf)Spec. tech. .pdfSpecyfikacja techniczna2058 Kb15.04.2016 14:50
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY371 Kb11.05.2016 12:15
  Poprawiony: piątek, 15 kwietnia 2016 14:50
  Więcej…
   
  Przetarg: "Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+000 do 0+740" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  piątek, 15 kwietnia 2016 13:16

  OGŁOSZENIE
  O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+000 do 0+740
  Numer ogłoszenia: 91892 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

  V zamówienia publicznego
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
  woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+000 do 0+740.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 313023 T Brody - Tatry w km od 0+000 do 0+740 na długości 490m. Zakres prac do wykonania: roboty ziemne, wykonanie przepustów rurowych, wykonanie ścianek czołowych przepustów, umocnienie rowu elementami betonowymi, umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, ustawienie krawężnika betonowego, ustawienie obrzeża betonowego, ułożenie kostki brukowej betonowej, wyrównanie podbudowy drogi tłuczniem kamiennym, wykonanie pobocza z kruszywa i destruktu, wykonanie podbudowy metodą MCE wraz z doziarnieniem, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm i warstwa ścieralna gr. 4cm. Szczegółowy zakres robót ustalony jest w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar załączony do postępowania przetargowego..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
  Zakończenie: 25.08.2016.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA257 Kb15.04.2016 13:20
  Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy169 Kb15.04.2016 13:21
  Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy74 Kb15.04.2016 13:21
  Pobierz ten plik (przedmiar robót.xls)przedmiar robót.xlsPrzedmiar robót73 Kb15.04.2016 13:21
  Pobierz ten plik (Spec. tech. .pdf)Spec. tech. .pdfSpecyfikacja techniczna2058 Kb15.04.2016 14:51
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY440 Kb16.05.2016 14:09
  Pobierz ten plik (informacja o ponownym wyborze oferty.pdf)informacja o ponownym wyborze oferty.pdfInformacja o ponownym wyborze oferty192 Kb27.05.2016 11:15
  Poprawiony: piątek, 27 maja 2016 11:15
  Więcej…
   
  Przetarg "Przebudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+000 do 0+270" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  piątek, 15 kwietnia 2016 12:59

  OGŁOSZENIE
  O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Przebudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+000 do 0+270
  Numer ogłoszenia: 92126 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

  Ogłoszenie dotyczy:
  V zamówienia publicznego
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
  woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie w km od 0+000 do 0+270.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 313037 T Brody - Tatry - Polesie na długości 270m Zakres prac do wykonania: - roboty ziemne, - wykonanie przepustów rurowych, - wykonanie ścianek czołowych przepustów, - umocnienie rowu elementami betonowymi, - umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi, - ustawienie krawężnika betonowego, - ustawienie obrzeża betonowego, - ułożenie kostki brukowej betonowej, - wyrównanie podbudowy drogi tłuczniem kamiennym, - wykonanie pobocza z kruszywa i destruktu, - wykonanie podbudowy metodą MCE wraz z doziarnieniem, - wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej: warstwa wiążąca gr. 4cm i warstwa ścieralna gr. 4cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar załączony do postępowania przetargowego..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
  Zakończenie: 25.08.2016.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA277 Kb15.04.2016 13:12
  Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy169 Kb15.04.2016 13:12
  Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.xls)kosztorys ofertowy.xlsKosztorys ofertowy58 Kb15.04.2016 13:12
  Pobierz ten plik (przedmiar robót.xls)przedmiar robót.xlsPrzedmiar robót57 Kb15.04.2016 13:13
  Pobierz ten plik (Spec. tech. .pdf)Spec. tech. .pdfSpecyfikacja techniczna2058 Kb15.04.2016 14:52
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY441 Kb16.05.2016 14:07
  Pobierz ten plik (informacja o ponownym wyborze oferty.pdf)informacja o ponownym wyborze oferty.pdfInformacja o pomownym wyborze oferty200 Kb27.05.2016 11:09
  Poprawiony: piątek, 27 maja 2016 11:10
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.FS.P.M.1.16 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 13 kwietnia 2016 12:35

  I.27.FS.P.M.1.16                                                                                                     

   

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

  Projekt przebudowy przepustu pod drogą gminną nr 313042 T Młynek ul. Jodłowa

   

              Warunki realizacji zamówienia:

  Dokumentacja powinna obejmować między innymi:

  a)      Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedłożeniem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane  zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,

  b)      W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany, w szczególności, do:

  - wykonania mapy do celów projektowych,

  - dokonania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

  - ocenę stanu technicznego istniejącego przepustu,

  - opracowanie operatu wodno-prawnego.

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)108 Kb13.04.2016 12:40
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.FS.P.K.1.16 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 13 kwietnia 2016 12:30

  I.27.FS.P.K.1.16                                                                                                  

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

  Projekt budynku obsługi węzła turystycznego wyposażonego w sanitariaty

   

              Warunki realizacji zamówienia:

  Dokumentacja powinna obejmować między innymi:

  1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedłożeniem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
  2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany, w szczególności, do:

  - wykonania mapy do celów projektowych,

  - dokonania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,

  - wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branży (z przedmiarami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi) w zakresie budowy budynku dla obsługi turystycznej.

             

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)108 Kb13.04.2016 12:35
  Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 12:41
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: I.27.FS.P.A.1.16 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 13 kwietnia 2016 12:22

  I.27.FS.P.A.1.16                                                                                                  

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

  Projekt przebudowy sceny plenerowej znajdującej się przy S.P. w Adamowie wraz
  z zapleczem dla potrzeb rozwoju sportu, rekreacji i integracji. Na działce nr ewid. 160/1 stanowiącej własność Gminy Brody

   

              Warunki realizacji zamówienia:

  Adaptacja powinna obejmować między innymi:

  1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z przedłożeniem w Starostwie Powiatowym w Starachowicach celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub gdy nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
  2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie zobowiązany, w szczególności, do:

  -   wykonania mapy do celów projektowych (jeśli będzie wymagana),

  -   wykonania inwentaryzacji budowlanej   obiektu i jego elementów składowych oraz istniejących instalacji,

  -   dokonania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań
  w zakresie wynikającym z przepisów, oraz wzajemne skoordynowanie techniczne opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  w procesie budowy,

  -   wykonania dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branży
  (z przedmiarami inwestorskimi, specyfikacjami technicznymi) w zakresie przebudowy budynku dla potrzeb rozwoju sportu, rekreacji i integracji,

  -  wykonania projektu budowlano – wykonawczego przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku.

             

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Zaproszenie.doc)Zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)110 Kb13.04.2016 12:30
  Poprawiony: środa, 13 kwietnia 2016 12:28
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I.27.FS.SiPZ.1.16 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  piątek, 08 kwietnia 2016 14:52


  I.27.FS.SiPZ.1.16

   

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

   

  Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na zadanie: „Dostawa i montaż urządzeń fitness, placu zabaw i obiektów małej architektury"

  1. ZAKRES URZĄDZEŃ DO DOSTAWY I MONTAŻU:

  1) Urządzenie typu  „wioślarz" - szt. 1 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – aktywizuje wszystkie części ciała. Wzmocnienie mięśni nóg, ramion i górnej partii ciała).

  2) Urządzenie typu  „wyciskacz siedząc" - szt. 1 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia
  i efektu ćwiczeń - ćwiczenie górnych partii mięśniowych,  mięśni klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych  i ramion).

  3) Urządzenie typu „ławka – do robienia brzuszków" - szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń - ćwiczenia wzmacniające oraz budujące mięsnie proste i skośne brzucha. Wspomaganie utrzymania poprawnej sylwetki ciała).

  4) Urządzenie typu „orbitek" - szt. 3 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – poprawienie kondycji stawów,  rozciąganie mięsni nóg, stawów biodrowych, barków i ramion. Ćwiczenie wydolności organizmu i ogólnej kondycji ruchowej).

  5) Urządzenie typu „biegacz" - szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy nóg, aktywacja ruchu bioder. Poprawienie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi   krążenia krwi i ogólnej kondycji fizycznej).

  6) Urządzenie typu „biegacz rower" - szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenia wzmacniające mięśnie i stawy nóg, aktywacja ruchu bioder. Poprawienie koordynacji ruchowej i zmysłu równowagi   krążenia krwi i ogólnej kondycji fizycznej).

  7) Urządzenie typu  „twister (stojący)" – szt. 2 (Wymagania odnośnie funkcji urządzenia i efektu ćwiczeń – ćwiczenie zmysłu równowagi, rozciąganie mięśni skośnych brzucha. Aktywacja działania  stawów biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego).

  Elementy typu „pylon" stanowiące element nośny do montażu części urządzeń fitness, możliwość obustronnego zamontowania dwóch dowolnych urządzeń.

  Wszystkie pylony winne być dostosowane do wysokości urządzeń fitness, z zastrzeżeniem,
  iż wysokość pylonu nie może być niższa niż 150 cm od poziomu gruntu.

  8) Stojak-pylon zawierający tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z urządzeń fitness obowiązującym w obrębie  siłowni zewnętrznej, szt. 1.

  9) Stojaki rowerowe  szt. 2 stalowy (5 stanowisk),  zakotwionego w  gruncie.

  10) Kosz na śmieci przystosowany do worków foliowych – szt. 8 Pojemność kosza min. 45 l. (materiał: profil stalowy, blacha stalowa,  montaż na stałe do podłoża, konstrukcja cynkowana
  11) Pojemnik na odpady o pojemności 120 litrów – szt. 3. Pojemnik wykonany
  z wytrzymałego tworzywa HDPE odpornego na promienie UV oraz szkodliwe warunki atmosferyczne. Pojemniki wyposażone w  gumowe kółka - 20cm oraz uchwyt w tylnej części, który ułatwia przemieszczenie go bez najmniejszego trudu nawet gdy jest  pełny. Szczelna klapa. Kolor do uzgodnienia.

  12) Ławka parkowa – szt. 22 - min 180cm długości. Konstrukcja ławki oparta o dwa solidne stelaże żeliwne, malowane proszkowo na kolor czarny. Stelaże posiadające otwory w stopkach umożliwiające przymocowanie ławki do podłoża. Deski drewniane z drewna liściastego, które cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Deski zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Zaimpregnowane środkiem grzybobójczym, następnie pomalowane podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze teak. Siedzisko ławki złożone jest z 4 desek, 2 kolejne to oparcie.

  13) Stół do gry w szachy Betonowy stolik rekreacyjny (z blatem do gry w szachy) z 4 siedziskami bez oparcia,  do wkopania w grunt. Parametry stolika : wysokość: min 75 cm, szerokość:  min 85 cm, długość: min 85 cm

  Konstrukcja stolika wykonana z wibrowanego betonu zbrojonego klasy B30.

  Blat stolika  szlifowany i zaimpregnowany lakierem zapewniającym wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych.

  Siedziska stolika wykonane z listew drewna liściastego lub z tworzywa sztucznego.

  14) Huśtawka wagowa - szt. 3 - Belka pozioma min 100x100mm - cynkowane ogniowo, siedziska - płyta HDPE, uchwyty - stal nierdzewna, kotwa stalowa - cynkowana ogniowo.

  15) Drewniany element zabawowy w kształcie samochodu – szt. 1 konstrukcja zestawu zabawowego wykonana z drewna (kantówka o wymiarach 10cm x 10cm o zaokrąglonych krawędziach) impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową. Drewno malowane specjalnymi środkami dekoracyjno-impregnacyjnymi. Zestaw zabawowy posadowiony w gruncie
  w fundamencie betonowym na stalowych kotwach ocynkowanych ogniowo, daszek wykonany ze sklejki liściastej wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym w różnych kolorach

  poręcza wykonane z desek o grubości 4cm i szerokości 10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi w kolorze zielonym, siedziska oraz przednia część zestawu zabawowego wykonane z desek o grubości 4cm i szerokości 10cm pomalowanych farbami dekoracyjno-impregnacyjnymi. Opony samochodowe pełniące funkcję dekoracyjną.

  Zabezpieczenia na słupach pionowych wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego.

  16) Karuzela platformowa z siedziskami i centralnie umieszczonym uchwytem umożliwiającym wprowadzenie karuzeli w ruch – szt. 1. Podstawa urządzenia pokryta ryflowaną blachą aluminiową (antypoślizgową). Do platformy przykręcona poręcz wykonana z rur
  z siedzeniami ze sklejki wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. W spodniej części platformy przymocowana blacha o szerokości 30 cm zapobiegająca zakleszczeniu się nogi dziecka. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo.

  17) Zestaw zabawowy – szt. 1. Połączenie różnych form aktywności wspinaczki, balansowania oraz zjazdu na zjeżdżalni. Skład zestawu:- wieża niska bez dachu,  zjeżdżalnia,  przeplotnia, przeplotnia „sieć pajęcza",  drabinka skośna, drabinka pozioma.

  18) Płotek 20 mb. Konstrukcja wykonana z drewna zabezpieczonego przed niekorzystnym wpływem warunków zewnętrznych. Słupki stalowe ocynkowane lub malowane proszkowo

  19) Stół z ławkami betonowy – szt.1  nogi z betonu zbrojonego, ławka oraz blat z drewna gr listew nie mniejsza niż 4 cm., części metalowe zabezpieczone  farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane, elementy drewniane z drewna liściastego, które cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne. Deski zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Zaimpregnowane środkiem grzybobójczym, następnie pomalowane podkładową farbą do drewna używanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze teak. Przytwierdzenie do podłoża za pomocą stalowych kotew.

  Długość nie mniejsza niż 200cm, szerokość nie większa niż 200cm, wysokość ok. 80cm, wymiary blatu ok. 200x85cm

  Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych pod warunkiem zachowania  odpowiednich funkcji urządzeń w różnych zestawieniach  i odpowiednich wymogów materiałowych.

  Przed montażem dostarczonych urządzeń Wykonawca opracuje i przedstawi (w 4 egz.) do zatwierdzenia  niezbędną dokumentację projektową dot. montażu urządzeń celem przedłożenia jej do właściwego organu i zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia montażu urządzeń (łącznie z aktualną mapą syt. – wys.)

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (zaproszenie.doc)zaproszenie.docZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (treść ogłoszenia w pliku doc)178 Kb08.04.2016 15:08
  Pobierz ten plik (kosztorys.xls)kosztorys.xlskosztorys ofertowy40 Kb08.04.2016 15:07
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT430 Kb22.04.2016 09:11
  Poprawiony: poniedziałek, 11 kwietnia 2016 10:12
  Więcej…
   
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych) PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 24 marca 2016 15:06

  I.27.KLW.1.16                                                                                                   

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  (Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

  I.Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na:

  Część 1) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach”, w tym opracowanie:

  1.Studium Wykonalności,

  2.Wniosku o dofinansowanie,

  3.Wymaganych załączników do wniosku.

  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji studium i pozostałych opracowań, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny, tak na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej. W/w koszty należy uwzględnić w cenie oferty.

  Opracowania, które stanowić będą załącznik do dokumentacji aplikacyjnej projektu należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi normującymi zasady aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty w wersji papierowej – 3 egzemplarze oraz na nośniku elektronicznym (w wersji edytowalnej, zawierającej otwarte formuły obliczeniowe do wszystkich obliczeń dokonanych w studium wykonalności).

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Tresc_ogloszenia.pdf)Tresc_ogloszenia.pdfTreść ogłoszenia (plik pdf)553 Kb24.03.2016 15:19
  Pobierz ten plik (wzor_oferty.pdf)wzor_oferty.pdfWzór oferty (plik pdf)284 Kb24.03.2016 15:20
  Pobierz ten plik (wzor_oferty.docx)wzor_oferty.docxWzór oferty (plik doc)16 Kb24.03.2016 15:20
  Pobierz ten plik (projekt_umowy.pdf)projekt_umowy.pdfProjekt umowy (plik pdf)241 Kb24.03.2016 15:20
  Poprawiony: czwartek, 24 marca 2016 15:18
  Więcej…
   
  Przetarg: "przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Krynkach ul. Apteczna 2" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  piątek, 05 lutego 2016 15:40

  Wójt Gminy Brody
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Krynkach ul. Apteczna 2,


  Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 20,34m2, składający się z 4 pomieszczeń.
  Lokal znajdujący się na parterze budynku należącego do Gminy Brody w Krynkach ul. Apteczna 2, ozn. księgą wieczystą Kw KI1H/00028333/8, na działce nr ewid. 327/13.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
  Dotychczasowe przeznaczenie: brak.
  Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – usługi optyczne w ramach umowy z NFZ (refundacja), z dopuszczeniem możliwości wykonywania świadczeń także poza umową z NFZ .
  Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt wg zgłoszenia właściciela lokalu.
  Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
  Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.
  Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
  Wadium: 225 zł
  Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 22.02.2016 r. o godz. 12.00.


  Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 19.02.2016r.

  Nr konta: 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach.


  Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:
  1/ oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
  2/ w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości;
  3/ w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;
  4/ w przypadku osób prawnych - dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.
  Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego.

  Dodatkowe informacje:
  1/ Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.
  Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok, Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r./ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stanisława Staszica 3 w Brodach.
  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 116, tel. 412711231 wew. 215).
  2/ Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.
  3/ Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
  4/ Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.
  5/ W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
  6/ Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.doc)informacja o wyniku przetargu.docInformacja o wyniku przetargu na lokal Krynki ul. Apteczna 211 Kb02.03.2016 13:27
  Poprawiony: środa, 02 marca 2016 13:27
   
  Rozeznanie Rynku dot. Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Ernest Kumek   
  czwartek, 21 stycznia 2016 12:32

  ROZEZNANIE RYNKU

  Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

  w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

  „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”.

   

  I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

  NIP: 664 19 40 504;

  tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

  www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody. Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi.

  Warunki realizacji zlecenia:

  1. Inwentaryzacja zużycia energii elektrycznej i cieplnej, gazu, transportu drogowego oraz oświetlenia gminnego,
  2. Wizualizacja uzyskanych baz danych w formacie xlsx,
  3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy oraz odpowiedzi na ewentualne pytania,
  4. Jedno szkolenie dot. gospodarki niskoemisyjnej dla pracowników Urzędu Gminy,
  5. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
  6. Prezentacja dokumentu przed Radą Gminy oraz odpowiedź na ewentualne pytania,
  7. W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonanie całości postępowania tj. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu PGN, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ. U. z 2013, poz.1235 ze zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca będzie zobowiązany do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN zgodnie z ewentualnymi uwagami organów,
  8. Opracowanie i złożenie wniosku do WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie przedmiotu zamówienia w terminie do 12 lutego 2016r.,
  9. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz przepisami prawa.
  10. Opracowania zostaną przedstawione Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej.

  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2016r.

   

  IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

  Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2016 r., pisemnie w siedzibie zamawiającego do godz. 9:45. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

  Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”

  Adresy do doręczeń w formie:

  1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
  2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

   

  V. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
  2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę,
  3. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  5. Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  6. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
  7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
  9. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
  10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Brody, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub droga elektroniczną.
  11. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie

   

  Brody, dnia 20.01.2016r.

   

        OGŁOSZENIE

   

  Dotyczy: rozeznania rynku z dnia 20 stycznia 2016 r. dla zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”

  Pragniemy podziękować wszystkim firmom za złożenie ofert na: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”. Jednocześnie informujemy, iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert, najkorzystniejsza oferta wpłynęła od: FUTURE GREEN INNOVATIONS S.A. ul. Sudolska 16, 31-422 Kraków, na kwotę brutto: 6 949,50 zł.

   

  Wójt Gminy Brody

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx)Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docxFormularz ofertowy12 Kb21.01.2016 12:34
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx)Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docxOświadczenie13 Kb21.01.2016 12:35
  Pobierz ten plik (Ogłoszenie -rozstrzygnięcie.doc)Ogłoszenie -rozstrzygnięcie.doc 24 Kb08.02.2016 15:09
  Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2016 15:10
   
  Rozeznanie rynku na wykonanie zamówienia pn.: „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Brody PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Ernest Kumek   
  piątek, 08 stycznia 2016 09:07

  ROZEZNANIE RYNKU

  Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

  w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

  „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Brody”.

   

  I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

  Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

  NIP: 664 19 40 504;

  tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

  www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody. Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:

  Etap I -wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji dla Gminy Brody

  Etap II -opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody.

  Warunki realizacji zlecenia:

  1. Zamawiający informuje, że wykonawca będzie realizował etap II zamówienia tylko w przypadku, gdy Gmina Brody przyjmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Projekt tej uchwały wprowadzony zostanie do porządku obrad Rady Gminy po wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
  2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z założeniami Ustawy z dnia 9 października 2015 r.(Dz. U. z 2015 r. poz.1777) o rewitalizacji.
  3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
  1. Dla etapu I:
  • Opracowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rewitalizacji potwierdzającej spełnienie przez te obszary przesłanek ich wyznaczenia wynikających z art. 9 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji.,
  • Przygotowanie wniosku do Rady Gminy o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji ze wskazaniem granic tych obszarów wykonanych na mapie w skali co najmniej 1:5000,
  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy

        b. Dla etapu II:

  • Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody zawierającego elementy, o których mowa w art. 15 ust. 1. z uwzględnieniem partycypacji społecznej o której mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy,
  • Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 i art. 6 Ustawy
  • Przeprowadzenie procesu opiniowania projektu gminnego programu rewitalizacji (art. 17 ust.1 pkt 4),
  • Wprowadzenie zmian do projektu gminnego programu rewitalizacji wynikających z przeprowadzonego procesu konsultacji i opiniowania
  1. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu GPR, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ. U. z 2013, poz.1235 ze zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca będzie zobowiązany do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu GPR zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.
  2. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz przepisami prawa.
  3. Opracowania zostaną przedstawione Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej.

  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2016r.

   

  IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

  Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2016 r., pisemnie w siedzibie zamawiającego do godz. 9:45. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

  Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

  Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na: „Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody”

  Adresy do doręczeń w formie:

  1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
  2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
  3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
  4. Otwarcie ofert odbędzie się 22.01.2016r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego pok. nr 102

   

  V. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
  2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę,
  3. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
  4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  5. Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  6. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
  7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
  8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
  9. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
  10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Brody, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub droga elektroniczną.
  11. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Oświadczenie

   

  Brody, dnia 05.01.2016r.

   

   

   

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx)Formularz Ofertowy 13 Kb08.01.2016 09:13
  Pobierz ten plik (Załącznik nr 2 - Oświadczenie.docx)Oświadczenie 13 Kb08.01.2016 09:13
  Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfZawiadominie o wyborze138 Kb27.01.2016 15:56
  Poprawiony: piątek, 08 stycznia 2016 09:22
   
  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1 PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Paweł Zięba   
  czwartek, 10 grudnia 2015 16:09

                                                 

  Brody, dnia 09.12.2015 r.

  Wójt Gminy Brody
  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Stykowie ul. Nadrzeczna 1.

  Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 87,2m2.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
  Dotychczasowe przeznaczenie: apteka ogólnodostępna.
  Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny.
  Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym  zakresie i na swój koszt.
  Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
  Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.

  Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
  Wadium: 966 zł
  Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
  Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 28.12.2015 r. o godz. 12.00.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.PDF)informacja o wyniku przetarguInformacja o wyniku przetargu150 Kb04.01.2016 11:05
  Poprawiony: poniedziałek, 04 stycznia 2016 11:05
  Więcej…
   
  Przetarg: "Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 338624 - 2015" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  czwartek, 10 grudnia 2015 16:09

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść Ogłoszenia (plik pdf)349 Kb10.12.2015 16:11
  Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik programu word)155 Kb10.12.2015 16:11
  Pobierz ten plik (Zalacznik nr 1.doc)Zalacznik nr 1.docSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA280 Kb10.12.2015 16:12
  Pobierz ten plik (Zalacznik nr 2.doc)Zalacznik nr 2.docFORMULARZ OFERTY32 Kb10.12.2015 16:12
  Pobierz ten plik (Zalacznik nr 3.doc)Zalacznik nr 3.doc FORMULARZ CENOWY29 Kb10.12.2015 16:12
  Pobierz ten plik (Zalacznik nr 4.doc)Zalacznik nr 4.docOŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu25 Kb10.12.2015 16:12
  Pobierz ten plik (Zalacznik nr 5.doc)Zalacznik nr 5.docOŚWIADCZENIE o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom23 Kb10.12.2015 16:13
  Pobierz ten plik (Zalacznik nr 6.doc)Zalacznik nr 6.docUMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 78 Kb10.12.2015 16:13
  Pobierz ten plik (Zalacznik nr 7.doc)Zalacznik nr 7.docOŚWIADCZENIE (art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych)25 Kb10.12.2015 16:13
  Pobierz ten plik (zawiadomienie o wyborze.pdf)Zawiadominie o wyborze 205 Kb18.12.2015 14:20
  Poprawiony: piątek, 18 grudnia 2015 14:22
  Więcej…
   
  Przetarg: "Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych Numer ogłoszenia: 331012 - 2015". PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  piątek, 04 grudnia 2015 15:12

  OGŁOSZENIE
  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

  Brody: Świadczenie usług bankowych polegających na obsłudze budżetu Gminy Brody i jednostek organizacyjnych Zamawiającego zaliczanych do sektora finansów publicznych
  Numer ogłoszenia: 331012 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
  woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  Załączniki:
  PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
  Pobierz ten plik (OGLOSZENIE.pdf)OGLOSZENIE.pdfTreść Ogłoszenia (plik pdf)325 Kb04.12.2015 15:16
  Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik programu word)238 Kb04.12.2015 15:16
  Pobierz ten plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA(plik pdf)787 Kb04.12.2015 15:17
  Pobierz ten plik (ODPOWIEDZI.doc)ODPOWIEDZI.docOdzpowiedzi na pytania96 Kb11.12.2015 09:49
  Więcej…
   
  Przetarg: "Dostawa energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 318812 - 2015" PDF Drukuj Email
  Wpisany przez Łukasz Wzorek   
  środa, 25 listopada 2015 13:52

  OGŁOSZENIE
  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  Brody: Dostawa energii elektrycznej
  Numer ogłoszenia: 318812 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. (41) 271 12 05, faks (41) 271 12 31.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

   

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Całkowite szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wynosi: - taryfa całodobowa: 1.125 000 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część SIWZ. ..
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.