Petycje

 


 

PETYCJA może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Petycja może być złożona w interesie:

1)   publicznym;
2)   podmiotu wnoszącego petycję;
3)   podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Komórką organizacyjną koordynującą rozpatrywanie petycji w Urzędzie Gminy w Brodach jest Referat Organizacyjny.

Petycję można kierować w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

 

Urząd Gminy w Brodach

ul. Stanisława Staszica 3,

27-230 Brody

 

albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP:

/Brody/SkrytkaESP

 

lub na fax Urzędu: (41)271 19 78

 

Petycję można również złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu w godzinach pracy Urzędu.

 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195).


 

   Wyświetl: 
1 Petycja 1/2017 dot. publikacji - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub BIP) Gminy/Miasta Adresata.