Obwieszczenie o umorzeniu postepowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Karwacki   
czwartek, 30 marca 2017 07:44

Brody 22.03.2017

Znak:ZOŚ.6220.01.05.2017                                                                                                                                          

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o umorzeniu postępowania przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust 1 pkt
8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.)
,

 

informuję

 

że w dniu 15.03.2017r. została wydana decyzja o umorzenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowie i modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dostrzegalni przeciwpożarowej przeznaczonej do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonej w sprzęt do wykrywania pożarów działający z wykorzystaniem systemu łączności bezprzewodowej”.

Wniosek złożyło Nadleśnictwo Starachowice. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 Poniedziałek 8:00 – 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu jest Nadleśnictwo Starachowice.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

 

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Brody

Poprawiony: czwartek, 30 marca 2017 07:52
 
Obwieszczenie dot. budowy dostrzegalni przeciwpożarowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 22 lutego 2017 09:02

Brody, dn.14.02.2017r.

Znak: ZOŚ.6220.01.03.2017                                                                       

  OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz.353 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 08.02.2017r. data wpływu 13.02.2017r, Nadleśnictwa Starachowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Starachowice poprzez budowę dostrzegalni przeciwpożarowej przeznaczonej do wykrywania pożarów na terenach leśnych, wyposażonej w sprzęt do wykrywania pożarów działający z wykorzystaniem systemu łączności bezprzewodowej”, realizowanego na działkach ew .nr 72/1201 i 101/1201 obręb Lubienia, Gmina Brody.

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 204 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 204. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag
i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1, 2 i 3, art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2016 poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie
z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Młynek w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, gmina Brody” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 20 grudnia 2016 09:31

Znak: ZOŚ.6220.01.16.2016                                                               Brody dn. 15.12.2016r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 15.12.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, gmina Brody” realizowanego na działkach 145/1, 145/3, 146/2, 147/3, 148/1 obręb 0009 Lipie przez Gospodarstwo Rolne Krzysztof Niewczas, Tychów Nowy 60, 27-220 Mirzec.

Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 Poniedziałek 8:00 – 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

 

 

Marzena Bernat
Wójt Gminy Brody

 
Obwieszczenie dot. postepowania:Modernizacja odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 07 listopada 2016 16:51

Brody, dn. 31.10.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.01.14.2016                                                  

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.),

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że w związku z wystąpieniem Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Niewczas z dnia 17.03.2016r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, gmina Brody”, realizowanego na działkach ew. nr 145/1, 145/3, 146/2, 147/3, 148/1 obręb Lipie”, przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30 grudnia 2016r. Przedłużenie podyktowane jest brakiem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, dlatego koniecznym jest przedłużenie terminu na załatwienie przedmiotowej sprawy.   

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2016 16:55
 
Obwieszczenie o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 03 sierpnia 2016 12:42

Brody, dn. 02.08.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.02.11.2016                                                              

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 02.08.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625T (15929) Krynki - Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 Poniedziałek 8:00 – 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: środa, 03 sierpnia 2016 12:45
 
Obwieszczenie przedłużenie terminu załatwienia sprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 03 sierpnia 2016 10:02

Brody, dn. 31.07.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.01.8.2016                                                             

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.),

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że w związku z wystąpieniem Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Niewczas z dnia 17.03.2016r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, gmina Brody”, realizowanego na działkach ew. nr 145/1, 145/3, 146/2, 147/3, 148/1 obręb Lipie”, przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30 sierpnia 2016r. Przedłużenie podyktowane jest brakiem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, dlatego koniecznym jest przedłużenie terminu na załatwienie przedmiotowej sprawy.   

      Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY O WYDANIU POSTANOWIENIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 11 lipca 2016 11:46

Brody, dnia 11.07.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.02.7.2016                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2016.23 ze zm.)

 

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 11 lipca 2016 r. (sygnatura sprawy: ZOŚ.6220.02.6.2016), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625T (15929) Krynki-Brody”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 13.04.2016 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię w dniu 07.07.2016r (sygnatura: WOO.II.4240.104.2016.PW.7), że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 05.05.2016 r. (sygnatura: : SE-V-4470/4/16 ) również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja. Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/w postanowienia w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Brody:   Poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 203, tel. 041- 271 13 40 wew. 217, w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY O WYDANIU POSTANOWIENIA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 11 lipca 2016 11:46

Brody, dnia 11.07.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.02.7.2016                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.2016.23 ze zm.)

 

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 11 lipca 2016 r. (sygnatura sprawy: ZOŚ.6220.02.6.2016), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625T (15929) Krynki-Brody”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 13.04.2016 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię w dniu 07.07.2016r (sygnatura: WOO.II.4240.104.2016.PW.7), że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 05.05.2016 r. (sygnatura: : SE-V-4470/4/16 ) również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 11 lipca 2016 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja. Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/w postanowienia w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Brody:   Poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 203, tel. 041- 271 13 40 wew. 217, w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: poniedziałek, 11 lipca 2016 11:50
 
Obwieszczenie - przedłużenie terminu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625T (15929) Krynki – Brody”, PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 16 czerwca 2016 10:02

Znak: ZOŚ.6220.02.5.2016                                                                          Brody dn., 15.06.2016r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.),

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że w związku z wystąpieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z dnia 06.04.2016r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625T (15929) Krynki – Brody”, przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 lipca 2016r. Przedłużenie podyktowane jest brakiem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, dlatego koniecznym jest przedłużenie terminu na załatwienie przedmiotowej sprawy.   

      Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203.

 

Wójt Gminy Brody

Poprawiony: czwartek, 16 czerwca 2016 10:04
 
Obwieszczenie - przedłużenie terminu dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 16 czerwca 2016 09:49

Znak: ZOŚ.6220.01.6.2016                                                                          Brody dn., 15.06.2016r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2016.23 ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.),

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że w związku z wystąpieniem Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Niewczas z dnia 17.03.2016r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, gmina Brody”, realizowanego na działkach ew. nr 145/1, 145/3, 146/2, 147/3, 148/1 obręb Lipie”, przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 lipca 2016r. Przedłużenie podyktowane jest brakiem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, dlatego koniecznym jest przedłużenie terminu na załatwienie przedmiotowej sprawy.   

      Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203.\

 

Wójt Gminy Brody

Poprawiony: czwartek, 16 czerwca 2016 09:58
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625T (15929) Krynki – Brody”. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 13 kwietnia 2016 08:37

Brody, dnia 11.04.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.02.2016                                                                             

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz.353 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 06.04.2016r., (data wpływu: 07.04.2016r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0625T (15929) Krynki – Brody”.

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 63 ust. 1, 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016, poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Brody w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 23 marca 2016 12:54

Brody, dnia 23.03.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.01.2016                                                                              

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 23 ze zm.), w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz.353 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 17.03.2016r., (uzupełniony: 22.03.2016r.) Gospodarstwo Rolne Krzysztof Niewczas, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacja odchowalni oraz chów drobiu w liczbie 290 DJP w miejscowości Lipie, gmina Brody”, realizowanego na działkach ew. nr 145/1, 145/3, 146/2, 147/3, 148/1 obręb Lipie

            Organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Brody. Artykuł 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stanowi, iż każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 204 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 204. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1 art. 77 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 2 ust 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2016 poz. 71) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 w/w ustawy, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lipie w miejscu planowanej inwestycji.

 

 Wójt Gminy Brody

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Raport.pdf)Raport.pdfRaport środowiskowy ferma drobiu Lipie 080320162508 Kb30.03.2016 14:41
 
Obwieszczenie o podjętej decyzji środowiskowej dot. budowy dwudziestu ośmu budynków mieszkalnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 23 marca 2016 10:06

Brody, dnia 22.03.2016r.

Znak: ZOŚ.6220.05.8.2015                                                                   

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 21.03.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz ze zbiornikami na ścieki oraz drogą wewnętrzną z chodnikami wraz wydzieleniem działek pod budynkami po ok. 200 m2”.

Decyzja została wydana na wniosek Eugenii i Wiesława Kwiatkowskich. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 202 Poniedziałek 8:00 – 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

Wójt Gminy Brody

 
OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz ze zbiornikami na ścieki oraz drogą wewnętrz PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 17 grudnia 2015 13:20

Brody, dnia 16.12.2015r.

Znak: ZOŚ.6220.05.1.2015

                                                                           

  OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267, ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że na podstawie wniosku z dnia 11.12.2015r (data wpływu: 16.12.2015r.) Eugenii i Wiesława Kwiatkowskich, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz ze zbiornikami na ścieki oraz drogą wewnętrzną z chodnikami wraz wydzieleniem działek pod budynkami po ok. 200 m2”.

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Zespole ochrony środowiska i gospodarki odpadami Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 53b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów na odcinku Starachowice-Adamów-Styków" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 22 października 2015 14:14

Brody, dnia 15.10.2015r.

Znak: ZOŚ.6220.04.2015                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 15 października 2015 r. (sygnatura sprawy: ZOŚ.6220.02.2015), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów na odcinku Starachowice – Adamów – Styków”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 30.07.2015 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię w dniu 08.10.2015r (sygnatura: WOO.II.4240.172.2015.MGN.), że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 10.08.2015 r. (sygnatura: : SE-V-4470/15/15 ) również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 15 października 2015 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja. Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/w postanowienia w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Brody:   Poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 203, tel. 041- 271 13 40 wew. 217, w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy mostu na rowie melioracyjnym w ciagu drogi powiatowej nr 0621T PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 15 października 2015 13:41

Znak: ZOŚ.6220.02.2015                                                                  Brody dn. 15.10.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 15.10.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T – Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Brody na działkach nr ewid.: 383/2, 384, 357/1, 380/1, 382, 454/1”.

Decyzja została wydana na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 Poniedziałek 8:00 – 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 30 września 2015 13:38

Brody dn. 30.09.2015r.

Znak: ZOŚ.6220.02.2015                                                                        

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2015 r. (sygnatura sprawy: ZOŚ.6220.02.2015), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T – Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Brody na działkach nr ewid.: 383/2, 384, 357/1, 380/1, 382, 454/1”, realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 29.05.2015 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 22.09.2015r (sygnatura: WOO.II.4240.124.2015.IKG.9) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 16.06.2015 r. (sygnatura: : SE-V-4470/8/15 ) również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 30 września 2015 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja. Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/w postanowienia w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Brody:   Poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 203, tel. 041- 271 13 40 wew. 217, w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia

 

Wójt Gminy Brody

 
Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dot. przebudowy mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 08 września 2015 10:44

Znak: ZOŚ.6220.02.2015                                                                                Brody dn. 01.09.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267, ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.),

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że w związku z wystąpieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z dnia 21.05.2014r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T – Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Brody na działkach nr ewid.: 383/2, 384, 357/1, 380/1, 382, 454/1”, przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 30 września 2015r. Przedłużenie podyktowane jest brakiem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, dlatego koniecznym jest przedłużenie terminu na załatwienie przedmiotowej sprawy.   

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203.

 

Wójt Gminy Brody

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania polegajacego na Przebudowie drogi powiatowej nr 0613T PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 31 lipca 2015 09:44

Znak: ZOŚ.6220.04.1.2015                                                                        Brody dn., 30.07.2015r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267, ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 21.05.2014r., Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów na odcinku Starachowice – Adamów – Styków”.          Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

           Zgodnie z art. 63 ust. 1, 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Adamów i Styków w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: piątek, 31 lipca 2015 09:48
 
Obwieszczenie dot. Przebudowy mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621T PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 29 lipca 2015 09:06

Znak: ZOŚ.6220.02.2015                                                                  Brody dn., 23.07.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267, ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.),

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, że w związku z wystąpieniem Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach z dnia 21.05.2014r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T – Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Brody na działkach nr ewid.: 383/2, 384, 357/1, 380/1, 382, 454/1”, przedłużył termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31 sierpnia 2015r. Przedłużenie podyktowane jest brakiem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, dlatego koniecznym jest przedłużenie terminu na załatwienie przedmiotowej sprawy.   

      Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203.

       

    Wójt Gminy Brody

 

Poprawiony: środa, 29 lipca 2015 09:09
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Brody o wszczęciu postepowania w sprawie: "Przebudowy mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T – Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 01 czerwca 2015 09:31

                                                                                             Brody dn., 28.05.2015r.

ZOŚ.6220.02.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267, ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 21.05.2014r., Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rowie melioracyjnym w ciągu drogi powiatowej nr 0621 T – Brody – Staw Kunowski – Rudnik w m. Brody na działkach nr ewid.: 383/2, 384, 357/1, 380/1, 382, 454/1”.

      Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 203, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 7 lipca 2015r.. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

           Zgodnie z art. 63 ust. 1, 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Brody w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

 
Obwieszczenie o podjetej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na skupie złomu i metali kolorowych oraz zbieraniu odpadów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 24 marca 2015 11:19

Znak: PB.6220.06.2014                            Brody dn., 19.03.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1235 ze zm.)

 

informuję

 

że w dniu 19.03.2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Skupie złomu i metali kolorowych oraz zbieraniu odpadów”, na działce nr 779/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Lubienia, gmina Brody. Decyzja została wydana na wniosek firmy BIOPERM Spółka z o.o., Suków 246a, 26-021 Daleszyce. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej nr inw. 747/220 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 26 listopada 2014 12:55

Znak: PB.6220.05.2014                                                                                         

Brody, dn. 25.11.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1235 ze zm.)

 

informuję

 

że w dniu 25.11.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi leśnej nr inw. 747/220 o dł. ok. 4600 m (od km 0+000 do km 4+600) w leśnictwie Zawały, obręb Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice realizowanego przez Nadleśnictwo Starachowice, ul. T. Krywki 14d, 27-200 Starachowice

Decyzja została wydana na wniosek Nadleśnictwa Starachowicae. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 1203 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - kanalizacja sanitarna Lubienia ul. Henryk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 28 października 2014 10:58

                                                                                   

 Brody, dn. 28.10.2014r.

Znak:PB.6220.04.2014

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 28.10.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk”, realizowanego przez Gminę Brody.

Decyzja została wydana na wniosek Pełnomocnika Gminy Brody Pana Kazimierza Pocheć. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 115 Poniedziałek 8:00 – 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

Poprawiony: wtorek, 28 października 2014 11:01
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie przebudowy drogi leśnej przez Nadleśnictwo Starachowice PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 15 października 2014 14:22

Znak: PB.6220.05.2014                                                                                              

Brody, dn.15.10.2014r.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.1071, ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 13.10.2014r., Nadleśnictwa Starachowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi leśnej nr inw. 747/220 o dł. ok. 4600 m (od km. 0+000 do km 4+600) w leśnictwie Zawały, obręb Lubienia, Nadleśnictwo Starachowice”.

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U.2013.267), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 203. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
Obwieszczozenie dot. wydania postanowieniao o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 13 października 2014 14:25

Brody dn. 13.10.2014r.

Znak: PB.6220.04.2014                                                                        

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 13 października 2014 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.04.2014), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk” realizowanego przez Gminę Brody

 

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 10 września 2014 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 07.10.2014r (sygnatura: WOO.II.4240.233.2014.AS.1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 24 września 2014 r. (sygnatura: : SE-V-4470/18/14) również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 13 października 2014 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk”.

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja. Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/w postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda

 

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dot. stacji demontażu pojazdów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 19 września 2014 09:41

Brody, dn.17.09.2014r.

Znak: PB.6220.02.2014                                                                        

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U.2013.1235 ze zm.),

informuję

że w dniu 17.09.2014 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr 208/2014 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”

Decyzja została wydana na wniosek Pana Michała Kani. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystapieniu do organów współdziałających dot. budowy kanalizacji sanitarnej w mijscowości Lubienia ul. Henryk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 10 września 2014 11:39

Brody, dn. 10.09.2014r.

Znak: PB.6220.04.2014                                                                                                

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267, ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013.1235 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 03.09.2014r., (data wpływu: 08.09.2014r.) Pełnomocnika Gminy Brody Pana Kazimierz Pocheć, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia ul. Henryk”.

      Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 115, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

           Zgodnie z art. 63 ust. 1, 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Poprawiony: środa, 10 września 2014 11:44
 
Zawiadomienie ozakończeniu postepowania dowodowego dot. budowy stacji demontażu pojazdów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 02 września 2014 14:54


Brody dn. 02.09.2014r.

Znak: PB.6220.02.2014                                                                        

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 ze zm.),

zawiadamiam

że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”., prowadzone na wniosek Pana Michała Kani.

Strony postępowania zgodnie z art. 10 i 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. nr 203, telefon 41 271 13 40 od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięzięcia polegajacego na przebudowie mostu w Stykowie na rzece Kamiennej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 28 sierpnia 2014 13:37

Brody, dn. 28.08.2014r.

Znak: PB.6220.03.2014                                                                                        

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1235 ze zm.)

 informuję

że w dniu 28.08.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dabrowa – Pawłów w miejscowości Styków na działce ewidencyjnej nr 426/11 obręb Styków, gmina Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl pod nr 194/2014.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania dot. przebudowy mosty w Stykowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 05 czerwca 2014 11:21

Brody, dn. 04.06.2014

Znak: PB.6220.03.2014                                                                                                 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.1071, ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 03.06.2014r., Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie mostu na rzece Kamiennej w ciągu drogi powiatowej nr 0613 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dabrowa – Pawłów w miejscowości Styków na działce ewidencyjnej nr 426/11 obręb Styków, gmina Brody”.

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 203 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U.2013.267), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 203. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Styków w miejscu planowanej inwestycji.

 

 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. wznowienia postepowania administarcyjnego zakończonego decyzja ostateczną nr 01/2012 z dnia 8.04.2013r. znak: PB.6220.01.2012 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 19 maja 2014 10:24

Brody, dn. 19.05. 2014r.

Znak: PB.6220.02.2014                                                                     

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 i 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Wójt Gminy Brody

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu postanowienia z dnia 19 maja 2013 r., znak: PB.6220.02.2014 , dot. wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Wójta Gminy Brody nr 01/2012 z dnia 08.04.2013r. znak: PB.6220.01.2012 w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”, którego treść podaje się poniżej:

Postanowienie

Na podstawie art. 149 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. ), w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

postanawiam

na wniosek strony Zakładu Usługowo – Handlowego „EWBUD - TRANS” Michał Kania wznowić postępowanie administracyjne zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Brody nr 01/2012 z dnia 08.04.2013r. znak: PB.6220.01.2012 w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”.

Uzasadnienie

W dniu 14 maja 2014 r. Zakład Usługowo – Handlowy „EWBUD – TRANS” Michał Kania złożył wniosek dot. zmiany decyzji Wójta Gminy Brody z dnia 8.04.2013r. znak PB.6220.01.2012 ustalającej środowiskowe uwarunkowania w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”.

Decyzja ostateczna zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. ), na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Postępowanie, zgodnie z wnioskiem strony wszczyna się w oparciu o przesłankę wymienioną w art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), tj. zgodę o zmianę decyzji ostatecznej wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z wnioskiem strony zmiana decyzji ostatecznej będzie polegała na zmianie sposobu zaopatrzenia planowanej inwestycji w wodę wskazanego w punkcie 2 ppkt. 9 w/w decyzji tj. pobór wody na cele bytowe z istniejącej gminnej sieci wodociągowej na podstawie stosownej umowy będzie zmieniony na pobór wody z wybudowanej własnej studni na działce nr 140/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jabłonna. W związku z tym, iż Inwestor na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zmienił sposób zaopatrzenia w wodę i zdecydował o wybudowaniu studni wierconej na własnym terenie, wystąpiła konieczność zmiany decyzji Wójta Gminy Brody nr 01/2012 z dnia 08.04.2013r. znak: PB.6220.01.2012, za czym przemawia słuszny interes strony. W związku z powyższym – postanawiam jak wyżej.

      Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

 

W związku z powyższym informuje się, że strony zainteresowane mogą brać czynny udział w postępowaniu, zgłaszać wnioski i dowody, jak również mogą wypowiedzieć się do całego zebranego materiału w przedmiotowej sprawie, w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 pokój nr 203, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 10 czerwca 2014 r..

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 10 lutego 2014 13:29

Brody, dn. 31.01.2014r.

Znak: PB.6220.04.2013                                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 31.01.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia”, realizowanego przez Gminę Brody.

Decyzja została wydana na wniosek Pełnomocnika Gminy Brody Pana Kazimierza Pocheć. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 115 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

Wójt Gminy Brody

-Andrzej Przygoda

 

 
Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postepowania dot. odbudowy obwałowania koryta rzeki Kamiennej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 21 stycznia 2014 14:44

Brody, dn. 20.01.2014r.

Znak: PB.6220.01.2014   

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 20.01.2014r., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarząd Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 57, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Odbudowie obwałowania koryta odpływowego ze Zbiornika Wodnego „Brody Iłżeckie” w km 84 rzeki kamiennej, w m. Brody pow. Starachowice, woj. Świętokrzyskie.

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 115. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody. Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Brody w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

-Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na wydobywaniu piasku ze złoża Rudnik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 21 stycznia 2014 14:32

Brody, dn. 21.01.2014r.

Znak: PB.6220.06.2013                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 21.01.2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: na wydobywaniu kopalin (piasku) ze złoża „RUDNIK” położonego na części działek o nr ewid. 126/1, 127/1, 128/1, 125/7, 124, 290, 123 w miejscowości Rudnik, gmina Brody realizowanego przez „MARC-BUD” Marcin Łodej Usługi Budowlane; Godów 63a, 27-225 Pawłów

Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 115 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda

 

 
Obwieszczenie Wójt Gminy Brody o wydaniu postanowienia dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Lubieni PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 08 stycznia 2014 15:16

Brody dn. 08.01.2013r.

Znak: PB.6220.04.2013                                                                        

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 8 stycznia 2014 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.04.2013), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia” realizowanego przez Gminę Brody

 

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 4 września 2013 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 30.12.2013r (sygnatura: WOO.II.4240.340.2013.TMJ/IKG.2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 12 września 2013 r. (sygnatura: : SE-V-4470/14/13) również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 8 stycznia 2014 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia”.

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja. Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/w postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 30 grudnia 2013 11:04

Brody, dn. 24.12.2013r.

Znak: PB.6220.05.2013                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

 

informuję

 

że w dniu 24.12.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki w gminie Brody, realizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 533, 534, 535, 536, 537, 538 przez Gminę Brody.

Decyzja została wydana na wniosek Pełnomocnika Gminy Brody Pana Kazimierza Pocheć. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 115 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku pod Nr 232/2013.

 

Wójt Gminy Brody

 

Poprawiony: poniedziałek, 30 grudnia 2013 11:09
 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin (piasku) ze złoża „RUDNIK” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 14 października 2013 12:25

Brody, dn. 14.10.2013r.

Znak: PB.6220.06.2013                                                                                  

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Brody 

 

zawiadamia, że na podstawie wniosku z dnia 4 października 2013r., (ostatecznie uzupełniony: 14.10.2013r.) przedsiębiorstwa „MARC-BUD” Marcin Łodej Usługi Budowlane, 27-225 Pawłów, Godów 63a, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopalin (piasku) ze złoża „RUDNIK” położnego na części działek nr ew. 126/1, 127/1,, 128/1, 125/7, 124, 290, 123 w miejscowości Rudnik, Gmina Brody”.

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Informuje o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 115 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Rudnik w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

Poprawiony: poniedziałek, 14 października 2013 12:30
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 06 września 2013 09:17

Brody dn. 05.09.2013r.

Znak: PB.6220.05.2013                                                                                                 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 28.08.2013r., (data wpływu: 04.09.2013r.) Gminy Brody, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki w gminie Brody”.

      Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 115, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

           Zgodnie z art. 63 ust. 1, 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Krynki w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających dot. przedsięwzięcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 03 września 2013 14:23

Brody, dn. 03.09.2013r.

Znak: PB.6220.04.2013                                                                                                 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 28.08.2013r., (data wpływu: 30.08.2013r.) Gminy Brody, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia”.

      Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, pok. nr 115, w terminie 21 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1, 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informację o wszczętym postępowaniu administracyjnym umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Brody. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubienia w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody o zmianie podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 24 maja 2013 14:49

Brody dn., 24.05.2013r.

 

Znak: PB.6220.03.2012                                                                      

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o zmianie podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

 

informuję

że w dniu 24.05.2013r. została wydana decyzja o zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie obwałowania koryta odpływowego ze Zbiornika Brody Iłżeckie” w km od 83+000 do 83+413 rzeki Kamiennej, w m. Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.

Decyzja została wydana w trybie art. 155 kpa w zw. z art. 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

 

Wójt Gminy Brody

 
Obowieszczenie o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu-kur reprodukcyjnych w miejscowości Adamów na działce nr ew. 453/1, gmina Brody”. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 30 kwietnia 2013 08:21

Brody, dn. 30.04.2013r.

Znak:PB.6220.02.2013                                                                                      

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

 

informuję

 

że w dniu 30.04.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:Budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu-kur reprodukcyjnych w miejscowości Adamów na działce nr ew. 453/1, gmina Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Fermy Drobiu Wiktor i Barbara Sobolewscy, Adamów ul. Szkolna 145, 27-230 Brody. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku pod Nr 93/2013.

 

Wójt Gminy Brody

 

 

 
Obwieszczenie o wydaniu postanowieniao odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu-kur reprodukcyjnych w miejscowości Adamów na działce nr PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
sobota, 13 kwietnia 2013 13:32

Brody dn. 13.04.2013r.

Znak: PB.6220.02.2013                                                                        

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 13 kwietnia 2013 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.02.2013), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu-kur reprodukcyjnych w miejscowości Adamów na działce nr ew. 453/1, gmina Brody” realizowanego przez Fermę Drobiu Wiktor i Barbara Sobolewscy.

 

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 17 stycznia 2013 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 20.02.2013r (sygnatura: WOO.II.4240.35.2013.KK.2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 1 lutego 2013 r. (sygnatura: : SE-V-4470/3/13) wyraził opinię, ż dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2013 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu-kur reprodukcyjnych w miejscowości Adamów na działce nr ew. 453/1, gmina Brody”.

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/ postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Brody

 

 

Poprawiony: sobota, 13 kwietnia 2013 13:36
 
Obwieszczenie o podjetej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku stacji demontażu pojazdów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 08 kwietnia 2013 13:46

Brody, dn.08.04.2013r.

Znak: PB.6220.01.2012                                                                        

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 08.04.2013 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr 66/2013 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Michała Kani. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na ubezpieczeniu skarpy rz. Kamiennej w km 84 w mijscowości Krynki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 22 marca 2013 09:13

Znak: PB.6220.03.2013                                                                                    

 Brody, dn. 22.03.2013r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

 

informuję

 

że w dniu 22.03.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:Ubezpieczaniu skarpy rz. Kamiennej w km 84 w miejscowości Krynki, gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie”.

Decyzja została wydana na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim; ul. Sienkiewicza 57; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku pod Nr 57/2013.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziływania na środowiko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 0624T PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 05 marca 2013 11:14

Brody, dn. 05.03.2013r.

Znak: PB.6220.01.2013                                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 05.03.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0624 T Brody - Krynki Duże –Krynki Małe”

Decyzja została wydana na wniosek Powiatu Starachowickiego – Zarząd Dróg Powiatowych Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku pod Nr 33/2013.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 
Obwieszczenie o podjetej decyzji dot. przbudowy drogi powiatowej nr 0623T PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 27 lutego 2013 12:12

Znak: PB.6220.04.2012                                                                                Brody dn., 27.02.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

 

informuję

że w dniu 27.02.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0623 T Krynki Duże – Rudnik”

Decyzja została wydana na wniosek Powiatu Starachowickiego – Zarząd Dróg Powiatowych Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku pod Nr 27/2013.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia dot. ubezpieczenia skarpy rz. Kamiennej w km 84 w m. Krynki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 27 lutego 2013 12:08

Znak: PB.6220.03.2013                                                                         Brody dn. 26.02.2013r.

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 26 lutego 2013 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.03.2013), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Ubezpieczaniu skarpy rz. Kamiennej w km 84 w miejscowości Krynki, gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie realizowanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim; ul. Sienkiewicza 57; 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 4 lutego 2013 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 20.02.2013r (sygnatura: WOO.II.4240.48.2013.PW.1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach pismem z dnia 12 lutego 2013 r. (sygnatura: : SE-V-446/1/13) stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do zajęcia stanowiska

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 26 lutego 2013 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Ubezpieczaniu skarpy rz. Kamiennej w km 84 w miejscowości Krynki, gmina Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie”.

 

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/ postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia ceny oddziływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 0624T PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 12 lutego 2013 10:49

Znak: PB.6220.01.2013                                                                                Brody dn., 12.02.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 12 lutego 2013 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.01.2013), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0624T Brody - Krynki Duże – Krynki Małe” realizowanego przez Powiat Starachowicki – Zarząd Dróg Powiatowych, w związku z wnioskiem z dnia 02 stycznia 2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 10 stycznia 2013 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 6 lutego 2013 r. (sygnatura: WOO-II.4240.32.2013.AS.1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 1 lutego 2013 r. (sygnatura: SE-V4470/4/13) również nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko..

W związku z powyższym po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 12 lutego 2013 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0624T Brody - Krynki Duże – Krynki Małe”.

 

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja. Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz pełna treścią w/ postanowienia w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie drogi nr 0623 T Krynki Duże - Rudnik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 05 lutego 2013 14:29

Znak: PB.6220.04.2012                                       Brody dn., 05.02.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 5 lutego 2013 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.04.2012), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże – Rudnik” realizowanego przez Powiat Starachowicki – Zarząd Dróg Powiatowych; ul. Ostrowiecka 15; 27-200 Starachowice, w związku z wnioskiem z dnia 17 grudnia 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 27 grudnia 2012 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 28 stycznia 2013 r. (sygnatura: WOO-II.4240.12.2013.AS.1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach w opinii sanitarnej z dnia 16 stycznia 2013 r. (sygnatura: SE-V4470/1/13) również nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko..

W związku z powyższym oraz po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 5 lutego 2013 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 0623T Krynki Duże – Rudnik”.

 

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl   prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

 

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania i wystąpieniu do organów współdziałających dot. przedsięwzięcia polegającego na ubezpiczeniu skarpy rz. Kaiennej w km 84 w m. Krynki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 04 lutego 2013 15:08

Znak: PB.6220.03.2013                                                                    Brody dn., 04.02.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

 

że na podstawie wniosku z dnia 28.01.2013r., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Ubezpieczaniu skarpy rz. Kamiennej w km 84 w miejscowości Krynki”.

            Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości zapoznania składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 115 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami: Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.  

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 i 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Krynki i Brody w miejscu planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 

 
Zawiadominie o wszczęciu postepowania dot. budowy budynku inwentarskiego do chowu drobiu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 11 stycznia 2013 14:51

Znak: PB.6220.02.2013                                                                                                

Brody dn., 11.01.2013r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 08.01.2013r., Wiktora i Barbary Sobolewskich zam. Adamów ul. Szkolna 145, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku inwentarskiego do chowu drobiu – kur reprodukcyjnych w miejscowości Adamów na działce nr ewid. 453/1, Gmina Brody”.

Więcej…
 
Obwieszczenie wszczęcie postepowania przebudowa drogi powiatowej nr 0624 T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 07 stycznia 2013 12:51

Znak: PB.6220.01.2013                                                                                    

Brody dn., 07.01.2013r.

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 03.01.2013r., Powiatu Starachowickiego – Zarząd Dróg Powiatowych, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0624 T Brody – Krynki Duże – Krynki Małe na dz. nr ew.: 1300, 315, 335, 1304, 268/1201, 143/6, 143/1, 143/5, 1168, 143/3, 697, 145, 149, 150, 151/4, 161, 151/3, 151/2, 151/1, 152, 153, 154, 155/2, 155/1, 320/3, 158/1, 160/5, 160/6, 160/1, 162, 163/1, 164/1, 165, 166, 167/1, 169, 170/1, 173/1, 174/3, 371, 175, 269/1201, 268/1203, 58, 2, 99, 100, 1200/2, 131/2, 131/1, 1201, 132, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 141, 142, 130/12, 130/13, 130/15, 130/10, 316/2, 316/1, 317/3, 317/2, 318/1, 319/3, 319/12, 321/9, 321/11, 322/4, 323/7, 324/4, 325/10, 325/8, 325/6, 332/2, 1206/1, 332/3, 332/4, 367, 368, 369, 370, 333, 334, 331, 1192, 1191, 366, 1190, 352/2, 363/1 , 362/6, 361/10, 361/6, 935/2, 935/1, 351/2, 350/5, 349/2, 348/4, 348/3, 347/3, 347/5, 1194/1, 1193/1, 339, 338/2, 338/1, 337/6, 336, 330/2, 329/2, 329/4, 328/4, 327/7, 327/6, 327/23, 327/22, 327/1, obręb Krynki, dz. nr ew. 1307/4, 193/1, obręb Brody”.

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 stycznia 2013 12:55
Więcej…
 
Przebudowie drogi powiatowej nr 0623 T Krynki Duże – Rudnik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 27 grudnia 2012 12:05

Znak: PB.6220.04.2012                                                                            

Brody dn., 27.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 17.12.2012r., Powiatu Starachowickiego – Zarząd Dróg Powiatowych, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 0623 T Krynki Duże – Rudnik na dz. nr ew.: 315, 526, 175, 1184, 176, 1227, 1228, 181/2, 184/2, 185/1, 191/1, 193/6, 1217/1, 194/5, 195/2, 196, 197/1, 198/1, 198/3, 200, 201, 202, 203/2, 205, 207/1, 199/1, 210/2, 211, 390, 212/1, 213/2, 213/1, 392, 214, 215, 216, 399, 217, 218, 219, 223, 224, 226/1, 1229, 247, 248, 246, 249/1, 250/2, 251/1, 252/2, 420/3, 253/1, 254, 255, 1169, 258, 260, 262, 263, 264, 442, 265, 445, 1185, 1186, 266, 267, 446, 268, 449, 404/1, 269/1, 269/2, 269/3, 453, 270, 271, 272, 276, 274, 462, 463, 278, 277/1, 277/2, 279, 280/1 284/1, 295, 387/5, 387/7, 285/1, 483/1, 286/1, 288, 487, 289, 290/2, 490/3, 1250. 291, 491. 292, 492, 293/1, 494/2, 294, 495/2, 296, 497, 298, 299, 300, 501/2, 301/1, 502/1, 1239, 302/3, 302/1, 303/1, 504/4, 303/2, 504/2, 304/1, 305/2, 306, 507, 307/1, 508/6, 307/2, 508/4, 308, 509/2, 309, 510/2, 511/4, 310/2, 310/1, 311, 512/8, 313, 314, 1192, 372, 373/2, 374/2, 375, 376, 377/5, 377/6, 378/2, 379, 237, 380, 382, 383, 384, 386/1, 387/6, 389/2, 391, 394, 398, 400, 401/2, 1182/1, 409/4, 409/3, 411/1, 412, 413, 414, 416, 417/1, 418/4, 418/1, 421, 422, 423/1, 1216, 430, 431, 437, 438/1, 441, 450, 454/1, 457, 458/3, 461, 464, 467, 468, 471/1, 484/1, 488, 496/1, 499/1, 500/1, 502/8, 503/8, 503/7, 505/1, 506/1, 511/6, 512/1, 512/6, 512/5, 512/4, 513, 514, 515, 525/1, 525/2, 1207/1, 1207/2, 524/2, 524/1, 527/6, obręb Krynki, dz. nr ew. 1, 2, 135, obręb Rudnik”.

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 116. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Krynki w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Poprawiony: czwartek, 27 grudnia 2012 12:08
 
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Stacja demontażu pojazdów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 10 grudnia 2012 09:46

Znak: PB.6220.01.2012                                                                   Brody dn., 10.12.2012r.

Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz 1227, z późn. zm.);

Wójt Gminy Brody
zawiadamia

że dnia 10.12.2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 04.01.2012r. na wniosek Pana Michała Kani.

Decyzja zostanie wydana przez Wójta Gminy Brody po wcześniejszym uzgodnieniu  z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach;

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 116. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

W przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem wyrażonym licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w/w sprawie zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa o której to zostanie umieszczone zawiadomienie na stronie internetowej Urzędy Gminy Brody http://bip.brody.info.pl/, tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie o podjętej decyzji dot. przedsięwzięcia polegjącego na odbudowie obwałowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 21 listopada 2012 11:54

Znak: PB.6220.03.2012                                                                                Brody dn., 20.11.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję 

że w dniu 20.11.2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Odbudowie obwałowania koryta odpływowego ze Zbiornika Brody Iłżeckie” w km od 83+000 do 83+413 rzeki Kamiennej, w m. Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie.

Decyzja została wydana na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami zainteresowani mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji. Informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku pod Nr 202/2012.

 

Wójt Gminy Brody

 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie obwałowania koryta odpływowego za Zbiornika Brody Iłżeckie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 05 listopada 2012 14:41

Znak: PB.6220.03.2012                                                                       Brody dn., 05.11.2012r.

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 10, 49 oraz 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Brody z dnia 5 listopada 2012 r. (sygnatura sprawy: PB.6220.03.2012), o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie obwałowania koryta odpływowego za Zbiornika Brody Iłżeckie w km od 83+000 do 83+413 rzeki Kamiennej, w m. Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie, w związku z wnioskiem z dnia 23 lipca 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 27 lipca 2012 r. zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Postanowieniem z dnia 29 października 2012 r. (sygnatura: WOO-II.4240.221.2012.PW.3) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach pismem z dnia 17 sierpnia 2012 r. (sygnatura: SE-V446/16/12) stwierdził brak podstaw prawnych do zajęcia stanowiska.

W związku z powyższym oraz po wnikliwej analizie złożonej dokumentacji, Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 5 listopada 2012 r. postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie obwałowania koryta odpływowego za Zbiornika Brody Iłżeckie w km od 83+000 do 83+413 rzeki Kamiennej, w m. Brody, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie”.

 

Równocześnie zawiadamiam Strony postępowania, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także zgodnie z art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej www.bip.brody.info.pl prowadzonej przez Urząd Gminy w Brodach oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu przy ul. St. Staszica 3 i tablicy ogłoszeń w miejscach publicznych gdzie realizowana jest inwestycja.

Strony postępowania zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska - Urzędu Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody , pok. 115, telefon 41 271 13 40 w godzinach od poniedziałku do piątku w godz. 800-1500, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia.

 

 
Zawiadominie o wszczęciu postepowania dot. Odbudowy obwałowania koryta odpływowego ze Zbiornika Brody Iłżeckie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 27 lipca 2012 13:32

Znak: PB.6220.03.2012                                                                                    Brody dn., 27.07.2012r.

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 23.07.2012r., Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Zlewni Kamiennej i Radomki z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odbudowie obwałowania koryta odpływowego ze Zbiornika Brody Iłżeckie” w km od 83+000 do 83+413 kilometraż rzeki kamiennej, w m. Brody pow. Starachowice, woj. Świętokrzyskie.

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 116. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Brody w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu ZGM Zebiec Centrum Inowacyjnych Technologii i Serwisu dla Odlewnictwa i Wiertnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 25 lipca 2012 13:58

Znak: PB.6220.02.2012                                                                   Brody dn.25.07.2012r.  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 24.07.2012 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr 112/2012 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Utworzeniu w ZGM Zębiec S.A. Centrum Innowacyjnych Technologii i Serwisu dla Odlewnictwa i Wiertnictwa”.

Decyzja została wydana na wniosek Zakładów Górniczo –Metalowych w Zębcu S.A. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Poprawiony: środa, 25 lipca 2012 14:11
 
Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie budowy stacji demontażu pojazdów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 08 lutego 2012 09:41

 

Znak: PB.6220.01.2012                                                                         Brody dn., 07.02.2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 69 ust.4 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, o wydaniu 07.02.2012r. postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”, którego inwestorem jest Pan Michał Kania

 

Więcej…
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ustalającego zakres raportu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 08 lutego 2012 09:34

Znak: PB.6220.01.2012                                                                         Brody dn., 07.02.2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, o wydaniu 07.02.2012r. postanowienia określającego zakres dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”, którego inwestorem jest Pan Michał Kania

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegajacego na Utworzeniu w ZGM Zębiec Zębiec S.A. Centrum Innowacyjnych Technologii i Serwisu dla Odlewnictwa i Wiertnictwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 25 stycznia 2012 15:49

Znak: PB.6220.02.2012                                                                                                Brody dn., 25.01.2012r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających


Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)


zawiadamiam


że na podstawie wniosku z dnia 25.01.2012r., Zakładów Górniczo –Metalowych w Zębcu Spółka Akcyjna, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Utworzeniu w ZGM Zębiec S.A. Centrum Innowacyjnych Technologii i Serwisu dla Odlewnictwa i Wiertnictwa”.

 

Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2012 08:59
Więcej…
 
Zawiadomienie wszczęcie postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 11 stycznia 2012 12:19

Znak: PB.6220.01.12                                                                                       Brody dn., 11.01.2012r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałającychNa podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)
zawiadamiam
że na podstawie wniosku z dnia 30.12.2011r., (ostatecznie uzupełniony: 10.01.2012r.) Pana Michała Kania, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 138, 139/1, 140/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Jabłonna, gmina Brody”.
Organem właściwym w sprawie wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Brody. Artykuł 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stanowi, iż każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.


Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu  w siedzibie Urzędu Gminy Brody  przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.  Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 116. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.
Zgodnie z art. 70 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1 art. 77 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 2 ust 1 pkt 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.    
Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl , wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Jabłonna w miejscu planowanej inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

-Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie o podjętej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na kontnuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 29 grudnia 2011 08:54

Znak: PB.6220.04.11                                                                          Brody dn.29.12.2011r.
 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję 

że w dniu 29.12.2011 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr PB.133.B.2011 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 położonego we wsi Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Sandry Przywoskiej. Z wydaną decyzją oraz z zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji.

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda

Poprawiony: czwartek, 29 grudnia 2011 08:59
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pt. Kontynuacja eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie nr 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 07 grudnia 2011 09:49

PB.6220.04.11                                                                

Brody dn., 07.12.2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, o wydaniu 06.12.2011r. postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 położonego we wsi Brody”, którego inwestorem jest Pani Sandra Przywoska

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116. Z wydanym postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 – dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach.

 

Wójt Gminy Brody

- Andrzej Przygoda

Poprawiony: środa, 07 grudnia 2011 09:54
 
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 08 listopada 2011 10:54

Znak sprawy: PB.6220.04.11                                                                       Brody, dn. 08.11.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 położonego we wsi Brody”, nie może zostać zakończone w ustawowym terminie z uwagi na brak uzgodnienia, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie zostanie zakończone w terminie do dnia 31 grudnia 2011r.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Poprawiony: wtorek, 08 listopada 2011 10:58
 
Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej dot. budowy stacji paliw w Młynku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 26 października 2011 08:20

Znak: PB.6220.02.11                                                                   Brody dn. 26.10.2011r.
OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 21, 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 26.10.2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z myjnią bezdotykową i infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1224/3, 1223/3, 672/4, 1221/3, 1220/3, 655/6 w miejscowości Młynek gmina Brody”.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Jana Łęckiego zam. Lubienia. Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach oraz w miejscu inwestycji (informacja o wydaniu decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod Nr PB.103.B.2011).

 

Wójt Gminy Brody

-Andrzej Przygoda

Poprawiony: środa, 26 października 2011 08:24
 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. budowy stacji paliw w Młynku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 13 października 2011 09:18

PB.6220.02.11                                                                                  Brody dn., 12.10.2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, o wydaniu 12.10.2011r. postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z myjnią bezdotykową i infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1224/3, 1223/3, 672/4, 1221/3, 1220/3, 655/6 w miejscowości Młynek gmina Brody”, którego inwestorem jest Jan Łęcki

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116. Z wydanym postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Wójt Gminy Brody

-Andrzej Przygoda

Poprawiony: czwartek, 13 października 2011 09:26
 
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczeciu postepowania dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 12 września 2011 13:40

PB.6220.04.11                                                                                    

Brody dn., 12.09.2011r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 08.09.2011r., (data wpływu: 09.09.2011r.) Sandry Przywoskiej wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuacji eksploatacji piasków ze złoża Brody Iłżeckie 1 położonego we wsi Brody”.

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 18.10.2011r.. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać sie w siedzibie urzędu, w pokoju nr 116. Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brody.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 art. 73 ust. 1, ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze. zm.) oraz § 3 ust 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami : Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W związku z tym, że liczba stron postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekroczyła 20, do stron innych niż wnioskodawca, w myśl art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zastosowano art. 49 K.p.a., zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie w zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania, tzn. poprzez zamieszczenie stosownych informacji na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brody http://bip.brody.info.pl, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody w siedzibie urzędu przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Brody w miejscu planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Brody

Andrzej Przygoda

Poprawiony: poniedziałek, 12 września 2011 13:46
 
Obwieszczenie wydanie postanowienia dot. kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brody-Górki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 19 sierpnia 2011 11:59

PB.6220.03.11                                                                                                               Brody dn., 18.08.2011r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia, o wydaniu 18.08.2011r. postanowienia o odstąpieniu od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody na osiedlu Brody – Górki”, którego inwestorem jest Gmina Brody

Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 116. Z wydanym postanowieniem oraz zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Informuje, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 – dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w postanowienia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach.

                                                                                                                                                                                                       

Wójt Gminy Brody                                                                                                                                                                                            

-Andrzej Przygoda

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (postanowienie.pdf)Postanowienie Wójta Gminy Brody 146 Kb19.08.2011 12:03
Poprawiony: piątek, 19 sierpnia 2011 12:07
 
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 14:36

Znak: PB.6220.01.11                                                                              Brody dn.22.07.2011r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji odmawiającej wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 22.07.2011 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr PB.67/B/2011 decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 343/1, 344/1, 345/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Krynki, gmina Brody”

Z wydaną decyzją oraz ze zgromadzoną dokumentacją w niniejszej sprawie, w tym z uzyskanymi opiniami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, pok. nr 116 od Poniedziałku do Piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty, zarządca). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inna formą władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3 w Brodach.

 Wójt Gminy Brody

-Andrzej Przygoda

 
Obwieszczenie wznowienie postepowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 08 sierpnia 2011 14:26

Znak: PB.6220.01.11                                                                                    Brody dn., 22.07.2011r. 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY

Na podstawie art. art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), zawiadamiam, że Wójt Gminy Brody postanowieniem z dnia 22.07.2011r. znak: PB.6220.01.11 podjął zawieszone z Urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 343/1, 344/1, 345/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Krynki, gmina Brody”. Informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Brody pokój nr 116, tel. 041-271-13-40 w godzinach 715 – 1515.

Poprawiony: poniedziałek, 08 sierpnia 2011 14:33
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody wszczęcie postepowania administaracyjnego :budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brody-Górki" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
piątek, 08 lipca 2011 14:06

PB.6220.03.11                                                                                              Brody dn., 08.07.2011r.

 ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 27.06.2011r., (ostatecznie uzupełniony 08.07.2011r.) Gminy Brody, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody na osiedlu Brody – Górki”.

Poprawiony: piątek, 08 lipca 2011 14:12
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 02 czerwca 2011 15:07

Znak: PB.6220.02.11                                                                                                Brody dn., 01.06.2011r.

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 24.05.2011r., (data wpływu 31.05.2011r), Pana Jana Łęckiego, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z myjnią bezdotykową i infrastrukturą techniczną na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1224/3, 1223/3, 672/4, 1221/3, 1220/3, 655/6 w miejscowości Młynek gmina Brody”.

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 01 marca 2011 15:55

Znak: PB.7624/01/11                                                                                       Brody dn., 25.02.2011r.

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że na podstawie wniosku z dnia 24.02.2011r., Pana Michała Kania, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku stacji demontażu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji oraz skupu zużytego sprzętu elektrycznego realizowanego na działkach nr 343/1, 344/1, 345/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Krynki, gmina Brody” oraz przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Poprawiony: środa, 02 marca 2011 14:07
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
czwartek, 25 listopada 2010 11:08

Znak: PB.7624/05/10                                                                                                                                                                                     Brody dn.24.11.2010r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

informuję

że w dniu 24.11.2010 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr PB.103/B/2010 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krynki, gm. Brody z rur PVC-U Ø 160 mm w poboczu drogi powiatowej nr 0623 T ul. Długa oraz w poboczu drogi gminnej ul. Poprzeczna”.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Decyzja środowiskowa nr 05.2010.pdf)Decyzja 05/2010 235 Kb25.11.2010 11:10
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 09 listopada 2010 10:17

Znak: PB.7624/05/10                                                                     Brody dn. 08.11.2010r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Brody

zawiadamia,  o wydaniu 08.11.2010r. postanowienia o odstąpieniu  od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie rozdzielczej sieci wodociągowej w m. Krynki, gm. Brody z rur PVC-U Ø 160 mm w poboczu drogi powiatowej nr 0623 T ul. Długa oraz w poboczu drogi gminnej ul. Poprzeczna”, dla którego wnioskodawcą jest Gmina Brody

Więcej…
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-382/10/aw PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 08 listopada 2010 12:27

Treść dokumentu zeskanowana poniżej w załączniku pdf.


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (OBWIESZCZENIE.pdf)OBWIESZCZENIE.pdfObwieszczenie RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-382/10/aw65 Kb08.11.2010 12:32
Poprawiony: poniedziałek, 08 listopada 2010 12:32
 
OBWIESZCZENIE PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
wtorek, 28 września 2010 07:58

Znak: PB.7624/04/10

Brody dn.28.09.2010r.

Obwieszczenie

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227), informuję że w dniu 27.09.2010 r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr PB.88/B/2010 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „„Rozbudowie istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Rudnik-Staw Kunowski, w miejscowości Staw Kunowski – gmina Brody”.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Decyzja środowiskowa nr 04.2010.pdf)Decyzja 04/2010Rozbudowa istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Rudnik-Staw Kunowski, w miejscowości Staw Kunowski – gmina Brody386 Kb28.09.2010 08:46
Poprawiony: wtorek, 28 września 2010 08:53
Więcej…
 
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
poniedziałek, 06 września 2010 08:03

Znak: PB.7624/05/10

                                                                                     Brody dn., 02.09.2010r.

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, ze zmianami), w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)

Więcej…
 
Ogłoszenie Wójt Gminy Brody informuje o wydaniu postanowienia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 01 września 2010 10:27

Znak: PB.7624/04/10

                                                                 Brody dn. 31.08.2010r.

 

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Brody informuje o wydaniu postanowienia o odstąpieniu  od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0621T Rudnik-Staw Kunowski, w miejscowości Staw Kunowski – gmina Brody”, dla którego wnioskodawcą jest Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach z siedzibą przy ul. Ostrowieckiej 15.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zal-postanowienie.pdf)zal-postanowienie.pdfPostanowienie - załącznik w pliku pdf205 Kb01.09.2010 10:34
Poprawiony: środa, 01 września 2010 10:36
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek   
środa, 18 sierpnia 2010 13:57

Znak: PB.7624/3/09/10                                                                            

Brody dn.16.08.2010r

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brody

o podjętej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 


Na podstawie  85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227),

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Decyzja środowiskowa nr 02.2010.pdf)Decyzja środowiskowa nr 02.2010.pdfDECYZJA Nr 03/2010212 Kb18.08.2010 14:00
Poprawiony: środa, 18 sierpnia 2010 14:03
Więcej…