Sposób dostępu do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej. PDF Drukuj Email

 

Informacja dla stron zwracających się o udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Udostępnianie informacji publicznej, nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej, następuje w formie:

  1. ustnej lub pisemnej na pisemny wniosek strony,
  2. ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku strony (wniosek złożony ustnie),
  3. wywieszania na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy,

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, organ obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Urząd Gminy Brody, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez wnioskodawcę, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem, że jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Urząd Gminy Brody powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Gminy Brody, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Urząd Gminy Brody obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazują w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku wyżej określonym przez organ następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których wyżej mowa, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

  1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  2. uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Starachowicach.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy składać: 

 

  • korespondencyjnie na adres:

Urząd Gminy w Brodach

27-230 Brody,

ul. Staszica 3

 

  • osobiście:

Urząd Gminy w Brodach
27-230 Brody,

ul. Staszica 3, pok. 103

 

  • pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (wniosek.doc)wniosek.docWzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.32 Kb20.10.2010 13:27
Pobierz ten plik (wniosek.pdf)wniosek.pdfWzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.338 Kb20.10.2010 13:27

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sierpnia 2010 10:43
Poprawiony: środa, 20 października 2010 13:20