OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE BRODY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 27 stycznia 2017 12:57

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE BRODY

na podstawie art. 78a ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)

 

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

1) Art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)

2) Rozdział V pn. „Kontrola Przedsiębiorcy (art. 77-84) ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.)

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:

- PRZESTRZEGANIE ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:

- PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA PODSTAWIE WYDANYCH W GMINIE BRODY ZEZWOLEŃ.

 

W szczególności, kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

 • na które wpływają skargi lub interwencje,
 • wobec których prowadzono postępowania o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 83b ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 83 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLE:

 • upoważnieni przez Wójta Gminy Brody pracownicy Urzędu Gminy Brody
 • w razie potrzeby, w asyście funkcjonariuszy Policji

 

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIĘBIORCY PODCZAS KONTROLI (art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,
 • tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
 • faktury zakupu napojów alkoholowych,

 

DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:

 • protokół kontrolny,
 • inne (w razie potrzeby).

 

INNE UWAGI:

 • pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 79 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 80 ust. 3 i art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
 • kontrolę wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli (art. 80a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2016 r.

 • przeprowadzono 1 kontrolę.
 • w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwoleń.

 

 

 

Poprawiony: piątek, 27 stycznia 2017 13:22
 
Wystąpienie pokontrolne znak: LKI-4101-01-01/2012 z dnia 2012-03-01. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 16 maja 2012 09:11

Wystąpienie pokontrolne znak: LKI-4101-01-01/2012 z dnia 2012-03-01. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Brodach (Urząd) w zakresie realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), z uwzględnieniem pożyczki Banku Światowego, w latach 2010-2011.

Treść w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wystapienie_pokontrolne_2012.pdf)Wystapienie_pokontrolne_2012.pdfWystąpienie pokontrolne znak: LKI-4101-01-01/2012 z dnia 2012-03-01.217 Kb16.05.2012 09:13
 
Wystąpienie pokontrolne znak: K.0914-K/14/10 z dnia 2011-02-11. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 16 maja 2012 09:07

Wystąpienie pokontrolne znak: K.0914-K/14/10 z dnia 2011-02-11. Na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Brody Nr K.0914/K/19/2010 z dn. 29.12.20 10r. została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Gminy w Brodach przez podinspektora ds. kontroli w Urzędzie Gminy w Brodach Panią Wiolettę Sobecką.

Treść w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wystapienie_pokontrolne_2011.pdf)Wystapienie_pokontrolne_2011.pdfWystąpienie pokontrolne znak: K.0914-K/14/10 z dnia 2011-02-11.91 Kb16.05.2012 09:10
 
Wystąpienie pokontrolne znak: FN. IV-0932-8/10 z dnia 2010-04-06. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
środa, 16 maja 2012 09:01

Wystąpienie pokontrolne znak: FN. IV-0932-8/10 z dnia 2010-04-06 w związku z przeprowadzoną kontrolą w dniach od 4 do 12 marca br. w podległej Panu jednostce kontrolę dotyczącą oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2009r. na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu administracji rządowej oraz sposobu pobierania i odprowadzania dochodów do Skarbu Państwa uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań.

Treść w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wystapienie_pokontrolne_2010.pdf)Wystapienie_pokontrolne_2010.pdfWystąpienie pokontrolne znak: FN. IV-0932-8/10 z dnia 2010-04-06.23 Kb16.05.2012 09:05
Poprawiony: środa, 16 maja 2012 09:06
 
Wystąpienie pokontrolne znak WK-060/13/3652/2010 z dnia 05.08.2010r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 01 października 2010 14:43

Wystąpienie pokontrolne znak WK-060/13/3652/2010 z dnia 05.08.2010r. w zakresie przeprowadzona przez Regionalną Izbę Kontroli w Kielcach w dniach od 17 marca - 9 czerwca 2010r kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Brody w wybranych okresach od 2006 roku do dnia kontroli ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2009 roku.

Treść w załączniku poniżej:


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wystapienie-pokontrolne-2010.pdf)Wystapienie-pokontrolne-2010.pdfTreść wystąpienia pokontrolnego w pliku pdf399 Kb01.10.2010 14:45
 
Wystąpienie pokontrolne Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Wzorek   
piątek, 01 października 2010 14:38

Wystąpienie pokontrolne Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach po przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Brody w dniu 17 kwietnia 2008 roku. Treść w załączniku poniżej.


Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wystapienie-pokontrolne-2008.pdf)Wystapienie-pokontrolne-2008.pdfTreść wystąpienia pokontrolnego w pliku pdf167 Kb01.10.2010 14:40