Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2017
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2017 Pliki: 13
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Sesja Nr I (31-01-2017)

 • Uchwała Nr I/1/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2016 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • Uchwała Nr I/2/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 • Uchwała Nr I/3/17 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą Nr II/13/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 2016 roku.
 • Uchwała Nr I/4/17 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej w charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brody wprowadzonego Uchwałą Rady Gminy Brody Nr XLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014r.
 • Uchwała Nr I/5/17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Brody.
 • Uchwała Nr I/6/17 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami 2017-2020.
 • Uchwała Nr I/7/17 w sprawie umorzenia zależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych i umorzenia odsetek od tych zaległości należnych ZGK w Brodach.
 • Uchwała Nr I/8/17 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brody.
 • Uchwała Nr I/9/17 w sprawie wystąpienia do Rady Miasta Starachowice o opinię w przedmiocie zmiany granic Gminy Brody.
 • Uchwała Nr I/10/17 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania wniosku w przedmiocie przyłączenia miejscowości Lipie i Kuczów do obszaru Gminy Starachowice.

 

Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-02-14
2.48 MB
438
Sesja Nr II (15-02-2017)

 • Uchwała Nr II/11/2017 Rady Gminy Brody z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • Uchwała Nr II/12/2017 Rady Gminy Brody z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr II/13/2017 Rady Gminy Brody z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
 • Uchwała Nr II/14/2017 Rady Gminy Brody z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • Uchwała Nr II/15/2017 Rady Gminy Brody z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr II/16/2017 Rady Gminy Brody z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców gminy Brody.
 • Uchwała Nr II/17/2017 Rady Gminy Brody z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-02-23
985.77 KB
378
Sesja Nr III (27-03-2017)

 • UCHWAŁA NR III/18/2017 RADY Gminy Brody z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR III/19/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian, w budżecie gminy na 2017r.
 • UCHWAŁA NR III/20/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 • UCHWAŁA NR III/21/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach wodociągu PE 50 w ulicy Kanałowej w Kuczowie oraz w ulicy Polnej w Jabłonnie.
 • UCHWAŁA NR III/22/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.
 • Uchwała Nr III/23/2017 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 • UCHWAŁA Nr III/24/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017r w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkotach podstawowych i publicznych szkól podstawowych, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
 • UCHWAŁA Nr III/25/2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
 • Uchwała Nr III/26/2017 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2017.
 • UCHWAŁA Nr III/27/2017 RADY GMINY W BRODACH z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr III/28/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 marca 2017r. w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w przedmiocie zmiany granic Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-04-04
2.36 MB
389
Sesja Nr IV (27-04-2017)

 • Uchwała Nr IV/29/17 w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023
 • Uchwała Nr IV/30/17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 • Uchwała Nr IV/31/17 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej i wyłączenia drogi z użytkowania.
 • Uchwała Nr IV/32/17 w sprawie przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego-zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.
 • Uchwała Nr IV/33/17 w sprawie wycofania wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji złożonego za pośrednictwem Wojewody Swiętokrzyslciego o wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w przedmiocie zmiany granic Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-05-04
978.05 KB
400
Sesja Nr V (26-05-2017)

 • Uchwała Nr V/34/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Brodach.
 • Uchwała Nr V/35/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • Uchwała Nr V/36/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • Uchwała Nr V/37/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenie i utrzymanie rabat kwiatowych w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Brody.
 • Uchwała Nr V/38/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/ 21 /2017 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach wodociągu PE 50 w ulicy Kanałowej w Kuczowie oraz w ulicy Polnej w Jabłonnie.
 • Uchwała Nr V/39/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Gminy Brody.
 • Uchwała Nr V/40/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie.
 • Uchwała Nr V/41/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krynkach
 • Uchwała Nr V/42/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie założenia Publicznej Szkoty Podstawowej w Lipiu.
 • Uchwała Nr V/43/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody".
 • Uchwała Nr V/44/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2016 rok.
 • Uchwała Nr V/45/2017 Rady Gminy Brody z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-06-09
10.2 MB
1608
Sesja Nr VI (30-06-2017)

 • UCHWAŁA NR VI/46/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR VI/47/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 • UCHWAŁA NR VI/48/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR VI/49/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/26/2017 z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2017.
 • UCHWAŁA NR VI/50/2017 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródel odnawialnych" z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-07-21
1.23 MB
319
Sesja Nr VII (03-08-2017)

 •  UCHWAŁA NR VII/51/2017 RADY Gminy Brody z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR VII/52/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR VII/55/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 03 sierpnia 2017r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego — zarządzania drogami powiatowymi w zakresie wykonania rowu krytego w związku z rozbudową drogi powiatowej DP 0625T Krynki — Brody w celu zabezpieczenia przed zalewaniem mieszkańców przy ul. Nadrzecznej w Brodach.
 • Uchwała Nr VII/54/2017 Rady Gminy Brody z dnia 3 sierpnia 2017 w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.
 • UCHWAŁA NR VII/55/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: utworzenia Publicznego Przedszkola w Rudzie.
 • UCHWAŁA NR VII/56/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: utworzenia Publicznego Przedszkola w Krynkach.
 • UCHWAŁA NR VII/57/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: projektu uchwały planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody.
 • UCHWAŁA Nr VII/58/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie: projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-08-23
3.25 MB
547
Sesja Nr VIII (25-08-2017)

 • UCHWAŁA Nr VIII / 59 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 60 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: wysokości opłat za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywanie u dziennego opiekuna.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 61 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Brody oraz zasad jego ustalania.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 62 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 63 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 64 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 65 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 66 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 67 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA Nr VIII / 68 /2017 RADY GMINY BRODY z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 • Stanowisko Nr 1/2017 BRODY Rady Gminy w Brodach z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania i wsparcia działalności Polsko-Amerykańskich Klinik Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologicznego.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-09-04
3.12 MB
352
Sesja Nr IX (22-09-2017)

 • UCHWAŁA NR IX/69/2017 RADY Gminy Brody z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR IX/70/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR IX/71/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR IX/72/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.
 • UCHWAŁA NR IX/73/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 22 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich" - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-10-04
1.52 MB
306
Sesja Nr X (03-10-2017)

 • UCHWAŁA NR X/74/2017 RADY Gminy Brody z dnia 03 października 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR X/75/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 03 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-11-10
767.68 KB
263
Sesja Nr XI (27-10-2017)

 • UCHWAŁA NR XI/76/2017 RADY Gminy Brody z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR XI/77/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR XI/78/2017 RADY GMINY BRODY z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-11-10
1.65 MB
302
Sesja Nr XII (24-11-2017)

 • UCHWAŁA NR XII/79/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego Adamowie w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Adamowie.
 • UCHWAŁA NR XII/80/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brodach w ośmioletnią Szkolę Podstawową im. Janusza Korczaka w Brodach.
 • UCHWAŁA NR XII/81/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie w ośmioletnią Publiczną Szkolę Podstawową w Dziurowie.
 • UCHWAŁA NR XII/82/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Barańskiego w Krynkach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krynkach.
 • UCHWAŁA NR XII/83/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu.
 • UCHWAŁA NR XII/84/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubieni w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawia II w Lubieni, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubieni.
 • UCHWAŁA NR XII/85/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Rudzie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie.
 • UCHWAŁA NR XII/86/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Stykowie, wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Stykowie, wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.
 • UCHWAŁA NR XII/87/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr VIII/62/2017 Rady Gminy Brody z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody.
 • UCHWAŁA NR XII/88/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie ustanowienia szczególowych zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki sportowe finansowanych z budżetu Gminy Brody.
 • UCHWAŁA NR XII/89/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
 • UCHWAŁA NR XII/90/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie ustalenia przedstawiciela Rady Gminy w Brodach w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.
 • UCHWAŁA NR XII/91/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
 • UCHWAŁA NR XII/92/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR XII/93/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 • UCHWAŁA NR XII/94/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2018 r.
 • UCHWAŁA NR XII/95/2017 Rady Gminy Brody z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XII/78/2015 r. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-01-12
2.71 MB
315
Sesja Nr XIII (29-12-2017)

 • UCHWAŁA NR XIII/96/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017-2023.
 • UCHWAŁA NR XIII/97/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r.
 • UCHWAŁA NR XIII/98/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji podatkowych dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddzial Terenowy w Rzeszowie.
 • UCHWAŁA NR XIII/99/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Brody na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024.
 • UCHWAŁA NR XIII/100/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017 - 2023.
 • UCHWAŁA NR XIII/101/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR XIII/102/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 • UCHWAŁA NR XIII/103/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2018-2026.
 • UCHWAŁA NR XIII/104/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2018 rok.
 • UCHWAŁA NR XIII/105/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brody na rok 2018.
 • UCHWAŁA NR XIII/106/2017 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Brody na rok 2018.

 

Dodany
Wielkość
Pobrany
2018-01-12
17.46 MB
326