Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2016
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2016 Pliki: 17
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Sesja Nr I (29-01-2016)

 • Uchwała Nr/1/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwala Nr/2/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • Uchwala Nr/3/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwala Nr/4/16 w sprawie zmiany Uchwały NrXI/68/15 Rady Gminy Brody z dnia 23 października 2015 roku w sprawie utworzenia przedszkola w Lubieni.
 • Uchwala Nr/5/16 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Brodach,
 • Uchwala Nr/6/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wspólnie z Powiatem Starachowickim do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Brody-Tatry-Polesie w miejscowości Brody" w latach 2016-2017.
 • Uchwała Nr/7/16 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brody.
 • Uchwała Nr/8/16 w sprawie zmiany w Uchwale Nr111/14/2007 Rady Gminy Brody z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia statutu sołectw Gminy Brody
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-02-10
1.13 MB
467
Sesja Nr II (26-02-2016)

 • Uchwała Nr II/9/16 w ustalenia zasad wypłaty zryczałtowanych diet dla Sołtysów Gminy Brody.
 • Uchwała Nr II/10/16 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubieni.
 • Uchwala Nr II/11/16 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach.
 • Uchwała Nr II/12/16 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brody oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Uchwala Nr II/13/16 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
 • Uchwala Nr II/14/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania. Rodziny w Gminie Brody na lata 2016-2019.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-17
842.19 KB
436
Sesja Nr III (08-03-2016)

 • Uchwała Nr III/15/16 w udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach na 2016 rok.
 • Uchwała Nr III/16/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwała Nr III/17/16 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr III/18/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwalą Nr II/13/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 lutego 2016 roku.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-03-17
759.09 KB
418
Sesja Nr IV (31-03-2016)

 • Uchwała Nr IV/19/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/90/015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwała Nr IV/20/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok 3.Uchwala Nr IV/21/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr IV/22/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/42/2010 Rady Gmin Brody z dnia 6 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.
 • Uchwała Nr IV/23/16 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2016.
 • Uchwała Nr IV/24/16 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 • Uchwała Nr IV/25/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców Gminy Brody.
 • Uchwała Nr IV/26/16 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr IV/27/16 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodach.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-04-12
1.38 MB
409
Sesja Nr V (29-04-2016)

 • Uchwała Nr V/28/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020,
 • Uchwała Nr V/29/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
 • Uchwała Nr V/30/16 w sprawie przyjęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego- zarzadzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej,
 • Uchwała Nr V/31/16 w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-05-10
0 B
391
Sesja Nr VI (31-05-2016)

 • Uchwała Nr VI/32/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020
 • Uchwała Nr VI/33/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • Uchwała Nr VI/34/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2015 rok
 • Uchwała Nr VI/35/16 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody.
 • Uchwała Nr VI/36/16 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieni.
 • Uchwała Nr VI/37/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr VI/38/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres jednego roku w trybie bezprzetargowym Pani Barbarze Pikus lokalu o powierzchni 121,25 m2 mieszczącym się w budynku OSP Ruda przy ul.Widok 5, 27-230 Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-06-13
6.92 MB
558
Sesja Nr VII (30-06-2016)

 • Uchwała Nr VII/39/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX111/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwala Nr VII/40/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • Uchwała Nr VII/41/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.
 • Uchwala Nr VII/42/16 w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
 • Uchwala Nr VII/43/16 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
 • Uchwała Nr VII/44/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr VII/45/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.
 • Uchwala Nr VII/46/16 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.
 • Uchwała Nr VII/47/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwala Nr VII/48/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-07-06
24.29 MB
456
Sesja nadzwyczajna w dniach 14 i 20 lipca 2016 roku

 • Uchwała Nr VIII/49 /2016 Rady Gminy Brody z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016 - 2020.
 • Uchwała Nr VIII/50/2016 Rady Gminy Brody z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016 -2020.
 • UCHWAŁA NR VIII/51/2O16 RADY GMINY BRODY z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • UCHWAŁA Nr VIII/52/2016 Rady Gminy Brody z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • UCHWAŁA NR VIII/53/2016 RADY GMINY B RODY z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • UCHWAŁA Nr VIII/54/2016 RADY GMINY BRODY z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu „Brody nad Kamienną" nieruchomości gruntowej, położonej we wsi i gminie Brody, przy ul. Sportowej, stanowiącej część działki nr 178/1 oraz zmiany Uchwały Nr 111/19/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-09-07
1.44 MB
421
Sesja Nr IX (05-08-2016)

 • UCHWAŁA NR IX/55/2016 Rady Gminy Brody z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII /49/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XIII/90/2015 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • UCHWAŁA NR IX/56/2016 Rady Gminy Brody z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany w uchwal" Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016 -2020.
 • UCHWAŁA NR IX/57/2016 Rady Gminy Brody z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie: w sprawie: zmiany uchwaly Rady Gminy Brody Nr VIII /51/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. podjętej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r.
 • UCHWAŁA NR IX/58/2016 Rady Gminy Brody z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie: w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII /52/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. podjętej w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • UCHWAŁA NR IX/59/2016 Rady Gminy Brody z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie:w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII /53/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. podjętej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-09-07
1.01 MB
374
Sesja Nr X (26-08-2016)

 • Uchwała Nr X/60/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany w uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016 -2020.
 • UCHWAŁA NR X/61/2016 RADY GMINY BRODY z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 • UCHWAŁA Nr X/62/2016 Rady Gminy Brody z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Brody Nr VIII/52/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 • UCHWAŁA Nr X/63/2016 RADY GMINY w BRODACH z dnia 26 sierpnia 2016 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia przez Gminę Brody z Powiatem Starachowickim.
 • UCHWAŁA Nr X/64/2016 RADY GMINY BRODY z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Barchan Krynki, nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Krynki, oznaczonej jako działka nr 1234, stanowiącej własność Gminy Brody.
 • UCHWAŁA NR X/65/2016 RADY GMINY BRODY z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-09-07
1.36 MB
392
Sesja Nr XI (28-09-2016)

 • Uchwała Nr XI/66/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020
 • Uchwała Nr XI/67/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XI/68/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XI/69/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok
 • Uchwała Nr XI/70/16 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Uchwała Nr XI/71/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/16 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.
 • Uchwała Nr XI/72/16 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-10-03
5.29 MB
656
Sesja nadzwyczajna z dnia 10-10-2016r.

 • Uchwała Nr XII/73/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XII/74/16 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres dziesięciu lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Ludowy Klub Biegacza „Rudnik", nieruchomości gruntowej, położonej we wsi i gminie Brody, przy ul.Sportowej, stanowiącej cześć działki nr 178/1 oraz zmiany Uchwały Nr VIII/54/16 Rady Gminy Brody z dnia 20 lipca 2016 roku.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-12-29
290.84 KB
325
Sesja Nr XIII (28-10-2016)

 • Uchwala Nr XIII/75/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwała Nr XIII/76/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XIII/77/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XIII/78/16 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Brody oraz nadania jej statutu.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-12-29
1.68 MB
422
Sesja nadzwyczajna z dnia 08-11-2016r.

 • Uchwała Nr XIV/79/16 w sprawie zmiany Uchwały NrXIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwała Nr XIV/80/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-12-29
769.34 KB
346
Sesja Nr XV (28-11-2016)

 • Uchwała Nr XV/81/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy. Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwała Nr XV/82/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XV/83/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XV/84/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2017 roku.
 • Uchwała Nr XV/85/16 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XII/78/2015 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XV/86/16 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
 • Uchwała Nr XV/87/16 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.
 • Uchwała Nr XV/88/2016 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Dowóz uczniów spoza terenu Gminy Brody do Publicznego Gimnazjum w Rudzie" w okresie od 01 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 • Uchwała Nr XV/89/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Brody do określenia zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody, w tym pasa drogowego dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych na potrzeby infrastruktury technicznej.
 • Uchwała Nr XV/90/16 w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Brody na lata 2016-2023.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-12-29
4.6 MB
587
Sesja Nr XVI (29-12-2016)

 • Uchwała Nr XVI/91/16 w sprawie zmiany Uchwały NrXIII/90/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwała Nr XVI/92/16 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 • Uchwała Nr XVI/93/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2017-2021.
 • Uchwała Nr XVI/94/16 w sprawie zmiany załącznika nr 1 (wniosek do Komisji Zdrowotnej przyznanie zapomogi z Funduszu Zdrowotnego) Regulaminu Funduszu Zdrowotnego.
 • Uchwała Nr XVI/95/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 • Uchwała Nr XVI/96/16 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XVI/97/16 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach będących w zarządzie RZGW, przyległych do zbiornika wodnego Brody Iłżeckie, tj zadań o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996r utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Uchwała Nr XVI/98/2016 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 • Uchwała Nr XVI/99/16 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 • Uchwała Nr XVI/100/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2023.
 • Uchwała Nr XVI/101/16w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2017 rok.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-24
8.29 MB
737
Sesja nadzwyczajna Nr XVII (30-12-2016)

 • Uchwała Nr XVII/102/2016 RADY GMINY w BRODACH z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Brody i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
 • Uchwała Nr XVII/103/2016 RADY GMINY w BRODACH z dnia 30.12.2016 r. w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Brody i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2017-01-24
329.76 KB
355