Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2015
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2015 Pliki: 12
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Sesja Nr I (21-01-2015) - Sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Brodach.

 • Uchwała Nr I/1/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brody,
 • Uchwała Nr I/2/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brody,
 • Uchwała Nr I/3/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brody.

1.Uchwała Nr I/1/2015 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Brody. 2.Uchwała Nr I/2/2015 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brody. 3.Uchwała Nr I/3/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-27
69.79 KB
499
Sesja Nr II (30-01-2015)

 • Uchwała Nr II/4/2015 Rady Gminy Brody z dnia w sprawie ustalenia zasad wypłaty miesięcznych zryczałtowanych diet dla Sołtysów Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-02-05
242.78 KB
466
Sesja Nr III (02-03-2015)

 • Uchwała Nr III/5/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Brody na lata 2015­-2020,
 • Uchwała Nr III/6/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok,
 • Uchwała Nr III/7/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/20/2007 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, ustalenia wynagrodzenia za inkaso,
 • Uchwała Nr III/8/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok,
 • Uchwała Nr III/9/15 w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach,
 • Uchwała Nr III/10/15 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Brody jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • Uchwała Nr III/11/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Starachowickim do realizacji zadań publicznych w zakresie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Brody w latach 2015-2020,
 • Uchwała Nr III/12/15 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • Uchwała Nr III/13/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej,
 • Uchwała Nr III/14/15 w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach,
 • Uchwała Nr III/15/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach,
 • Uchwała Nr III/16/15 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-03-11
0 B
694
Sesja Nr IV (27-03-2015)

 

 • Uchwała Nr IV/17/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie WPF Gminy Brody na lata 2015-2020,
 • Uchwała Nr IV/18/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok,
 • Uchwała Nr IV/19/15 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego PN. „Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz z budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 • Uchwała Nr IV/20/15 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
 • Uchwała Nr IV/21/15 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2015,
 • Uchwała Nr IV/22/15 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-14
973.99 KB
512
Sesja Nr V (24-04-2015)

 • Uchwała NrV/23/15 w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i umorzenia odsetek od tych należności należnych Gminie Brody od Pani Słupskiej Małgorzaty prowadzącej Aptekę w miejscowości Styków ul.Nadrzeczna 1.
 • Uchwała NrV/24/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2014 rok.
 • Uchwała NrV/25/15 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2014 rok
 • Uchwała NrV/26/15 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2015-2032".
 • Uchwała NrV/27/15 w sprawie przystąpienia Gminy Brody do projektu kwalifikującego się do wsparcia w ramach RPOWS 2014-2020-„rewitalizacja terenu położonego w centrum Gminy Brody".
 • Uchwała NrV/28/15 w sprawie przystąpienia Gminy Brody do projektu kwalifikującego się do wsparcia w ramach RPOWS 2014-2020 —„budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, Młynek ul.Leśna wraz z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki".
 • Uchwała NrV/29/15 w sprawie przystąpienia Gminy brody do projektu kwalifikującego się do wsparcia w ramach RPOWS 2014-2020 —„tworzenie nowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Brody".
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-04-29
1.86 MB
666
Sesja Nr VI (29-05-2015)

 • Uchwała Nr VI/30/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020
 • Uchwała Nr VI/31/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
 • Uchwała Nr VI/32/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/22/15 Rady Gminy Brody z dnia 27 marca 2015 roku
 • Uchwała Nr VI/33/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014 rok.
 • Uchwała Nr VI/34/15 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-23
4.58 MB
485
Sesja Nr VII (29-06-2015)

 • Uchwała Nr VII/35/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020
 • Uchwała Nr VII/36/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
 • Uchwała Nr VII/37/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
 • Uchwała Nr VII/38/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 4-ch lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Rudnik nieruchomości runtowej, zabudowanej, położonej we wsi Rudnik, oznaczonej jako działka nr 41/2, będącej własnością Gminy Brody.
 • Uchwała Nr VII/39/15 w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku
 • Uchwała Nr VII/40/15 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach kadencji 2016-2019.
 • Uchwała Nr VII/41/15 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-07-23
937.95 KB
452
Sesja Nr VIII (28-08-2015)

 • Uchwała Nr VIII/42/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/14 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020
 • Uchwała Nr VIII/43/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
 • Uchwała Nr VIII/44/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
 • Uchwała Nr VIII/45/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego.
 • Uchwała Nr VIII/46/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3 położonych w miejscowościach Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
 • Uchwała Nr VIII/47/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów, z przeznaczeniem na cele zieleni naturalnej z dopuszczeniem funkcjonowania stawów rybnych i innych sztucznych zbiorników wodnych.
 • Uchwała Nr VIII/48/15 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy brody wprowadzonego Uchwalą Rady Gminy Brody Nr XLIV/279/2014 z dnia 30 maja 2014 roku
 • Uchwała Nr VIII/49/15 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym Powiatowi Starachowickiemu parteru budynku szkoły Podstawowej wraz z częścią nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi Staw Kunowski, oznaczonej jako działka nr 9, będącej władnością Gminy Brody.
 • Uchwała Nr VIII/50/15 w sprawie zmiany statutu Sołectw Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-09-23
5.85 MB
441
Sesja Nr IX (25-09-2015)

 • Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody.
 • Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku  w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody.
 • Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody.
 • Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody.
 • Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/2014 Rady Gminy Brody z dnia 01 grudnia 2014 roku.
 • Uchwała Nr IX/56/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brody
 • Uchwała Nr IX/57/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015r.
 • Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Brody i wyrażeniu woli do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"
 • Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
 • Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie ustalenia przedstawiciela Rady Gminy w Brodach w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.
 • Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na cele publiczne nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody ul. Starachowicka, gmina Brody.
 • Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 2014-2020.
 • Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach.
 • Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Brody z dnia 25 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach na okres kadencji 2016-2019.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-05
5.34 MB
432
Sesja Nr X (23-10-2015)

 • Uchwala Nr XI/65/15 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o w Starachowicach.
 • Uchwala Nr XI/66/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020.
 • Uchwala Nr XI/67/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 4.Uchwala Nr XI/68/15 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Lubienii.
 • Uchwała Nr XI/69/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXXI/260/14 w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-10-29
2.66 MB
449
Sesja Nr XI (27-11-2015)

 • Uchwala Nr XII/70/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrIII/14/2014 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020.
 • Uchwala Nr XII/71/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 • Uchwala Nr XII/72/15 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 • Uchwala Nr XII/73/15 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
 • Uchwala Nr XII/74/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 • Uchwala Nr XII/75/15 w sprawie uchylenia Uchwały NrXV/78/2011 Rady Gminy Brody z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności
 • Uchwala Nr XII/76/15 w sprawie uchylenia Uchwały NrX/79/2009 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2009r w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności.
 • Uchwała Nr XII/77/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2016 roku.
 • Uchwala Nr XII/78/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVII/148/2012 z dnia 29 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XII/79/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • Uchwala Nr XII/80/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXVI/150/2012 Rady Gminy Brody z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-12-17
4.21 MB
562
Sesja Nr XII (29-12-2015)

 • Uchwala NrXIII/81/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr111/14/2014 Rady Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020.
 • Uchwala NrX111/82/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 3.Uchwala NrXIII/83/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok 4.Uchwala NrXIII/84/15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 • Uchwala NrXIII/85/15 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrX11/74/15 Rady Gminy Brody z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Brody oraz zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
 • Uchwała NrXIII/86/15 w sprawie powierzenia Gminie Brody zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach będących w zarządzie RZGW, przyległych do zbiornika wodnego Brody tj. zadań, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Uchwala NrXIII/87/15 w sprawie Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Gminie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Brody na lata 2016-2021.
 • Uchwala NrXIII/88/15 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
 • Uchwala NrXIII/89/15 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 • Uchwała NrX111/90/15 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020.
 • Uchwala NrXIII/91/15 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2016 rok.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2016-02-10
4.63 MB
456