Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2014
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2014 Pliki: 13
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Sesja nadzwyczajna nr I (2014-01-10)

 • Uchwała Nr XXXIX/250/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Brody w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 • Uchwała Nr XXXIX/251/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie: w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku lub w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-01-24
1.53 MB
470
Sesja nr II (2014-01-21)

 • Uchwała Nr XXXX/252/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
 • Uchwała Nr XXXX/253/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.
 • Uchwała Nr XXXX/254/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców gminy Brody.
 • Uchwała Nr XXXX/255/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr XXXX/256/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr XXXX/257/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/64/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
 • Uchwała Nr XXXX/258/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Studium iWarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-02-24
11.46 MB
656
Sesja nr III (2014-02-28)

 • Uchwała Nr XXXXI/259/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
 • Uchwała Nr XXXXI/260/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-03-10
215.33 KB
510
Sesja nr IV (2014-03-28)

 • Uchwala Nr XLII/261/14 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020
 • Uchwala Nr XLII/262/14 w sprawie wprowadzenia z mian w budżecie gminy na 2014 rok.
 • Uchwala Nr XLII/263/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Słupia.
 • Uchwala Nr XLII/264/14 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
 • Uchwala Nr XLII/265/14 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2014.
 • Uchwala Nr XLII/266/14 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych na terenie gminy Brody w obiektach i na terenach stanowiących własność gminy, jednostek organizacyjnych gminy lub instytucji kultury.
 • Uchwala Nr XLII/267/14 w sprawie wydania opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrowiec Swiętokrzyski, polożonych na terenie Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-04-25
2.13 MB
507
Sesja nr V (2014-04-30)

 • Uchwala Nr XLIII/268/14 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020.
 • Uchwala Nr XLIII/269/14 w sprawie: wprowadzenia z mian w budżecie gminy na 2014 rok.
 • Uchwala Nr XLIII/270/14 w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego PN."Aktywność szansą na lepsze jutro —rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację działania 7.1, Podziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej",
 • Uchwala Nr XLIII/271/14 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.
 • Uchwala Nr XLIII/272/14 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2013 rok,
 • Uchwala Nr XLIII/273/14 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2013 rok,
 • Uchwala Nr XLIII/274/14 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2013 rok,
 • Uchwala Nr XLIII/275/14 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy BRODY w Brodach.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-05-13
6.32 MB
486
Sesja VI (2014-05-30)

 • Uchwała Nr XLIV/276/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XLIV/277/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 • Uchwała Nr XLIV/278/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Brody na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XLIV/279/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-06-06
14.48 MB
450
Sesja VII (2014-06-27)

 • Uchwała Nr XLV/280/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXVIIII248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020.
 • Uchwała Nr XLV/281/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 • Uchwała Nr XLV/282/2014 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr XLV/283/2014 w sprawie: akceptacji planu odnowy miejscowości Krynki.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-07-17
1.69 MB
504
Sesja VIII (2014-08-29)

 

 • Uchwała Nr XLVI/284/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020
 • Uchwala Nr XLVI/285/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 • Uchwała NrXLVI/286/2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Uchwala NrXLVI/287/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-09-19
1.05 MB
508
Sesja IX (2014-09-26)

 • Uchwala Nr XLVII/288/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale NrXXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020
 • Uchwała Nr XLVII/289/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
 • Uchwała Nr XLVII/290/2014 w sprawie zapewnienia środków finansowych na realizacje zadania PN." Przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T Lubienia- Przymiarki- Budy Brodzkie-Działki- Młynek na odcinku Młynek —Budy Brodzkie —etap II" realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych —Etap II Bezpieczeństwo —Dostępność —Rozwój".
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-10-07
571.28 KB
452
Sesja X (2014-10-30)

 • Uchwała Nr XLVIII/291/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020
 • Uchwala Nr XLV111/292/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • Uchwała Nr XLV111/293/2014 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brody lub jej jednostkom podległym
 • Uchwała Nr XLVIII/294/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia jednostkowej zmiany Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody
 • Uchwala Nr XLV111/295/2014 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego w 2015 roku
 • Uchwała Nr XLVIII/296/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 2015-2020.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-11-27
4.51 MB
898
Sesja Nr I (2014-12-01) - nowa kadencja Rady Gminy Brody

 • Uchwała N I/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach.
 • Uchwala Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Brodach.
 • Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Brodach.
 • Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Brodach.
 • Uchwala Nr I/5/2014 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy w Brodach.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-12-08
209.16 KB
470
Sesja Nr II (2014-12-11) - nowa kadencja Rady Gminy Brody

 • Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2015 roku.
 • Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
 • Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Brody z dnia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-12-16
165.25 KB
479
Sesja III (2014-12-30) - nowa kadencja Rady Gminy Brody

 • Uchwala Nr III/9/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014-2020.
 • Uchwala Nr III/10/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
 • Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwala Nr III/12/2014 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
 • Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
 • Uchwala Nr III/14/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015-2020.
 • Uchwała Nr III/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2015 rok.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2015-01-09
2.57 MB
479