Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2013
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2013 Pliki: 11
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Sesja I (2013-01-25)

 • Uchwała Nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uehwale Nr XXVII/ 163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.
 • Uchwała Nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej.
 • Uchwała Nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze , warunków częściowego łub całkowitego zwolnienia od opłat ,oraz tryb ich pobierania.
 • Uchwała Nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
 • Uchwała Nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
 • Uchwała Nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2013-2018".
 • Uchwała Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brody.

 

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-02-11
12.83 MB
639
Sesja II (2013-02-28)

 • Uchwała Nr XXIX/173/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 -2016.
 • Uchwała Nr XXIX/174/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXIX/175/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brody.
 • Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr XXIX/177/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie.
 • Uchwała Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia kwoty dopłat do jednego m3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • Uchwała Nr XXIX/179/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-13
2.46 MB
540
Sesja III (2013-03-26)

 • Uchwała Nr XXX/180/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXX/181/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr XXX/182/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
 • Uchwała Nr XXX/183/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2013.
 • Uchwała Nr XXX/184/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VI/85/2004 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 sierpnia 2004 roku dotyczącej użyczenia Dyrektorom Szkół w Adamowie, Brodach, Dziurowie, Krynkach, Lubieni, Rudzie i Stykowie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Brody, położonych we wsiach Adamów, Brody, Dziurów, Krynki, Lubienia, Ruda i Styków oraz uchylenia Uchwały Nr XI/93/2008 z dnia 24 października 2008 roku w sprawie użyczenia Zespołowi Placówek Oświatowych w Stykowie, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej we wsi Styków.
 • Uchwała Nr XXX/185/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie: określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych stanowiących własność gminy Brody.
 • Uchwała Nr XXX/186/2013 Rady Gminy w Brodach z  dnia 26 marca 2013r. w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnej z funkcji wiceprzewodniczącej Rady Gminy w Brodach.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-04-08
1.71 MB
611
Sesja IV (2013-04-25)

 • Uchwała Nr XXXI/187/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXI/188/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 • Uchwała Nr XXXI/189/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XXXI/190/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
 • Uchwała Nr XXXI/191/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2012 rok.
 • Uchwała Nr XXXI/192/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2012 rok.
 • Uchwała Nr XXXI/193/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r.
 • Uchwała Nr XXXI/194/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro -rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz z budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 • Uchwała Nr XXXI/195/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 • Uchwała Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr XXXI/198/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2012r.
 • Uchwała Nr XXXI/199/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: absolutorium dla Wójta Gminy w Brodach.
 • Uchwała Nr XXXI/200/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/ 163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-05-28
5.7 MB
583
Sesja V (2013-05-24)

 • Uchwała Nr XXXII/201/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.
 • Uchwała Nr XXXII/202/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXII/203/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres od dnia 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach.
 • Uchwała Nr XXXII/204/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-06-13
813.78 KB
531
Sesja VI (2013-06-25)

 • Uchwała Nr XXXIII/205/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.
 • Uchwała Nr XXXIII/206/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach do budżetu Gminy Brody oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.
 • Uchwała Nr XXXIII/208/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/169/13 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-07-15
0 B
535
Sesja VII (23-08-2013)

 • Uchwała Nr XXXIV/209/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.
 • Uchwała Nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dot. wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-09-12
0 B
525
Sesja VIII (2013-09-24)

 • Uchwała Nr XXXV/214/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.
 • Uchwała Nr XXXV/215/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXV/216/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr XXXV/217/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zapewnienia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0620 T Lubienia - Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek na odcinku Młynek - Budy Brodzkie - etap I" realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -Rozwój".
 • Uchwała Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody oraz udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonych w miejscowości Bór Kunowski ul. Źródlana gm. Brody.
 • Uchwała Nr XXXV/219/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 • Uchwała Nr XXXV/220/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: zmiany Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
 • Uchwała Nr XXXV/221/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 września 2013r. w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie komercjalizacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-10-14
4.18 MB
482
Sesja IX (2013-10-29)

 • Uchwała Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/ 163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016.
 • Uchwała Nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXVI/224/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXX/181/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr XXXVI/225/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • Uchwała Nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Rudnik nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi RUDNIK, oznaczonej jako działka nr 41/2, będącej własnością Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XXXVI/227/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie, nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi RUDA, stanowiącej działki nr 416/5 i nr 417/4, będącej własnością Gminy Brody.
 • Uchwała Nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody.
 • Uchwała Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody".
 • Uchwała Nr XXXVI/230/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-11-08
3.4 MB
524
Sesja X (2013-11-26)

 • Uchwała Nr XXXVII/231/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016.
 • Uchwała Nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: odpłatnego nabycia przez Gminę Brody nieruchomości gruntowej zabudowanej przepompownią ścieków, położonej w miejscowości Styków ul. Słoneczna.
 • Uchwała Nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2014 roku.
 • Uchwała Nr XXXVII/235/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/148/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/107/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-12-13
3.32 MB
564
Sesja XI (2013-12-28)

 • Uchwała Nr XXXVIII/238/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016.
 • Uchwała Nr XXXVIII/239/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
 • Uchwała Nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
 • Uchwała Nr XXXVIII/241/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
 • Uchwała Nr XXXVIII/242/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/195/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 • Uchwała Nr XXXVIII/243/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/197/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała Nr XXXVIII/244/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr VII/41/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 roku.
 • Uchwała Nr XXXVIII/245/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII//236/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXXVIII/246/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
 • Uchwała Nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
 • Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 - 2020.
 • Uchwała Nr XXXVIII/249/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2014 rok
Dodany
Wielkość
Pobrany
2014-01-13
4.32 MB
566