Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2012
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2012 Pliki: 11
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Sesja I (2012-01-27)

 • UCHWAŁA Nr XVII/91/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.
 • UCHWAŁA Nr XVII/92/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XVII/93/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/73/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • UCHWAŁA Nr XVII/94/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/120/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • UCHWAŁA Nr XVII/95/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody ul. Na Stoku.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-02-15
1.47 MB
645
Sesja II (2012-02-24)

 • UCHWAŁA Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/97/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/99/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach zatwierdzonego Uchwałą Nr VII/38/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 roku.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Aktywność szansą na lepsze jutro -rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w gminie Brody" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII oraz z budżetu Gminy Brody, stanowiącego realizację Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".
 • UCHWAŁA Nr XVIII/101/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227, położonych w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
 • UCHWAŁA Nr XVIII/102/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1, położonej w miejscowości Brody, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-04-23
2.27 MB
579
Sesja III (2012-03-30)

 • UCHWAŁA Nr XIX/103/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.
 • UCHWAŁA Nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: ustalenia kwoty dopłat do jednego ni3 ścieków płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • UCHWAŁA Nr XIX/105/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr XIX/106/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.
 • UCHWAŁA Nr XIX/107/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
 • UCHWAŁA Nr XIX/109/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu.
 • UCHWAŁA Nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt dla Gminy Brody na rok 2012.
 • UCHWAŁA Nr XIX/112/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-04-23
2.53 MB
579
Sesja IV (2012-04-26)

 • UCHWAŁA Nr XX/113/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XX/114/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2011 rok.
 • UCHWAŁA Nr XX/115/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2011 rok.
 • UCHWAŁA Nr XX/116/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia stanowiska o stanie oświaty w gminie Brody.
 • UCHWAŁA Nr XX/117/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2011r.
 • UCHWAŁA Nr XX/118/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy w Brodach.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-06-06
5.38 MB
616
Sesja V (2012-05-25)

 • UCHWAŁA Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXI/120/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej właścicielom nieruchomości bezpośrednio przyległych, położonej w miejscowości Lubienia przy ul. Starachowickiej gm. Brody, stanowiącej własność Gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr XXI/121/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie: zasad udzielenia pomocy społecznej w zakresie obowiązkowych zadań własnych gminy związanych z pokrywaniem kosztów pogrzebu.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-08-28
1.79 MB
613
Sesja VI (2012-06-29)

 • UCHWAŁA Nr XXII/122/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 201 lr. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.
 • UCHWAŁA Nr XXII/123/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXII/124/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXII/125/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/82/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • UCHWAŁA Nr XXII/126/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: odpłatnego nabycia gruntu w miejscowości Brody gm. Brody z przeznaczeniem na cel publiczny - poszerzenie pasa drogowego istniejącej drogi gminnej nr 1524024 „Połągiew - Polesie" ul. Akacjowa obejmującego swoim zasięgiem przepompownię ścieków nr P3.
 • UCHWAŁA Nr XXII/127/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w statucie Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
 • UCHWAŁA Nr XXII/128/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-08-28
4.49 MB
642
Sesja VII(2012-08-24)

 • UCHWAŁA Nr XXIII/129/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/130/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/131/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: w sprawie: udzielenia w 2012 roku pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-05
10.5 MB
550
Sesja VIII(2012-09-26)

 • UCHWAŁA Nr XXIV/134/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/135/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/136/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.
 • UCHWAŁA Nr XXIV/138/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie: w sprawie podziału gminy Brody na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-10-05
9.87 MB
601
Sesja IX(2012-10-26)

 • UCHWAŁA Nr XXV/139/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012- 2016.
 • UCHWAŁA Nr XXV/140/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXV/141/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/131/2012r. Rady Gminy w Brodach z dnia 24 sierpnia 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXV/142/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, na okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Starachowicach.
 • UCHWAŁA Nr XXV/143/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie: w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Brody nieruchomości położonej we wsi LUBIENIA, gm. BRODY, oznaczonej jako działka nr 664/7, z przeznaczeniem pod drogę.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-12-14
0 B
517
Sesja X(2012-11-29)

 • UCHWAŁA Nr XXVI/144/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/145/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Rozwoju, Sportu i Aktywności Lokalnej „STYKOVIA", nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej we wsi STYKÓW, stanowiącej część działek nr 3/9 i 258/1 będących własnością Gminy Brody oraz zmiany Uchwały Nr III/19/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9 majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej CKiAL.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/146/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie podziału gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/147/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/148/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/149/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy w 2013 roku.
 • UCHWAŁA Nr XXVI/150/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-12-14
2.6 MB
710
Sesja XI(2012-12-28)

 • UCHWAŁA Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/152/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/153/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/148/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/154/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach w sprawie przekazania gminie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie drogi krajowej Nr 9 i 42 w granicach administracyjnych gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Brody do zawarcia porozumienia z Powiatem Starachowickim w sprawie przekazania gminie Brody ograniczonego zarządzania przystankami zlokalizowanymi w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/156/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/73/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/158/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/159/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/160/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/161/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/162/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
 • UCHWAŁA Nr XXVII/163/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016.
 • UCHWAŁA Nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy BRODY na 2013 rok.
Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-01-15
10.47 MB
669