Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. PDF Drukuj Email

Procedura

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (tekst jedn. Dz.U.2016.1943 t.j.)

2.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U.2014.232);

3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2010.244.1626);

4.    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U.20161808 t.j.);

5.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311, z późn.zm.);

6.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013).

Uwaga

1.    O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Brody, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Brody, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem — również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

2.    Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki wysokość dofinansowania w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)do 8 081 zł Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)254 zł

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika winien zostać złożony przez pracodawcę w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 Art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku Beneficjent pomocy zobowiązany jest dołączyć następujące załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem: Załączniki :

1)    kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

2)    kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

3)    kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

4)    kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej — w przypadku ukończenia nauki zawodu,

5)    kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

6)    kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

7)    kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

8)    wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis,

9)    kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia

0 nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

10)    pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

Uwaga: Opłaty

1)    opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

2)    wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Brodach nr 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448 (np. na poczcie,-przelewem bankowym)

3)    w kasie urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w

terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody

Miejsce rozpatrywania sprawy

Urząd Gminy w Brodach, tel. 41 2711231, w. 216,1 piętro, pokój nr 115.

Informacje dodatkowe

1)    dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Brody,

2)    w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wniosek wraz z dowodem wpłaty należnej opłaty skarbowej należy złożyć w Urzędzie Gminy w Brodach,

3)    pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, składa wniosek (załącznik nr 1 do niniejszej procedury) w Urzędzie Gminy w Brodach lub przesyła pocztą na n/w adres:

Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody

Spełnienie obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.

U. 2016.922. t.j.) Gmina Brody informuje, że:

1)    administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Brody;

2)    dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;

3)    dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom;

4)    obowiązek podania danych wynika z: art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016.1943 t.j.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

5)    prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.).

Załączniki do pobrania

1)    Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

2)    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

3)    Oświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis,

4)    Zawiadomienie o zawarciu umowy.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Zal_1.pdf)Zal_1.pdfWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.1052 Kb04.01.2017 11:45
Pobierz ten plik (Zal_2.xls)Zal_2.xlsFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.141 Kb04.01.2017 11:47
Pobierz ten plik (Zal_3.pdf)Zal_3.pdfOświadczenie o otrzymanej/nieotrzymanej pomocy de minimis.1848 Kb04.01.2017 11:47
Pobierz ten plik (Zal_4.doc)Zal_4.docZawiadomienie o zawarciu umowy.28 Kb04.01.2017 11:48

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 04 stycznia 2017 11:37
Poprawiony: środa, 04 stycznia 2017 11:45