Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Brody PDF Drukuj Email

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r., nr 5 , poz. 46).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67).

Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków
1. W Urzędzie Gminy Brody wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Wójta Gminy Brody oraz przez Sekretarza Gminy Brody w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3, dni w poniedziałek i piątek dni roboczych od godz. 8:00 do godz.15:00.
2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej umieszczona jest informacja dotycząca terminu przyjmowania skarg i wniosków.
3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
4. Pracownik Urzędu Gminy Brody, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności , obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Wójtowi Gminy lub Sekretarzowi Gminy.
5. W Urzędzie Gminy Brody prowadzony jest rejestr skarg i wniosków.
6. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
7. W urzędzie przechowuje się oryginały skarg i wniosków skierowanych do Wójta Gminy oraz kopie udzielonych odpowiedzi.
8. W urzędzie sporządzane jest sprawozdanie roczne o załatwianych skargach i wnioskach.
9. Oddzielny rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy w Brodach prowadzi pracownik ds. obsługi rady gminy.

Rozdział II
Kwalifikowanie skarg i wniosków
1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje Wójt Gminy Brody lub Sekretarz Gminy Brody. Każda sprawa zakwalifikowana jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
2. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, urząd wzywa wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
3. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji Urzędu Gminy Brody, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ.
4. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy załatwiane są następująco. Wójt Gminy rozpatruje sprawy należące do jego
właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.
5. Skargi i wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.

Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosków
1. Skargi/wnioski rozpatruje Wójt Gminy lub osoby przez niego wyznaczone.
2. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
3. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
4. W razie nie załatwienia skargi w terminie należy zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
5. W terminie 7 dni należy:
•    przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana niewłaściwie.
•    przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ sprawiedliwości,
•    przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszone dotyczą różnych organów,
•    przesłać informacje do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
•    przesłać się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
•    przesłać odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: wtorek, 14 września 2010 08:57
Poprawiony: wtorek, 29 maja 2012 09:03