Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej. PDF Drukuj Email

 

KARTA INFORMACYJNA

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody

KOD

PB.6233

WERSJA

01

Z DNIA

03.01.2012

PODSTAWA PRAWNA:

 

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej zawierający:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

 4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: Oświadczam, że:

  1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

  2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

Oświadczenie, powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji

  .

OPŁATY:

I. Opłaty skarbowe:

 1. Opłata skarbowa w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Brody.

 2. Zmiana wpisu działalności regulowanej 25 zł

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

I. Opłaty skarbowe:

 1. Opłata skarbowa w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Brody.

 2. Zmiana wpisu działalności regulowanej 25 zł

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE SPRAWY

Referat Planowania przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Przyjmowanie interesantów od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 715 - 1515

tel. 041- 271-13-40

(I piętro, pokój nr 116)

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wniosek o wpis do dzielności regulowanej.

 2. Oświadczenie.

Kartę opracował: Ernest Kumek

 

KARTA INFORMACYJNA

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Brody

KOD

PB.6233

WERSJA

01

Z DNIA

03.01.2012

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej zawierający:

 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);

 3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

 4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

Oświadczenie, powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

OPŁATY:

 

I. Opłaty skarbowe:

 1. Opłata skarbowa w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Brody.

 2. Zmiana wpisu działalności regulowanej 25 zł

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat (pok. nr 103)

Urząd Gminy Brody

27-230 Brody ul. Stanisława Staszica 3

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE SPRAWY

Referat Planowania przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Przyjmowanie interesantów od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 715 - 1515

tel. 041- 271-13-40

(I piętro, pokój nr 116)

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wniosek o wpis do dzielności regulowanej.

 2. Oświadczenie.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Oswiadczenie.pdf)Oswiadczenie.pdfOswiadczenie do wniosku o wpis do rejestru (plik pdf)57 Kb04.01.2012 13:49
Pobierz ten plik (Oswiadczenie.doc)Oswiadczenie.docOswiadczenie do wniosku o wpis do rejestru (plik doc)28 Kb04.01.2012 13:50
Pobierz ten plik (Wniosek.pdf)Wniosek.pdfWniosek o wpis do dzielności regulowanej (plik pdf).67 Kb04.01.2012 13:50
Pobierz ten plik (Wniosek.doc)Wniosek.docWniosek o wpis do dzielności regulowanej (plik doc).31 Kb04.01.2012 13:51

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 04 stycznia 2012 13:13
Poprawiony: środa, 04 stycznia 2012 13:52