Zgłoszenie instalacji PDF Drukuj Email

KARTA INFORMACYJNA

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI Z KTÓREJ EMISJA
NIE WYMAGA POZWOLENIA

KOD

PB.6222

WERSJA

01

Z DNIA

21.04.2011

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

 4. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Pisemne zgłoszenie instalacji (załącznik nr 1) z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia wraz z załącznikami:

 • mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;

 • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;

 • zgłoszenie ze Starostwa Powiatowego w Starachowicach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej;

OPŁATY:

Opłaty skarbowe:

 1. Za przyjęcie zgłoszenia - 120,00 zł.

 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat (pok. nr 103)
Urząd Gminy Brody
27-230 Brody ul. Stanisława Staszica 3

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE SPRAWY

Referat Planowania przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska

Przyjmowanie interesantów od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 715 - 1515

tel. 041- 271-13-40

(I piętro, pokój nr 116)

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia wniesienia zgłoszenia, Urząd Gminy w Brodach nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się pisemnie w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 pok. nr 103.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyjęcie zgłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Załącznik nr 1 wzór wniosku dla zgłoszenia instalacji

UWAGI

 1. Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 2. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami jest Wójt Gminy.

 3. Prowadzący ww. instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

 4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 5. Organ może w drodze decyzji ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (zgloszenie.doc)zgloszenie.docZgłoszenie instalacji33 Kb18.04.2014 08:40
Pobierz ten plik (zgloszenie.pdf)zgloszenie.pdfZgłoszenie instalacji235 Kb18.04.2014 08:41

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 22 kwietnia 2011 10:28
Poprawiony: piątek, 18 kwietnia 2014 08:36