PDF Drukuj Email

KARTA INFORMACYJNA

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomości

KOD

ZOŚ.6131

WERSJA

03

Z DNIA

28.08.2015

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2013.627 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm).
 4. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014 r.)
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.2015.785 ze zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

I. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1)imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2)oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3)zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenieudostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4)nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5)obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b)nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7)miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8)rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewuodniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)projekt planu:

a)nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów,liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lubb)przesadzenia drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscuplanowanym terminie ich wykonania;

10)decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11)zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

OPŁATY:

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie lub przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brody.

Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.).

2. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014r.).

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Sekretariat (pok. nr 103)

Urząd Gminy Brody

27-230 Brody ul. Stanisława Staszica 3

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA PROWADZENIE SPRAWY

Zespół Ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Przyjmowanie interesantów Poniedziałek od 8:00 do 16:00 od wtorku do Piątku w godzinach: 7:15 – 15:15

tel. 041- 271-13-40 wew. 217

(II piętro, pokój nr 203)

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Brody w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się pisemnie w Urzędzie Gminy Brody ul. St. Staszica 3 pok. nr 103.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

UWAGI

1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

 1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin,wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  1. 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 5. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 6. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organuobszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 7. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów,także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 8. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 10. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 11. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 12. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 13. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
  1. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 i pkt 14 lit. a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

3. Z oględzin, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

 

Kartę opracował: Ernest Kumek

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (WNIOSEK DRZEWA.doc)WNIOSEK DRZEWA.docWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (plik doc)54 Kb30.10.2015 13:58
Pobierz ten plik (WNIOSEK DRZEWA.pdf)WNIOSEK DRZEWA.pdfWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (plik pdf)318 Kb30.10.2015 13:58

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: środa, 20 października 2010 09:35
Poprawiony: piątek, 30 października 2015 14:10