ZARZĄDZENIE Nr 54/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 14 lipca 2014 r. PDF Drukuj Email

ZARZĄDZENIE Nr 54/2014

Wójta Gminy Brody

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Brody w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

Na podstawie art. Art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy w Brodach nr XXVI/146/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Brody na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zarządza się, co następuje:

§ 1

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy Brody w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. wyznaczam siedzibę obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Brodach – Urząd Gminy w Brodach, ul. Staszica 3, 27-230 Brody.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Brodach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 12 sierpnia 2014 14:05