ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: "Na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji czy kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe, punkty pomiarowe, telemetrie gazu i inne stanowią budowle". Drukuj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(Zamówienie do 30 000 EURO, prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

 

Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na wykonanie opinii w zakresie kwalifikacji czy kontenerowe stacje redukcyjno-pomiarowe, punkty pomiarowe, telemetrie gazu i inne stanowią budowle.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

Opinia techniczna w zakresie kwalifikacji czy zlokalizowane na terenie gminy 3 stacje kontenerowe redukcyjno – pomiarowe są obiektami budowlanymi oraz czy stanowią one niezbędny i konieczny element sieci gazowej do uznania jej za całość techniczno-użytkową i czy odłączenie ich czyniłoby budowlę(sieć gazową) bezużyteczną i spowodowałoby niemożność jej funkcjonowania.

II. Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

1. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia.
Wykonawca sporządzając ofertę powinien przewidzieć wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na cenę.
2. Ofertę należy złożyć w: Urzędzie Gminy w Brodach, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody, pok. 103 (sekretariat) w terminie do dnia 07 .12.2017r. do godz. 9.45.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Beneficjenta na adres podany w pkt. 3, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 30 listopada 2017 15:08