Zaproszenie do składania ofert PDF Drukuj Email

                                                                                                                                                                                                            Brody, 01.07.2016r.


Znak: Or.502.3.2016

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Dostawa urn wyborczych dla Gminy Brody

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 12 urn wyborczych dla Gminy Brody, w tym:
4 urny dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych,
2 urny dla obwodów głosowania do 750 wyborców, dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
4 urny dla obwodów głosowania do 750 wyborców,
2 urny dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców.

Zamawiający zastrzega sobie zwiększenie zakresu zamówienia, w przypadku możliwości finansowych Zamawiającego, pozwalających na pokrycie kosztów zwiększonego zamówienia.

Urny wyborcze muszą odpowiadać wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016r., poz. 312), z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016r., zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016, poz. 398).

Zamawiający wymaga:
1) Stosowania uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,
2) Zagięcia górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny;
Zamawiający dopuszcza:
1) Wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza"), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
2) Zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
- mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
- śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.
Wykonawca winien wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, że ma być trwała.
Zamawiający zwraca uwagę, że urna wyborcza musi być wykonana z przezroczystego materiału (wszystkie elementy urny: dno, boki, pokrywa – muszą być przezroczyste). Przepisy w zakresie wzorów urn wyborczych określone przez państwowa Komisję Wyborczą nie przewidują zamieszczania na urnach żadnych elementów zdobniczych.
Wykonawca wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 5-cio letniej gwarancji na dostarczone urny.
Przedmiot zamówienia odbiegający od wzorów opisanych przez Państwową Komisję Wyborczą – nie będzie odebrany przez Zamawiającego.

2. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przekazać pisemnie (za pośrednictwem poczty, faksem lub drogą elektroniczną) z dopiskiem „Dostawa urn wyborczych dla Gminy Brody" w terminie do dnia 08.07.2016r. do godziny 14:00.
Adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Fax: (41) 271-19-78
Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Brody; Brody ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
3. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 30.07.2016r.
4. Kryteria wyboru oferty:
Cena 100%
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków.
6. Zamawiający wymaga przedłożenia z ofertą następujących oświadczeń/dokumentów:
Wykonawca ma obowiązek załączyć do oferty oświadczenie potwierdzające, że oferowane urny są zgodne z wszystkimi wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.
7. Sposób obliczenia ceny przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów oprócz ceny:
Nie dotyczy.
8. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Wybrany Wykonawca winien zgłosić się na podpisanie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 – osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Paweł Zięba nr tel. 41 271-12-31 wew. 215.
11. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 


Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych" na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych" (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ), ponieważ wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (oferta.pdf)druk ofertowydruk ofertowy33 Kb01.07.2016 15:09
Pobierz ten plik (oferta.odt)druk ofertowydruk ofertowy - wersja odt.17 Kb01.07.2016 15:09
Pobierz ten plik (informacja z wyboru oferty.pdf)informacja z wyboru oferty.pdfInformacja o wyborze oferty55 Kb19.07.2016 13:43
Pobierz ten plik (notatka z wyboru oferty.PDF)notatka z wyboru oferty.PDFNotatka z wyboru oferty440 Kb19.07.2016 13:49

Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: piątek, 01 lipca 2016 15:03
Poprawiony: wtorek, 19 lipca 2016 13:49