Przetarg "Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna" PDF Drukuj Email

baner

OGŁOSZENIE

O   PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I,
ul. Południowa i ul. Słoneczna
Numer ogłoszenia: 93284 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2711205, faks 041 2711231. Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna. Ulica Wójtowska na przebudowywanym odcinku o długości 175 m posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szerokość ok. 4m. Nawierzchnia drogi jest bardzo zniszczona posiada nieregularne spadki poprzeczne i podłużne. Ulica Południowa o długości 210 m posiada nawierzchnię tłuczniową o zmiennej szerokości ok. 5m. Nawierzchnia posiada liczne zapadliska i nieregularne spadki. Ulica Słoneczna na odcinku o długości 260 m posiada nawierzchnię tłuczniową o szer. zmiennej

ok. 5 m. Nawierzchnia drogi zniszczona z licznymi zapadliskami posiada nieregularne spadki poprzeczne i podłużne. Dalsza część ulicy Słonecznej o długości 380m i szerokości zmiennej ok. 5m posiada bardzo zniszczoną nawierzchnię gruntową. Zakres prac do wykonania: roboty ziemne - 4556,35 m3, wykonanie przepustów rurowych - 64 mb, wykonanie ścianek czołowych przepustów - 20 szt., umocnienie rowu elementami betonowymi - 502,00 mb, umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi - 350,00 m2, ustawienie krawężnika betonowego - 1099,00 mb, ustawienie obrzeża betonowego - 1878,00 mb, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej - 2423,00 m2, wyrównanie podbudowy drogi tłuczniem kamiennym - 5070,00 m2 wykonanie podbudowy metodą MCE wraz z doziarnieniem - 910,00 m2, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej - 5515,00 m2. Szczegółowy zakres robót ustalony jest w przedmiarze robót.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.51-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.05.2017.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, polegającym na tym, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zadanie - jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie , rozbudowie, budowie, odbudowie itp. drogi wartości nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach- spełnia /nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone: Kierownik budowy - 1 osoba musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Wykonawca może wskazać na stanowisko kierownika budowy osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. w ustawie z dnia 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Zamawiający dokona oceny spełnienia niniejszego warunku na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach- spełnia /nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 80
2 - Okres gwarancji i rękojmi - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Umowę można zmienić, jeżeli wystąpią istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności: w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej
w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót koniecznych lub zamiennych wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywania robót zgodnie ze SST (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie) W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek Wykonawcy zaopiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Okres przesunięcia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, że wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie; Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy; Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego. Zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem powykonawczym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brody.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Brodach 27 - 230 Brody ul. St. Staszica 3 - pok 206.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brodach 27 - 230 Brody
ul. St. Staszica 3 - pok 103 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (SIWZ.doc)SIWZ.docSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA366 Kb15.04.2016 14:45
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy.doc)Istotne postanowienia umowy.docIstotne postanowienia umowy218 Kb15.04.2016 14:45
Pobierz ten plik (przedmiar robót.xls)przedmiar robót.xlsPrzedmiar robót63 Kb15.04.2016 14:45
Pobierz ten plik (Spec. tech. .pdf)Spec. tech. .pdfSpecyfikacja techniczna2058 Kb15.04.2016 14:47
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy.ods)kosztorys ofertowy.odsKosztorys ofertowy12 Kb15.04.2016 14:49
Pobierz ten plik (OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.doc)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.docZmiana ogłoszenia109 Kb28.04.2016 12:38
Pobierz ten plik (pytania i odpowiedzi.doc)pytania i odpowiedzi.docPytania i odpowiedzi166 Kb28.04.2016 12:39
Pobierz ten plik (SIWZ poprawiona.doc)SIWZ poprawiona.docPoprawiona SIWZ366 Kb28.04.2016 12:39
Pobierz ten plik (Istotne postanowienia umowy poprawione.doc)Istotne postanowienia umowy poprawione.docPoprawione istotne postanowienia umowy218 Kb28.04.2016 12:40
Pobierz ten plik (przedmiar robót poprawiony.xls)przedmiar robót poprawiony.xlsPoprawiony przedmiar robót63 Kb28.04.2016 12:40
Pobierz ten plik (kosztorys ofertowy poprawiony.ods)kosztorys ofertowy poprawiony.odsPoprawiony kosztorys ofertowy12 Kb28.04.2016 12:40
Pobierz ten plik (Informacja.pdf)Informacja.pdfINFORMACJA O WYBORZE OFERTY353 Kb01.06.2016 15:10

Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: piątek, 15 kwietnia 2016 14:34
Poprawiony: czwartek, 28 kwietnia 2016 12:40