Przetarg: "przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Krynkach ul. Apteczna 2" PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Brody
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Krynkach ul. Apteczna 2,


Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu netto za lokal o pow. 20,34m2, składający się z 4 pomieszczeń.
Lokal znajdujący się na parterze budynku należącego do Gminy Brody w Krynkach ul. Apteczna 2, ozn. księgą wieczystą Kw KI1H/00028333/8, na działce nr ewid. 327/13.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: teren usług publicznych.
Dotychczasowe przeznaczenie: brak.
Przeznaczenie po przetargu: działalność usługowa – usługi optyczne w ramach umowy z NFZ (refundacja), z dopuszczeniem możliwości wykonywania świadczeń także poza umową z NFZ .
Dostosowanie lokalu do przewidywanej działalności gospodarczej, przeprowadzi najemca we własnym zakresie i na swój koszt wg zgłoszenia właściciela lokalu.
Zakres przewidywanych prac i sposób ich rozliczenia należy uzgodnić z Referatem Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Brodach ul. Staszica 3 tel. 41 2711205.
Koszty prac przekraczających zakres uzgodniony, nie będą w żaden sposób refundowane.
Stawka wywoławcza: 9,00 zł/m2 + VAT
Wadium: 225 zł
Postąpienie musi wynosić nie mniej niż 1 zł lub wielokrotność.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 w dniu 22.02.2016 r. o godz. 12.00.


Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości jak wyżej, które musi wpłynąć na konto Urzędu Gminy do dnia 19.02.2016r.

Nr konta: 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448 ING Bank Śląski w Katowicach Oddział w Starachowicach.


Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedłożenie Komisji Przetargowej:
1/ oryginału dowodu dokonania wpłaty wadium;
2/ w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości;
3/ w przypadku wspólników spółki cywilnej dokumenty jak w pkt 2 każdego wspólnika i ewentualnie stosownych pełnomocnictw;
4/ w przypadku osób prawnych - dowodów tożsamości osób reprezentujących dany podmiot oraz ewentualnych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwa winny być udzielone w formie aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje:
1/ Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym w Gminie Brody Regulaminem przetargów na najem lokali użytkowych, z którym należy się zapoznać.
Regulamin przetargów został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy w zakładce /Zarządzenia Wójta 2011 rok, Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 18 marca 2011r./ oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Stanisława Staszica 3 w Brodach.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o ich wyjaśnienie należy zwracać się do Referatu Organizacyjnego (pok. nr 116, tel. 412711231 wew. 215).
2/ Przed przystąpieniem do przetargu, każdy zainteresowany winien zapoznać się z warunkami umowy w Referacie Organizacyjnym.
3/ Oglądanie lokalu wystawionego na przetarg po wcześniejszym uzgodnieniu z Referatem Organizacyjnym.
4/ Osoba, która wygrała przetarg, musi podpisać umowę i przejąć lokal protokołem zdawczo-odbiorczym od Referatu Organizacyjnego nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania informacji o wygraniu przetargu.
5/ W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg, nie przejmie lokalu w terminie jak w pkt 4, bądź uchyli się od podpisania umowy w inny sposób, na przedmiotowy lokal zostanie ogłoszony nowy przetarg.
6/ Zastrzega się prawo unieważnienia, odwołania lub zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (informacja o wyniku przetargu.doc)informacja o wyniku przetargu.docInformacja o wyniku przetargu na lokal Krynki ul. Apteczna 211 Kb02.03.2016 13:27

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 05 lutego 2016 15:40
Poprawiony: środa, 02 marca 2016 13:27