Rozeznanie Rynku dot. Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody PDF Drukuj Email
Spis treści
Rozeznanie Rynku dot. Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody
Strona 2
Wszystkie strony

ROZEZNANIE RYNKU

Gmina Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brody, ul St. Staszica 3, 27-230 Brody

NIP: 664 19 40 504;

tel.: 41 271 13 40 wew. 217,

www.brody.info.pl ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody. Dokument musi być zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi.

Warunki realizacji zlecenia:

 1. Inwentaryzacja zużycia energii elektrycznej i cieplnej, gazu, transportu drogowego oraz oświetlenia gminnego,
 2. Wizualizacja uzyskanych baz danych w formacie xlsx,
 3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy oraz odpowiedzi na ewentualne pytania,
 4. Jedno szkolenie dot. gospodarki niskoemisyjnej dla pracowników Urzędu Gminy,
 5. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 6. Prezentacja dokumentu przed Radą Gminy oraz odpowiedź na ewentualne pytania,
 7. W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonanie całości postępowania tj. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami. W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi Prognozę oddziaływania na środowisko projektu PGN, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. DZ. U. z 2013, poz.1235 ze zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym przez organy zakresem opracowania. Wykonawca będzie zobowiązany do uaktualnienia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN zgodnie z ewentualnymi uwagami organów,
 8. Opracowanie i złożenie wniosku do WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie przedmiotu zamówienia w terminie do 12 lutego 2016r.,
 9. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z potrzebami i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz przepisami prawa.
 10. Opracowania zostaną przedstawione Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2016r.

 

IV. TERMIN, FORMA ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 05.02.2016 r., pisemnie w siedzibie zamawiającego do godz. 9:45. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej lub faksem.

Oferta musi zawierać oznaczenie: Oferta na: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody”

Adresy do doręczeń w formie:

 1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Brody, ul. St. Staszica 3, 27 – 230 Brody
 2. faksem na numer: 41 271 19 78, (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).
 3. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed dniem podpisania umowy).

 

V. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
 2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. muszą być parafowane własnoręcznie przez osoby podpisujące ofertę,
 3. Wykonawcy poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 4. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy -Prawo zamówień publicznych, dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 5. Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 6. Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto z wyszczególnieniem na cenę netto plus podatek VAT.
 7. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 8. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto podane na fakturze wciągu 30 dni, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez przedstawiciela Zamawiającego, oraz po złożeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonaną pracę w siedzibie Zamawiającego.
 9. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.
 10. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Brody, zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie lub droga elektroniczną.
 11. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Ernest Kumek tel.271 13 40 wew. 217 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Oświadczenie

 

Brody, dnia 20.01.2016r.
Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 21 stycznia 2016 12:32
Poprawiony: poniedziałek, 08 lutego 2016 15:10